Zawarcie umowy w zamówieniu publicznym

CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa
See on map

Język :
polski

Cena : 260 PLN pracownicy firm stowarzyszonych, 520 PLN pozostałe osoby.

Non ouvert

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte

>

Podczas tego seminarium omówimy następuj?ce zagadnienia:

  1. Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego (standstill, zabezpieczenie wykonania, forma umowy, roszczenia o zawarcie umowy)
  2. Wykonywanie umowy w sprawie zamówienia publicznego (podwykonawstwo, kary umowne, konsorcjum)
  3. Zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego
  4. Wygaśniecie umowy w sprawie zamówienia publicznego (rozwi?zanie za porozumieniem, rozwi?zanie jednostronne, unieważnienie, wykonanie).

Proponujemy również, aby uczestnicy przygotowali i przedstawili maksymalnie 3 zagadnienia dotycz?ce problematyki omawianej na spotkaniu, które chcieliby dodatkowo przedyskutować w kontekście swojej działalności. Przewidujemy taki czas na praktyczn? dyskusję.

Osoby prowadz?ce :

Grzegorz Banasiuk - Adwokat w warszawskim biurze kancelarii prawnej Gide Loyrette Nouel.

Specjalizuje się w sporach s?dowych, zamówieniach publicznych i doradztwie w projektach infrastrukturalnych. Doradza spółkom z  sektorów infrastrukturalnych, szczególnie energetycznym i transportowym. Od 2008 mec. Grzegorz Banasiuk doradzał PGNiG S.A. przy budowie wszystkich magazynów gazu w Polsce, m.in. jako jeden z głównych doradców był odpowiedzialny za bezpieczeństwo realizacji przez PGNiG projektu pn. „Budowa PMG Wierzchowce”.

Obecnie mec. Grzegorz Banasiuk jest jednym ze strategicznych doradców spółki Elektrociepłownia Stalowa Wola S.A. w zwi?zku z dokończeniem budowy elektrociepłowni Stalowa Wola. Jest również doradc? w projekcie pn. „POLON” realizowanym przez PDH Polska S.A.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Prawa Francuskiego i Europejskiego na UW pod patronatem Uniwersytetu w Poitiers

Dr Piotr Brzeziński- Radca prawny i doktor nauk prawnych w warszawskim biurze Kancelarii Prawnej Gide Loyrette Nouel

Specjalizuje się w prawie handlowym, zamówieniach publicznych oraz projektach infrastrukturalnych. Doradza również na rynkach regulowanych, w szczególności na rynku gazowym, telekomunikacyjnym, pocztowym oraz transportowym. Reprezentuje klientów, zarówno zamawiaj?cych jak i wykonawców, w postępowaniach przed Krajow? Izb? Odwoławcz? oraz s?dami. Był jednym z głównych doradców Poczty Polskiej S.A. przy przeprowadzeniu projektu rewitalizacji sieci placówek pocztowych.

Jest wykładowc? prawa umów handlowych w Katedrze Prawa Gospodarczego Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Autor wielu publikacji prasowych, m.in. w Monitorze Prawniczym, Przegl?dzie Prawa Handlowego, Państwie i Prawie, Przegl?dzie Ustawodawstwa Gospodarczego, na temat zagadnień zwi?zanych z praktyk? wykonywania umów budowlanych oraz stosowaniem prawa unijnego.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie oraz Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Ukończył także aplikację sędziowsk? w S?dzie Okręgowym w Płocku.

Partner merytoryczny :

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!