Zatrudnianie i oddelegowywanie pracowników


CCIFP, ul. Mokotowska 19, Warszawa

Cena :
900 PLN koszt całkowity -firmy stowarzyszone 1350 PLN koszt całkowity - firmy niestowarzyszone

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa w Polsce wraz z firm? stowarzyszon? Deloitte zaprasza na szkolenie, pt. „Zatrudnianie i oddelegowywanie pracowników”, które odbędzie się 9 kwietnia 2008 roku.

http://www.deloitte.com/dtt/home/0,1044,stc%253DHOME%2526lid%253D50,00.html

Migracje pracowników s? naturaln? konsekwencj? doł?czenia Polski do Unii Europejskiej oraz globalnego rozwoju polskich i międzynarodowych przedsiębiorstw. Wyjazd za granicę nie jest już zarezerwowany wył?cznie dla nielicznych pracowników najwyższego szczebla – praca w międzynarodowej firmie prawie zawsze stwarza możliwość kontynuowania kariery poza granicami Polski – poprzez wyjazd na stałe b?dź oddelegowanie na czas określony. Jednocześnie, polskie przedsiębiorstwa przyjmuj? w dalszym ci?gu pracowników z zagranicy, już nie tylko członków kadry zarz?dzaj?cej, ale również pracowników poszczególnych działów firmy oraz stażystów. Oddelegowania pracowników implikuj? różnorodne konsekwencje dla pracowników i pracodawców.

Cel szkolenia:   

  • Omówienie praktycznych implikacji zwi?zanych z oddelegowanie pracowników Polski poza granice kraju, ze szczególnym uwzględnieniem oddelegowań do Francji, Chin oraz na Ukrainę

  • Przedstawienie kwestii zwi?zanych z zatrudnianiem pracowników zagranicznych w Polsce,

  • W trakcie szkolenia zostan? omówione przepisy podatku dochodowego od osób fizycznych, ubezpieczeń społecznych, jak również postanowienia prawa pracy,

  • Uczestnicy będ? mieli możliwość zapoznać się nie tylko z brzmieniem przepisów ale również z aktualn? praktyk? organów podatkowych i ZUS dotycz?c? oddelegowań oraz implikacji z nich wynikaj?cych.

Grupa docelowa:

Szkolenie jest adresowane do osób odpowiedzialnych za politykę oddelegowań, dyrektorów generalnych, dyrektorów HR, pracowników działów personalnych oraz działów księgowo – finansowych.

W programie m.in:

Oddelegowanie Polaków do pracy poza granicami Polski:

- formalno-prawne podstawy oddelegowania

- rodzaje oddelegowań

- podatek dochodowy od osób fizycznych

- ubezpieczenia społeczne

- postanowienia umów o unikaniu podwójnego opodatkowania

Oddelegowanie cudzoziemców do Pracy w Polsce

- rezydencja podatkowa

- struktury wynagradzania cudzoziemców

- rozliczenia podatkowe

- podatek dochodowy od osób fizycznych

- ubezpieczenia społeczne

Uwaga: Każda z części zostanie podsumowana studium konkretnego przypadku oddelegowania.

Prelegent:

      

Adam Mariuk

Starszy Menedżer w zespole Global Employer Services

Adam Mariuk jest Starszym Menedżerem w Dziale Doradztwa Podatkowego Deloitte. Ukończył studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Śl?skiego. Adam posiada ponad osiem lat doświadczenia zawodowego zdobytego w różnych firmach doradczych, w tym również w biurze w Brukseli. Specjalizuje się w podatku dochodowym od osób fizycznych, ubezpieczeniach społecznych – doradztwie zarówno dla osób fizycznych jak i pracodawców. Adam jest również zaangażowany w optymalizację struktur wynagradzania osób fizycznych, w tym również poprzez świadczenie usług w ramach działalności gospodarczej – prowadzonej samodzielnie b?dź w formie spółki osobowej. Adam specjalizuje się również w doradztwie i optymalizacji podatkowej na rzecz osób fizycznych – przedsiębiorców, akcjonariuszy i udziałowców. Adam brał udział w wielu krajowych i międzynarodowych konferencjach oraz organizował również szkolenia dla klientów. Jest autorem szeregu publikacji dotycz?cych podatku dochodowego od osób fizycznych w Polsce.

tel.   (+48) 22  511 05 57

e-mail: admariuk(@)deloitteCE.com

Tłumaczenie: Ze względu na komfort uczestników konferencji, tłumaczenie na język francuski zapewniamy maksymalnie dla 3 osób.

Uczestnicy otrzymaj? certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena obejmuje prelekcję, materiały szkoleniowe oraz poczęstunek.

  

Warunki udziału w szkoleniu do pobrania na dole strony.

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!