Zarządzanie ryzykiem walutowym w przedsiębiorstwie

Cena :
150 PLN + 22% VAT - dla firm stowarzyszonych
400 PLN + 22% VAT - dla firm niestowarzyszonych

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Prelegent: Maciej Chojnacki - Doradca ds. Ryzyka Walutowego   z WGI Warszawskiej Grupy Inwestycyjnej.

Seminarium z zakresu zarz?dzania ryzykiem kursowym w przedsiębiorstwach jest adresowane przede wszystkim do kadry zarz?dzaj?cej, dyrektorów finansowych i księgowych przedsiębiorstw, które s? narażone na straty z tytułu zmian kursowych. W ostatnim roku wiele firm, zwłaszcza zajmuj?cych się eksportem, poniosło duże straty w wyniku umacniania się polskiej waluty i dlatego warto dokładniej zapoznać się z tym problemem, aby unikn?ć błędów z poprzednich lat.Głównym celem szkolenia jest pomocprzedsiębiorstwom w unikaniu stratponoszonych z tytułu wahań kursowych.
Seminarium będzie podzielone na dwa moduły. Uczestnicy poznaj? budowę, funkcje i zastosowanie odpowiednich instrumentów pochodnych. W trakcie pierwszej części - teoretycznej - uczestnicy seminarium poznaj? podstawy teoretyczne zagadnienia ryzyka walutowego. Dodatkowo zaprezentowany zostanie schemat codziennej rzeczywistości rynków walutowych, krajowego i międzynarodowych, omówione będ? wzajemne zależności między rynkami wpływaj?ce w konsekwencji na wielkość ryzyka walutowego w firmie. Znajomość tych zagadnień pomoże wybrać odpowiedni moment zawarcia transakcji zabezpieczaj?cych.
W trakcie drugiej części  seminarium - praktycznej - uczestnicy zobacz? "na żywym organizmie" jak wygl?daj? ifunkcjonuj? rynki walutowe. Pokazana zostanie wrażliwość pozycji walutowej firmy na zmienność kursu, policzony zostanie ewentualny koszt zabezpieczenia. Zaprezentowany zostanie mechanizm działania i konsekwencje stosowania instrumentów zabezpieczaj?cych.

WGI tworz? spółki zapewniaj?ce kompleksow? i nowoczesn? ofertę usług finansowych, zwi?zanych głównie z rynkiem walutowym. WGI Dom Maklerski oferuje programy inwestycyjne skierowane do klientów indywidualnych jak i korporacyjnych oraz doradztwo walutowe dla firm.
Misj? WGI jest wykorzystanie potencjału poszczególnych spółek w tworzeniu kompleksowej oferty produktów finansowych.
WGI Dom Maklerski SA jest największ? w Polsce firm? z sektora pozabankowego oferuj?c? usługi na rynku walutowym. WGI Dom Maklerski oferuje dziewięć programów inwestycyjnych rozliczanych w trzech walutach (PLN, EUR i USD), różni?cych się potencjaln? stop? zwrotu i poziomem ryzyka inwestycyjnego. Każdy z programów inwestycyjnych, dostępnych w ofercie WGI Domu Maklerskiego ma określony cel inwestycyjny. Jest to potencjalna roczna stopa zwrotu, określona na podstawie składu portfela oraz dotychczasowych doświadczeń inwestycyjnych WGI. W najbliższym czasie WGI Dom Maklerski zaoferuje również usługę zabezpieczania firm prowadz?cych międzynarodow? wymianę handlow? przed ryzykiem kursowym.

Warunki uczestnictwa: Wymagane potwierdzenie dokonania płatności za semianrium.

1. Koszt uczestnictwa wynosi 150 PLN + 22% VAT (firmy stowarzyszone w CCIFP) oraz 400 PLN + 22% VAT (firmy niestowarzyszone). Możliwe formy płatności: gotówka, karta bankowa, przelew bankowy na konto: Francuska Izba Przemysłowo – Handlowa w Polsce, BISE SA III o/W–Wa n ? 05 1370 1037 0000 1706 4017 2003.
Potwierdzenie uczestnictwa i przesłanie zgłoszenia traktujemy jako zobowi?zanie do zapłaty
2. W przypadku anulowania zgłoszenia w terminie krótszym niż 3 dni przed rozpoczęciem seminarium wpłata na poczet uczestnictwa nie podlega zwrotowi. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w szkoleniu powoduje obci?żenie pełnymi kosztami uczestnictwa. Odwołanie zgłoszenia wymaga formy pisemnej. Prosimy o przesłanie informacji faxem (22) 69675 90, lub drog? elektroniczn?: marta.oswiecinska@ccifp.pl W każdym momencie można wyznaczyć na swoje miejsce innego uczestnika.
3. W przypadku niewystarczaj?cej ilości uczestników CCIFP zastrzega sobie prawo do odwołania lub przełożenia spotkania. W przypadku odwołania szkolenia zwracamy uczestnikom koszty.

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!