Zarządzanie ryzykiem podatkowym związanym z nieświadomym uczestnictwem w karuzelach podatkowych VAT – aspekty praktyczne


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
260 PLN pracownicy firm stowarzyszonych, 520 PLN pozostałe osoby.

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Skala wyłudzeń podatku VAT z budżetu państwa przez nieuczciwych podatników jest wci?ż niezwykle wysoka. Organy skarbowe w celu uszczelniania systemu podatkowego podejmuj? szereg zabiegów, które maj? przeciwdziałać przestępstwom karuzelowym oraz innym oszustwom w obszarze podatku VAT. Rezultatem takich działań organów s? licznie prowadzone postępowania kontrolne, które maj? służyć sprawdzeniu rzetelności prowadzonej działalności gospodarczej oraz wywi?zywaniu się z obowi?zków przewidzianych w przepisach ustawy o VAT.

Sam fakt zwiększenia uprawnień kontroluj?cych oraz zaostrzenie sankcji może wzbudzać duż? dozę niepewności oraz obaw wśród podatników. Celem seminarium będzie szczegółowe omówienie zagrożeń zwi?zanych z karuzelami podatkowymi oraz przedstawienie mechanizmów maj?cych zabezpieczać przedsiębiorców przed ich negatywnymi skutkami.

W trakcie seminarium zostan? omówione zagadnienia dotycz?ce m.in.:

  • mechanizmu oraz kategorii podmiotów bior?cych udział w karuzelach podatkowych;
  • cech transakcji gospodarczych wskazuj?cych na ryzyko uczestnictwa w karuzelach podatkowych;
  • konsekwencji podatkowych oraz karno-skarbowych w zwi?zku z uczestnictwem w przestępstwach karuzelowych (np. „puste faktury”, firmanctwo, pozorność transakcji);
  • zapewnienia ochrony oraz minimalizacji ryzyka poprzez wdrożenie stosownych procedur weryfikacji kontrahentów;
  • pojęcia dobrej wiary oraz należytej staranności kupieckiej na tle wyroków TSUE oraz orzecznictwa krajowych s?dów administracyjnych.

Wiedza w zakresie mechanizmu działania nieuczciwych kontrahentów oraz znajomość odpowiednich zasad postępowania, z pewności? pozwol? Państwu zredukować ryzyko nieświadomego uczestnictwa w karuzelach podatkowych, a także umożliwi? uniknięcie dotkliwych konsekwencji zwi?zanych z zakwestionowaniem przez organy skarbowe prawa do doliczenia podatku VAT z faktur wystawionych przez takich kontrahentów.

Osoby prowadz?ce :

Katarzyna Rogowska, Tax Consultant, Accace

Katarzyna jest doradc? podatkowym przy Mazowieckim Oddziale Krajowej Izby Doradców podatkowych. Doświadczenie zawodowe zdobywała współpracuj?c z jedn? z krakowskich firm doradczych, a także z renomowan? łódzk? kancelari? prawno-podatkow?. W ramach codziennego wsparcia dla przedsiębiorców w ich działalności businessowej zajmowała się zagadnieniami zwi?zanymi przede wszystkim z podatkami PIT oraz VAT, w tym reprezentuj?c klientów w kontaktach z organami podatkowymi, organami kontroli skarbowej oraz w postępowaniach s?dowo-administracyjnych. Jest absolwentk? Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Agata Nieżychowska, Tax Director, Accace Tax Representation Sp. z o.o.

Agata Nieżychowska jest doradc? podatkowym z ponad 15-letnim doświadczeniem zdobytym w jednej z firm tzw. wielkiej czwórki oraz w renomowanych międzynarodowych kancelariach prawnych, gdzie zajmowała się kompleksowym i stałym wsparciem podatkowym m.in. dla podmiotów z sektora IT oraz mediów i reklamy. Prowadziła liczne projekty optymalizacji podatkowej, w tym dot. rozliczeń na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych.
Ukończyła Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Szczecińskim. Biegle posługuje się językiem angielskim oraz francuskim.

Partner merytoryczny :

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!