Zarządzanie ryzykami zewnętrznymi


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
bezpłatne

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Klub dyskusyjny

 

>

Rosn?ca presja zewnętrzna, której poddawane s? firmy w różnych sektorach, w poł?czeniu z coraz bardziej skomplikowanym charakterem międzynarodowej działalności prowadzonej przez te pomioty powoduj? zapotrzebowanie na systemowe podejście do zagadnień zwi?zanych z zarz?dzaniem ryzykami.

Podobieństwa ryzyk występuj?cych w praktyce gospodarczej pozwalaj? na przenoszenie doświadczeń w zarz?dzaniu nimi pomiędzy rynkami.

Procesowe zarz?dzanie ryzykami

Zrozumienie okoliczności występowania danego ryzyka oraz odpowiednie podejście do zarz?dzania nim to podstawowe wyzwania działalności gospodarczej.   Powyższa teza stosuje się w szczególności do spółek prowadz?cych działalność w wymiarze międzynarodowym, narażonych na wyst?pienie nieznanego ryzyka w różnych jurysdykcjach. Niektóre z dostępnych narzędzi to:

 • Przegl?dy istniej?cych ryzyk i przygotowane na ich podstawie analizy,
 • Proaktywna identyfikacja przyszłych ryzyk,
 • Minimalizacja ryzyka oraz podjęcie czynności przed nim zabezpieczaj?cych,
 • Praktyczne rozwi?zania maj?ce na celu zapobieżenie potencjalnym ryzykom,
 • Zapobieganie ryzykom w oparciu o doświadczenie na rynkach globalnych.

Kiedy ryzyka mog? się zmaterializować

Typowe sytuacje, których pojawiaj? się nowe, nieujawnione wcześniej ryzyka to:

 • Zmiany w składach organów spółek zarz?du,
 • Wprowadzanie na rynek nowych produktów,
 • Prowadzenie postępowań naprawczych,
 • Likwidacja całości lub części przedsiębiorstwa;
 • Zmiana dotychczasowego modelu operacyjnego;
 • Ł?czenia, nabycia i podziały spółek;
 • Tworzenie międzynarodowych struktur gospodarczych;
 • Relokacje i outsourcing.

Osoba prowadz?ca spotkanie :

Tomasz Braun - Partner

W Kancelarii Dentons Tomasz Braun odpowiedzialny jest za rozwój oferty Zespołu Bankowości i Finansów w zakresie doradztwa regulacyjnego i compliance.

Tomasz Braun dotychczas zwi?zany był z londyńskim HSBC Holdings, gdzie jako Associate General Counsel Legal Risk Management and Assurance stworzył globalny system zarz?dzania ryzykiem prawnym, kierował międzynarodowym zespołem odpowiedzialnym za zarz?dzanie ryzykiem oraz koordynował wdrożenie programów compliance w wielu jurysdykcjach. Przed rozpoczęciem pracy w HSBC Holdings w Londynie, Tomasz pełnił funkcję General Counsel i Członka Zarz?du w polskiej filii HSBC, a także w spółkach z grupy GE Capital, w tym GE Money Bank. Wcześniej prowadził własn? kancelarię, pracował także na rzecz Komisji Europejskiej. Jego doświadczenie obejmuje doradztwo w transakcjach fuzji i przejęć, projektach integracyjnych i restrukturyzacyjnych oraz sporach s?dowych.

Tomasz Braun jest Przewodnicz?cym Rady Ekspertów oraz Członkiem Rady Powierniczej Uczelni Łazarskiego w Warszawie, a także autorem lub współautorem licznych publikacji z zakresu bankowości i zarz?dzania.

Partner merytoryczny :

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!