Zarządzanie projektami


CCIFP, Mokotowska 19

Cena :
1 450 PLN - firmy stowarzyszone CCIFP oraz 1 850 PLN - firmy nie stowarzyszone

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Prowadz?cy: Door Polska

Sztuka zarz?dzania projektem ł?czy w sobie dwa obszary: twardy - „technologiczny” i miękki - „artystyczny”. Część twarda to analityka, planowanie, kalkulacje matematyczne. Część miękka zarz?dzania projektem, oparta w głównej mierze na czynniku ludzkim, wymaga wielu specyficznych umiejętności menedżerskich - między innymi umiejętności delegowania zadań, negocjacji, rozwi?zywania konfliktów, coachingu, prezentacji itp. Ten podział znajduje odbicie w dwuwarsztatowym układzie szkolenia.   Dwuetapowe szkolenie koncentruje się na obu tych aspektach, daj?c pełny przegl?d możliwości i działań zdecydowanie zwiększaj?cy szansę ukończenia projektu z sukcesem. Warsztaty umożliwiaj? zdobycie praktycznych umiejętności niezbędnych w drodze od pomysłu do skutecznego zakończenia projektu. Podczas I warsztatu uczestnicy poznaj? różnice między swoim codziennym działaniem a funkcjonowaniem w ramach projektów. Podczas II warsztatu zdobęd? też wiedzę i umiejętności niezbędne do kierowania zespołami projektowymi. Oba warsztaty s? niezależnymi modułami szkoleniowymi.

Dla kogo przygotowaliśmy szkolenie?
Praktyczne ćwiczenia i poruszane problemy czyni? z warsztatu „Zarz?dzanie projektem w praktyce” trening dla osób, które s? lub w najbliższym czasie zostan? członkami zespołu projektowego.

Kontynuacj? szkolenia może być warsztat II - „Zarz?dzanie zespołem projektowym”.

Warsztat II - „Zarz?dzanie zespołem projektowym” skierowany jest do osób, które maj? doświadczenie pracy w zespole projektowym (lub uczestniczyły w warsztacie I - „Zarz?dzanie projektem w praktyce”) i zostały delegowane do pełnienia funkcji kierownika zespołu projektowego.

Dlaczego warto uczestniczyć w szkoleniu?
Szkolenie uczy przede wszystkim właściwego działania wobec zupełnie nowych wyzwań. Daje narzędzia do dobrego, a jednocześnie jak najmniej pracochłonnego stworzenia środowiska efektywnego projektu. Organizacja pozyska w ten sposób ludzi zdolnych do prowadzenia i uczestnictwa w zespołach projektowych. Ludzi zorientowanych na wynik.
A oto, czego naucz? się uczestnicy:

Zarz?dzanie projektem w praktyce – warsztat 1

Charakterystyka projektu
 Dlaczego wykorzystuje się Zarz?dzanie Projektem
 Wizja projektu
 Co wyróżnia Zarz?dzanie Projektem od innych aktywności

Obszary w Zarz?dzaniu Projektem
 Czas, oczekiwany rezultat, zasoby – nierozerwalność, współzależność oraz wpływ tych wielkości na definicję sukcesu projektu

Matryca priorytetów
 Wykorzystanie modelu do określania priorytetów i podejmowania decyzji w projekcie.
 Uzasadnienie priorytetów w projekcie

Cykl życia projektu
 Kolejne fazy projektu
 Efektywny czas życia projektu
 Opłacalność projektu – model BET

Uczestnicy projektu
 Opis poszczególnych uczestników projektu i ich rola
 Formalne i nieformalne osoby w projekcie
 Mocne i słabe strony uczestników

Struktura projektu
 Budowa zależności i odpowiedzialności w projekcie
 Zespół projektowy w strukturze funkcjonalnej, projektowej i matrycowej

Dossier projektu
 Dokument podstawowy i jego zawartość (Statement of Work)
 Pierwsze uporz?dkowane przedstawienie pomysłu

Porażki projektów
 Wyniki badań i omówienie przyczyn porażek Projektów

Struktura podziału pracy
 Proces i kryteria podziału projektu na kolejne poziomy mierzalnych efektów prac
 Zakres prac. Pakiety prac. Zadania. Czynności

Meta Plan projektu
 Model zespołowego przygotowania wstępnego harmonogramu i weryfikacji wstępnych założeń do projektu

Plan komunikacji
 Zasady przydzielania odpowiedzialności
 Określenie komu i jakie informacje s? potrzebne

Harmonogram i współzależności
 Ocena czasu trwania czynności
 Harmonogramy wg Gantt i PERT. Ścieżka krytyczna  

Kontrola i ryzyko
 Kamienie milowe
 Miejsca szczególnego ryzyka
 Raporty postępu prac

Formalizm w Zarz?dzaniu   Projektem
 Co musi być raportowane
 Przykłady raportów

PROWADZĄCY

DOOR Training International jest międzynarodowym instytutem szkoleniowym, który powstał w Holandii w 1981 roku. W sieci DOOR Training & Seminars pracuje ponad 600 trenerów i konsultantów w 66 krajach na świecie.

DOOR Poland jest obecna na polskim rynku od 1992 roku. W ci?gu ponad 10 lat obecności w Polsce ze szkoleń zamkniętych DOOR skorzystało ponad 250 firm ze wszystkich branż. Z 22 trenerami pracuj?cymi w firmie na stałe, DOOR jest pod względem liczby trenerów, największym instytutem szkoleniowym w Polsce.

DOOR z powodzeniem wdraża projekty szkoleniowo - konsultingowe w zakresie: standardów sprzedaży, organizacji i zarz?dzania oraz modeli kompetencji.

Prosimy o przesłanie zgłoszenia najpóźniej na 14 dni przed szkoleniem, na adres e-mail: marta.oswiecinska(@)ccifp.pl   lub faxem: +48 (22) 696 75 90.

WARUNKI UCZESTNICTWA: Wymagane potwierdzenie dokonania płatności przed pierwszymi zajęciami.

Koszt uczestnictwa: 1 450 PLN - firmy stowarzyszone CCIFP oraz 1 850   PLN - firmy nie stowarzyszone. Możliwe formy płatności: gotówka, karta bankowa, przelew bankowy na konto: Francuska Izba Przemysłowo – Handlowa w Polsce, BISE SA III o/W–Wa n ? 32 1370 1037 0000 1706 4017 2002

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu, należy najpóźniej na  7 dni przed jego rozpoczęciem przesłać faksem informację o rezygnacji.W przeciwnym razie zgłoszony jest zobowi?zany ponieśc koszty uczestnictwa w szkoleniu.
Potwierdzenie uczestnictwa i przesłanie zgłoszenia traktujemy jako zobowi?zanie do zapłaty
.

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!