Zarządzanie projektami


CCIFP, Plac Trzech Krzyży 18

Cena :
1 450 PLN - membres CCIFP et 1 850 PLN - non-membres

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Prowadz?cy: Door Polska

Sztukazarz?dzania projektem ł?czy w sobie dwa obszary: twardy - „technologiczny” i miękki - „artystyczny”. Część twarda to analityka, planowanie, kalkulacje matematyczne. Część miękka zarz?dzania projektem, oparta w głównej mierze na czynniku ludzkim, wymaga wielu specyficznych umiejętności menedżerskich - między innymi umiejętności delegowania zadań, negocjacji, rozwi?zywania konfliktów, coachingu, prezentacji itp. Ten podział znajduje odbicie w dwuwarsztatowym układzie szkolenia.   Dwuetapowe szkolenie koncentruje się na obu tych aspektach, daj?c pełny przegl?d możliwości i działań zdecydowanie zwiększaj?cy szansę ukończenia projektu z sukcesem. Warsztaty umożliwiaj? zdobycie praktycznych umiejętności niezbędnych w drodze od pomysłu do skutecznego zakończenia projektu. Podczas I warsztatu uczestnicy poznaj? różnice między swoim codziennym działaniem a funkcjonowaniem w ramach projektów. Podczas II warsztatu zdobęd? też wiedzę i umiejętności niezbędne do kierowania zespołami projektowymi. Oba warsztaty s? niezależnymi modułami szkoleniowymi.

Dla kogo przygotowaliśmy szkolenie?
Praktyczne ćwiczenia i poruszane problemy czyni? z warsztatu „Zarz?dzanie projektem w praktyce” trening dla osób, które s? lub w najbliższym czasie zostan? członkami zespołu projektowego.

Kontynuacj? szkolenia może być warsztat II - „Zarz?dzanie zespołem projektowym”.

Warsztat II - „Zarz?dzanie zespołem projektowym” skierowany jest do osób, które maj? doświadczenie pracy w zespole projektowym (lub uczestniczyły w warsztacie I - „Zarz?dzanie projektem w praktyce”) i zostały delegowane do pełnienia funkcji kierownika zespołu projektowego.

Dlaczego warto uczestniczyć w szkoleniu?
Szkolenie uczy przede wszystkim właściwego działania wobec zupełnie nowych wyzwań. Daje narzędzia do dobrego, a jednocześnie jak najmniej pracochłonnego stworzenia środowiska efektywnego projektu. Organizacja pozyska w ten sposób ludzi zdolnych do prowadzenia i uczestnictwa w zespołach projektowych. Ludzi zorientowanych na wynik.
A oto, czego naucz? się uczestnicy:

Zarz?dzanie projektem w praktyce – warsztat 1

Charakterystyka projektu  
  Dlaczego wykorzystuje się Zarz?dzanie Projektem
  Wizja projektu
  Co wyróżnia Zarz?dzanie Projektem od innych aktywności

Obszary w Zarz?dzaniu Projektem  
  Czas, oczekiwany rezultat, zasoby – nierozerwalność, współzależność oraz wpływ tych wielkości na definicję sukcesu projektu

Matryca priorytetów  
  Wykorzystanie modelu do określania priorytetów i podejmowania decyzji w projekcie.
  Uzasadnienie priorytetów w projekcie

Cykl życia projektu  
  Kolejne fazy projektu
  Efektywny czas życia projektu
  Opłacalność projektu – model BET

Uczestnicy projektu  
  Opis poszczególnych uczestników projektu i ich rola
  Formalne i nieformalne osoby w projekcie
  Mocne i słabe strony uczestników

Struktura projektu  
  Budowa zależności i odpowiedzialności w projekcie
  Zespół projektowy w strukturze funkcjonalnej, projektowej i matrycowej

Dossier projektu  
  Dokument podstawowy i jego zawartość (Statement of Work)
  Pierwsze uporz?dkowane przedstawienie pomysłu

Porażki projektów  
  Wyniki badań i omówienie przyczyn porażek Projektów

Struktura podziału pracy  
  Proces i kryteria podziału projektu na kolejne poziomy mierzalnych efektów prac
  Zakres prac. Pakiety prac. Zadania. Czynności

Meta Plan projektu  
  Model zespołowego przygotowania wstępnego harmonogramu i weryfikacji wstępnych założeń do projektu

Plan komunikacji  
  Zasady przydzielania odpowiedzialności
  Określenie komu i jakie informacje s? potrzebne

Harmonogram i współzależności  
  Ocena czasu trwania czynności
  Harmonogramy wg Gantt i PERT. Ścieżka krytyczna  

Kontrola i ryzyko  
  Kamienie milowe
  Miejsca szczególnego ryzyka
  Raporty postępu prac

Formalizm w Zarz?dzaniu   Projektem  
  Co musi być raportowane
  Przykłady raportów

PROWADZĄCY

DOOR Training International jest międzynarodowym instytutem szkoleniowym, który powstał w Holandii w 1981 roku. W sieci DOOR Training & Seminars pracuje ponad 600 trenerów i konsultantów w 66 krajach na świecie.

DOOR Poland jest obecna na polskim rynku od 1992 roku. W ci?gu ponad 10 lat obecności w Polsce ze szkoleń zamkniętych DOOR skorzystało ponad 250 firm ze wszystkich branż. Z 22 trenerami pracuj?cymi w firmie na stałe, DOOR jest pod względem liczby trenerów, największym instytutem szkoleniowym w Polsce.

DOOR z powodzeniem wdraża projekty szkoleniowo - konsultingowe w zakresie: standardów sprzedaży, organizacji i zarz?dzania oraz modeli kompetencji.

Prosimy o przesłanie zgłoszenia najpóźniej na 14 dni przed szkoleniem, na adres e-mail: joanna.jaroch(@)ccifp.pl   lub fax: +48 (22) 696 75 90.

Potwierdzenie uczestnictwa i przesłanie zgłoszenia traktujemy jako zobowi?zanie do zapłaty.
W przypadku rezygnacji z udziału należy przesłać przesłać faks lub e-mail najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem.

Płatność obowi?zkowo przed szkoleniem.

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin