Zarządzanie finansami ekspatów


CCIFP: ul. Mokotowska 19

Cena :
150PLN+22%VAT - firmy stowarzyszone
400PLN+22%VAT- firmy niestowarzyszone

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Prelegent: Catherine Kotrhonz i Olivier Grenon-Andrieu z Groupe EQUANCE

Coł?czy polisę na życie, kredyt na zakup nieruchomości oraz kupno udziału we współwłasności budynku biurowego?
Odpowiedź jest bardzo prosta: umiejętność pomnażania własnego maj?tku!

Podczas spotkania dowiecie się Państwo w jaki sposób najskuteczniej zarz?dzać maj?tkiem, który pozostawiliście Państwo we Francji (nieruchomości, oszczędności, akcje...) a przede wszystkim,  w jaki sposób można skutecznie chronić go i pomnażać.

Eksperci z firmy Equance wyjaśni? co zrobić aby
- płacić we Francji niższe podatki od maj?tku,
- jak unikn?ć wysokiego opodatkowania spadku,
- jak wygl?daj? przepisy  konwencji zawartej  między Polsk? a Francj?, regulujacej kwestie opodatkowania ekspatów francuskich w Polsce oraz
- jakie obowi?zki względem fiskusa spoczywaj? na ekspatach w momencie opuszczania Francji i powrotu do kraju.

Jeżeli jesteście Państwo ekspatami francuskimi w Polsce to seminarium jest właśnie dla Państwa!

Program :

I.  Maj?tek ekspatów
  
a). definicja
b). składniki maj?tku – aktywa, pasywa,
c). dywersyfikacja składników maj?tku

Odpowiednia dywersyfikacja maj?tku przy zachowaniu równowagi między poszczególnymi jego składnikami warunkuje możliwość czerpania korzyści z mechanizmów rynkowych oraz pozwala unikać niekorzystnych skutków jego wahań.

d). Ewolucja maj?tku ekspatów pod względem składników maj?tku oraz jego wartości.

II.  System podatkowy (we Francji)

a). podatek dochodowy od osób fizycznych
b). podatek od maj?tku (l’impôt sur la fortune)

III.  Prawo dziedziczenia (we Francji)

a). dziedziczenie między kuzynami w linii prostej
b). dziedziczenie między małżonkami
c). Ulgi dotycz?ce dziedziczenia po ekspatach

IV.  Ekspatriacja

a). wyjazd z Francji
- formalności poprzedzaj?ce wyjazd,

b). powrót do Francji  
- formalności poprzedzaj?ce powrót do kraju

c) porozumienia międzynarodowe dotycz?ce szczególnych zasad opodatkowania cudzoziemców (konwencja Polska - Francja) oraz omówienie zasad stosowanych w przypadku braku podobnych porozumień.

d). Ekspatriacja – korzyści, specyfika sytuacji.

Spotkanie odbędzie się w języku francuskim.

Equance to jedna z wiod?cych grup zajmuj?ca się zarz?dzaniem maj?tkiem francuskich ekspatów. Sił? firmy jest doświadczenie w wykorzystaniu narzędzi takich jak ubezpieczenia na życie, produkty finansowe czy nieruchomości inwestycyjne.

Warunki płatności i uczestniczenia w spotkaniu:

1.
  Koszt uczestnictwa w seminarium wynosi 150 PLN + 22% VAT (firmy stowarzyszone w CCIFP) oraz 400PLN + 22% VAT (firmy niestowarzyszone). Możliwe formy płatności:
- gotówka lub karta bankowa w dniu spotkania,
- przelew bankowy.

KONTO: Francuska Izba Przemysłowo – Handlowa w Polsce, BISE SA III o/W–Wa nr: 05 1370 1037 0000 1706 4017 2003

Zgłoszenie uczestniczenie w seminarium następuje poprzez wypełnienie formularza na stronie informuj?cej o wydarzeniu („Zapisz się na wydarzenie”).
Przesłanie  formularza traktujemy jako zobowi?zanie do zapłaty.

2.  Skuteczne odwołanie uczestniczenia w spotkaniu może nast?pić najpóźniej w ostatni pi?tek poprzedzaj?cy termin odbycia się seminarium. Odwołanie uczestnictwa w terminie późniejszym jak również niedowołanie uczestniczenia  lub niewzięci udziału w spotkaniu powoduje obci?żenie pełnymi kosztami uczestnictwa. W każdej chwili przed spotkaniem można wyznaczyć na swoje miejsce innego uczestnika.
Informację o odwołaniu uczestniczenia w seminarium prosimy przekazać telefonicznie: (22) 696 75 80, drog? mailow?: marta.oswiecinska(@)ccifp.pl lub faksem: (22) 696 75 90.

3. W przypadku niewystarczaj?cej ilości uczestników CCIFP zastrzega sobie prawo do odwołania lub przełożenia spotkania. W przypadku odwołania seminarium zwracamy uczestnikom wniesione opłaty. Potwierdzenie odbycia się seminarium b?dź informacja o jego odwołaniu jest przekazywana uczestnikom drog? milow? na dzień przed planowanym terminem spotkania. Potwierdzenie lub wiadomość o odwołaniu spotkania przekazywana przez Francuska Izbę Przemysłowo – Handlow? w Polsce nie ma wpływu na terminy określone w pkt.2.

Wypełniaj?c formularz zgłoszeniowy na stronie www.ccifp.pl uczestnik potwierdza, że zapoznał się z warunkami płatności i uczestnictwa w seminarium.

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!