Zamówienia publiczne dla przedsiębiorców - wybrane zagadnienia prawne i aspekty praktyczne


CCIFP, ul. Mokotowska 19, Warszawa

Cena :
150 PLN netto - firmy stowarzyszone (cana za jedną osobę)
400 PLN netto - firmy niestowarzyszone (cana za jedną osobę)

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

13 kwietnia 2007, nieco ponad rok po wprowadzeniu nowelizacji ustawy o zamówieniach publicznych, Sejm uchwalił kolejne zmiany regulacji prawnej. Wejd? one w życie w połowie czerwca bież?cego roku. To kolejny etap w przebudowie systemu zamówień publicznych. Znaczenie rekonstrukcji prawa ma zmierzać przede wszystkim do  uproszczenia i przyspieszenia  procedur  przetargowych co pozwoli na skuteczniejsze wykorzystanie funduszy płyn?cych do nas z Unii Europejskiej. Ma to ogromne znaczenie zwłaszcza w perspektywie przygotowań do EURO 2012.

Mimo, iż nie było to celem ustawodawcy zmiany dotyczyć będ? również zamówień sektorowych, w szczególności robót budowlanych.

Zapraszamy Państwa na spotkanie z prawnikami z Kancelarii Radców Prawnych M. Wojciechowska-Szac, G. Kotarba s.c., mec. Monik? Wojciechowsk?-Szac i Izabell? Bojarsk?, aplikantem adwokackim. Panie przedstawi? zagadnienia prawa budowlanego i jego ograniczeń wynikaj?cych z reżimu zamówień publicznych.

Adresaci spotkania : przedsiębiorcy ubiegaj?cy się o uzyskanie zamówienia (ze szczególnym uwzględnieniem zamówień na roboty budowlane).

Celem spotkania jest zaprezentowanie praktycznych informacji w zakresie stosowania prawa zamówień publicznych przez przedsiębiorców z sektora budowlanego.

Program spotkania:

1. Przepisy ogólne i postępowanie o udzielenie zamówienia, w tym między innymi:

 • zasady udzielania zamówień;

 • wspólne ubieganie się udzielenie zamówienia;

 • wykluczenie wykonawców - rodzaje dokumentów, jakich można ż?dać oraz forma w jakiej dokumenty mog?     być składane, z uwzględnieniem sytuacji gdy wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza     terytorium RP;

 • wyjaśnienia do SIWZ (Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia).

2. Tryby udzielania zamówień

 • charakterystyka poszczególnych trybów (szczególnie: przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony,      negocjacje z ogłoszeniem, negocjacje bez ogłoszenia, zamówienie z wolnej ręki)

3.   Oferta

 • zwi?zanie ofert;

 • wyjaśnienia w sprawie treści ofert;

 • omyłki rachunkowe   w obliczeniu ceny;

 • odrzucenie oferty;

 • oferta z raż?co nisk? cen?.

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

 • gwarancje bankowe;

 • gwarancje ubezpieczeniowe;

 • inne zabezpieczenia.

5. Umowy w sprawie zamówień publicznych

 • nieważność umowy;

 • odst?pienie od umowy;

 • zmiana postanowień umowy oraz zakresu umowy.

6. Unieważnienie postępowania

7.  Środki ochrony prawnej

 • rodzaje środków ochrony prawnej;

 • najczęściej stosowane zarzuty.

8. Nowelizacja przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych - ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw.

9. Zagadnienia praktyczne, np:

 • Dzielenie zamówienia na części;

 • Zmiany stawek podatku Vat w trakcie trwania umowy;

 • stosowanie referencji innych spółek;

 • opłata skarbowa od pełnomocnictw;

 • dopuszczalność zmian niektórych postanowień umowy w trakcie realizacji zamówienia.

Informacja o kancelarii

Kancelaria Radców Prawnych M.Wojciechowska-Szac, G.Kotarba s.c. www.kancelariaradcow.pl , działa na rynku usług prawniczych od września 2000r.  
W ramach świadczonej pomocy prawnej Kancelaria oferuje w szczególności:

1.  pełne doradztwo prawne,
2.  porady oraz wszelkie rozwi?zania prawne z uwzględnieniem zagadnień zwi?zanych z negocjowaniem i zawieraniem umów,
3.  doradztwo prawne w zakresie planowanych inwestycji,
4.  porady i wszelkie rozwi?zania prawne w zakresie prowadzonych postępowań przetargowych i innych konkurencyjnych postępowań w zakresie wyboru wykonawców itp.,
5.  zastępstwo procesowe przed s?dami powszechnymi oraz innymi organami orzekaj?cymi.

Oferowany zespół składa się z prawników, którzy swe doświadczenie i szerok? wiedzę prawnicz? zdobyli przede wszystkim będ?c zatrudnieni w dużych firmach działaj?cych na rynku (branży telekomunikacyjnej, energetycznej i finansowej) jak również w organach administracji publicznej. Obecnie Kancelaria świadczy pomoc prawn? dla wielu firm działaj?cych na rynku polskim i zagranicznym.
Kancelaria doradza swoim Klientom m.in. w zakresie spraw zwi?zanych z szeroko rozumian? ustaw? Prawo zamówień publicznych i zwi?zanych w tym zakresie zagadnieniami zawartymi w ustawie o finansach publicznych. Kancelaria wykazuje znajomość i doświadczenie w zakresie przepisów zamówień publicznych, bowiem w bież?cej działalności prowadzi sprawy przygotowuj?c dla swych Klientów w zależności od strony postępowania o zamówienie, dokumenty dla oferentów lub dla zamawiaj?cych. Kancelaria nasza w ramach zamówień publicznych zajmuje się także tworzeniem dla Oferentów protestów, odwołań i skarg.
Niezależnie od powyższego, prawnicy wykazuj? się szerok? wiedz? i doświadczeniem w zakresie prawa cywilnego, administracyjnego oraz zwi?zanych z nimi postępowań s?dowych i administracyjnych, a także wiedz? w zakresie prawa pracy i prawa karnego.
Firma nasza uczestniczy także w wielu dużych projektach współfinansowanych ze środków strukturalnych Unii Europejskiej.
Kancelaria prowadzi także doradztwo prawne w języku angielskim, również w zakresie sporz?dzania i negocjowania umów.

Ze względu na komfort uczestników seminarium, tłumaczenie na język francuski zapewniamy maklsymalnie dla 3 osób.

"Warunki płatności i uczestniczenia w spotkaniu" do pobrania na dole strony.

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!