Zamknięcie roku obrotowego i sprawozdanie finansowe


CCIFP, Mokotowska 19, Warszawa

Cena :
200 PLN + 22% VAT / osobę - firmy stowarzyszone w CCIFP, 450 PLN + 22% VAT - osoby prywatne i firmy niestowarzyszone

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

- zmiany w przepisach i ich konsekwencje dla przedsiębiorców

Spółki prawa handlowego zobowi?zane s? do przygotowania, na dzień zamknięcia roku obrotowego, sprawozdania finansowego zgodnie z przepisami Ustawy o Rachunkowości z uwzględnieniem przepisów Krajowych Standardów Rachunkowości. Tak sporz?dzone sprawozdanie finansowe powinno przedstawiać w sposób rzetelny sytuację maj?tkow?, finansow? i wynik finansowy jednostki sprawozdawczej.

 

Przy zamknięciu roku obrotowego 2009 pragniemy zwrócić uwagę na zmiany w ustawie o rachunkowości obowi?zuj?ce od 1 stycznia 2009 roku. Zmiany te nie tylko odzwierciedlaj? zasady MSR ale maj? pośredni wpływ na niektóre aspekty podatkowe.

 

Więcej informacji >>>

 

Dlaczego warto uczestniczyć ?

Celem seminarium jest przedstawienie najbardziej newralgicznych kwestii zwi?zanych z przygotowywaniem sprawozdań finansowych, zamknięciem roku obrotowego, m.in.:  

 ?                na co zwracać uwagę, a czego unikać przy sporz?dzaniu sprawozdania finansowego?

 ?                jak właściwie przygotować pełn? dokumentację do sprawozdania finansowego?

 ?                 jakich błędów nie popełniać?

 ?               wskażemy na  powi?zania aspektów bilansowych z aspektami podatkowymi

 ?                omówimy praktyczne przykłady, w?tpliwości uczestników i wymienimy doświadczenia

Do kogo skierowane jest seminarium ?

Do udziału zapraszamy finansistów, księgowych, analityków i kadrę zarz?dzaj?c?.

W programie, m.in.:

  1. Wycena aktywów i pasywów
  2. Różnice kursowe
  3. Koszty  na przełomie roku
  4. Podsumowanie zmian ustawy o rachunkowości

Partner seminarium:

 

http://www.mazars.pl  

 

Prelegenci:

        Monika Nowecka

Partner, Dział Usług Księgowych i  Kadrowo-Płacowych Mazars. Jest biegłym rewidentem, członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz Accountancy & Taxes Master Club. Absolwentka SGH w Warszawie (finanse i bankowość). Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze księgowej podmiotów o różnej osobowości prawnej i różnorodnym profilu działalności, głównie podmiotów prawa handlowego. Posiada również szerok? wiedzę i praktykę w zakresie polskich i zagranicznych standardów rachunkowości   potwierdzon? Polskim Dyplomem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce w dziedzinie znajomości Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej. Jest prelegentem szkoleń oraz autork? licznych publikacji z zakresu rachunkowości.

Bożena Wójcik
Dyrektor Działu Usług Księgowych Mazars. Posiada wieloletnie doświadczenie w świadczeniu usług księgowych dla spółek o różnym profilu działalności. Specjalizuje się w obsłudze spółek z sektora produkcyjnego. Jest ekspertem w zakresie opracowywania sprawozdawczości do celów zarz?dczych i przygotowania pakietów konsolidacyjnych na potrzeby konsolidacji międzynarodowych grup kapitałowych. Bożena Wójcik ma rozległ? wiedzę z zakresu polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości. Od roku 2007 posiada tytuł biegłego rewidenta. Jest autork? wielu publikacji i artykułów prasowych o tematyce księgowej.


-------------------------------------------------------------------------------------  

Seminarium odbędzie się w języku polskim. Ze względu na komfort uczestników, tłumaczenie na język francuski zapewniamy maksymalnie dla 3 osób.

Cena obejmuje uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe.

Prosimy o dokonanie płatności przed seminarium po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podaj?c w tytule przelewu termin seminarium oraz nazwisko uczestnika.

Warunki płatności i uczestnictwa w seminarium >>>

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!