Zakup systemów IT

Cena :
150 pln netto + 22% VAT / osobę - firmy stowarzyszone w CCIFP, 400 pln netto + 22% VAT - firmy niestowarzyszone

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Adresaci spotkania: przedsiębiorcy zakupuj?cy systemy informatyczne do wykonywania działalności gospodarczej
  
Cel spotkania: zaprezentowanie elementów umowy oraz praktycznych informacji w zakresie zakupu systemów informatycznych

Program spotkania:
  
1.  Regulacje prawne. Ogólna konstrukcja umowy, w tym między innymi:

•  wybór rodzaju umowy;
•  umowa dostawy, umowa o dzieło, umowa zlecenia;
•  umowa o przeniesienie autorskich praw maj?tkowych oraz udzielenie licencji, sublicencji do utworów (oprogramowanie, dokumentacja, itp.)
•  umowa o serwis gwarancyjny i pogwarancyjny;

2.  Określenie przedmiotu umowy, w tym między innymi:

•  dostawa,
•  instalacja,
•  utrzymanie systemu,
•  serwis,
•  dokumentacja,
•  autorskie prawa maj?tkowe oraz udzielenie licencji;    
  
3.  Zasady reprezentacji stron umowy

4.  Odbiór przedmiotu umowy, procedura odbioru, protokół odbioru, w tym między innymi:

•  odbiór wstępny i odbiór końcowy,
•  stabilizacja systemu;

5.  Testy systemu, w tym między innymi:

•  rodzaje testów;
•  wybór strony przygotowuj?cej i przeprowadzaj?cej testy;

6.   Serwis gwarancyjny lub tzw. „utrzymanie systemu”, serwis pogwarancyjny, w tym między innymi:

•  warunki gwarancji,
•  czas reakcji, czas usunięcia awarii,
•  kategorie błędów i awarii;

7.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, w tym między innymi;

•  rodzaj i wybór formy zabezpieczenia;

8.  Autorskie prawa maj?tkowe w zakresie systemów informatycznych, w tym między innymi:

•  przedmiot autorskich praw maj?tkowych,    
•  przeniesienie praw czy licencja,
•  pola eksploatacji;

9.  Ochrona danych osobowych, w tym między innymi;

•   wyjaśnienie pojęcia danych osobowych,
•  Dostęp dostawcy do danych osobowych,
•  Umowa o powierzenie do przetwarzanie danych osobowych,
•  Sytuacja prawna administratora danych i dostawcy.                

Korzyści dla uczestników: umiejętność zdefiniowana elementów umowy o zakup systemu informatycznego oraz umiejętność wyboru możliwych do zastosowania rozwi?zań prawnych

Krótka informacja o Kancelarii:

Kancelaria Radców Prawnych M.Wojciechowska-Szac, G.Kotarba s.c. działa na rynku usług prawniczych od września 2000r.,   www.kancelariaradcow.pl

W ramach świadczonej pomocy prawnej Kancelaria oferuje w szczególności:

1.  pełne doradztwo prawne,
2.  porady oraz wszelkie rozwi?zania prawne z uwzględnieniem zagadnień zwi?zanych z negocjowaniem i zawieraniem umów,
3.  doradztwo prawne w zakresie planowanych inwestycji,
4.  porady i wszelkie rozwi?zania prawne w zakresie prowadzonych postępowań przetargowych i innych konkurencyjnych postępowań w zakresie wyboru wykonawców itp.,  
5.  zastępstwo procesowe przed s?dami powszechnymi oraz innymi organami orzekaj?cymi.

Oferowany zespół składa się z prawników, którzy swe doświadczenie i szerok? wiedzę prawnicz? zdobyli przede wszystkim będ?c zatrudnieni w dużych firmach działaj?cych na rynku (branży telekomunikacyjnej, energetycznej i finansowej) jak również w organach administracji publicznej. Obecnie Kancelaria świadczy pomoc prawn? dla wielu firm działaj?cych na rynku polskim i zagranicznym.
Kancelaria doradza swoim Klientom m.in. w zakresie spraw zwi?zanych z szeroko rozumian? ustaw? Prawo zamówień publicznych i zwi?zanych w tym zakresie zagadnieniami zawartymi w ustawie o finansach publicznych.
Niezależnie od powyższego, prawnicy wykazuj? się szerok? wiedz? i doświadczeniem w zakresie prawa cywilnego, administracyjnego oraz zwi?zanych z nimi postępowań s?dowych i administracyjnych, a także wiedz? w zakresie prawa pracy i prawa karnego.

Firma nasza uczestniczy także w wielu dużych projektach współfinansowanych ze środków strukturalnych Unii Europejskiej.

Kancelaria prowadzi także doradztwo prawne w języku angielskim, również w zakresie sporz?dzania i negocjowania umów.

Ze względu na komfort uczestników spotkania, tłumaczenie na język francuski zapewniamy maksymalnie dla 3 osób.

"Warunki płatności i uczestniczenia w spotkaniu" do pobrania na dole strony.

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!