Zabezpieczenie przed roszczeniami o mobbing i dyskryminację


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
260 PLN pracownicy firm stowarzyszonych, 520 PLN pozostałe osoby.

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Świadomość nielegalnych zachowań w miejscu pracy stale rośnie. Wachlarz zachowań, jaki uznawany jest przez pracowników za mobbing lub dyskryminację, także ci?gle się powiększa. Wymaga to odpowiedniego przygotowania nie tylko z punktu widzenia odpowiednich działań profilaktycznych, ale ponadto sprawnego i profesjonalnego reagowania na zgłoszone sytuacje, które mog? nosić znamiona nielegalnego zachowania, w tym mobbingu lub dyskryminacji. Wszak orzecznictwo s?dowe szeroko opisuje zachowania stanowi?ce tego typu nielegalne zachowania oraz sposoby starannego działania, aby im przeciwdziałać. Odpowiednio przygotowane rozwi?zania mog? pomóc uchronić się przed odpowiedzialności?, nie tylko odszkodowawcz?, ale także karn?. Szkolenie w formie dyskusji dotycz?cej tematyki mobbingu i dyskryminacji ma na celu nie tylko ukazanie aspektu teoretycznego, ale przede wszystkim skupia się na praktycznych rekomendacjach odpowiednich działań.

Program:

1. Mobbing i dyskryminacja – kiedy występuje.

2. Obowi?zek przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji – co oznacza i jaki jest jego zakres.

3. Jakie działania należy podj?ć.

4. Katalog potencjalnych roszczeń i zakres odpowiedzialności.

5. Co robić kiedy pracownik zgłosi mobbing lub dyskryminację

Uczestnicy :

Grupa docelowa to kierownictwo podmiotów gospodarczych i administracyjnych. Szkolenie nie jest przeznaczone dla przedstawicieli kancelarii prawnych, organizacji pracowników, w tym przedstawicieli zwi?zków zawodowych

Osoba prowadz?ca :

Grzegorz Ruszczyk - Radca prawny, partner w kancelarii Raczkowski Paruch

Kieruje działem procesowym kancelarii. Ma bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw s?dowych we wszystkich obszarach prawa pracy, w tym w szczególności w zakresie dotycz?cym rozwi?zywania umów o pracę i roszczeń z tym zwi?zanych, ustalenia istnienia stosunku pracy, mobbingu, dyskryminacji. Brał udział w wielu s?dowych i pozas?dowych procesach negocjacyjnych. Wielokrotnie reprezentował Klientów kancelarii w postępowaniach przed S?dem Najwyższym. Jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego. Laureat stypendiów Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji i Nauki za wyj?tkowe osi?gnięcia naukowe. Zwi?zany z kancelari? od lipca 2007 r. Wcześniej dwa lata zdobywał doświadczenie w kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak. Przez dwa lata pracował w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej. Regularnie występuje w najważniejszych dziennikach prawnych, m.in. w Gazecie Prawnej i Rzeczpospolitej

Partner merytoryczny:

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!