Wypalenie zawodowe – jak je rozpoznać i mu przeciwdziałać ?


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
550 PLN + VAT / osobę - firmy stowarzyszone w CCIFP, 750 PLN + VAT - osoby prywatne i firmy niestowarzyszone

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

„Nie możesz się wypalić, jeśli nigdy nie płonąłeś”

 

>

Wypalenie zawodowe było analizowane i opisane przede wszystkim na bazie zawodów, których istot? jest pomaganie innym ludziom. Obecne czasy pokazały jednak, że wypalenie zawodowe może dotkn?ć przedstawicieli praktycznie każdego zawodu.

Jak rozpoznać wypalenie zawodowe u siebie, u pracownika, u osoby bliskiej? Jak zapobiegać? Jak sobie z nim radzić? Czy wypalenie zawodowe jest w ogóle jakimkolwiek problemem dla firm, skoro dotyczy po prostu pojedynczych osób? Czy jest to tyko modne hasło czy prawdziwy problem społeczny ?

DLA KOGO PRZEZNACZONE JEST SZKOLENIE?

Zapraszamy przedstawicieli kadry zarz?dzaj?cej firm, przedstawicieli działów HR oraz wszystkich zainteresowanych tematem.

PROGRAM :

  1. Jakie s? przyczyny zjawiska?
  2. Dlaczego niektórzy z nas łatwiej mu ulegaj? niż inni?
  3. Co robić, żeby się ustrzec przed wypaleniem zawodowym?
  4. Po czym poznać, że dotknęło nas wypalenie? Na jakie symptomy trzeba zwrócić uwagę?
  5. Czy wypalenie i depresja to to samo?
  6. Czy wypalenie zawodowe pracowników ma jakikolwiek wpływ na działanie firmy?
  7. Jakie działania mog? wdrażać firmy, żeby ustrzec się przed „marnowaniem sił” swoich ludzi?

ANKIETA :

Jako przygotowanie do szkolenia – prosimy o zebranie w Państwa firmach odpowiedzi na pytania w zał?czonej ankiecie. Wypełnion? prosimy przesyłać na adres mailowy: iwona.nowak@innowa-development.pl (najlepiej do 9 stycznia 2014 r. lub ewentualnie przynieść na szkolenie). Ankieta jest anonimowa.

Jej zadaniem będzie przygotowanie uczestników do tematów, które poruszymy, ponadto dla firm które zechc? uczestniczyć wyniki będ? ciekaw? informacj? na temat tego, jak pracownicy radz? sobie z codziennymi wyzwaniami.

Ankietę znajd? Państwo tutaj : CCIFP wypalenie zawodowe ankieta

Osoby prowadz?ce :

IWONA NOWAK

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego (Filologia Romańska) oraz Wyższej Szkoły Zarz?dzania – Polish Open University i Thames Valley University (MBA, Strategiczne Zarz?dzanie Zasobami Ludzkimi). Przez kilkanaście lat zwi?zana z zarz?dzaniem zasobami ludzkimi w organizacjach (Thomson Polkolor, Rhône-Poulenc, Danone, Medicover i Neumann Management Institute). Zajmowała takie stanowiska, jak Dyrektor ds. Zarz?dzania Zasobami Ludzkimi w Medicover, Dyrektor ds. HR i Komunikacji w Rhône-Poulenc Polska, Kierownik ds. HR w Danone; była odpowiedzialna za całokształt polityki personalnej, ze szczególnym uwzględnieniem strategicznego rozwoju kadry menedżerskiej.

Specjalizuje się w dziedzinie diagnozy potencjału kompetencyjnego, diagnozy organizacyjnej (w tym: relacji interpersonalnych). Twórca autorskich programów szkoleniowych w ramach Akademii Menedżera – systemowego rozwoju kompetencji menedżerskich (rekrutacja i selekcja, ocena i rozwój, bież?ce zarz?dzanie i feed-back, wyznaczanie i monitorowanie celów, trudne rozmowy, Train the Trainer). Trener, certyfikowany coach (członek International Coaching Community), konsultant metod Fcet5, Insights Discovery oraz Thomas (analiza profilu osobowości), praktyk NLP (członek The Society of Neuro-Linguistic Programming).

Posługuje się swobodnie językiem francuskim i angielskim. Jej zainteresowania zawodowe, to w szczególności diagnoza organizacyjna, ocena potencjału kompetencyjnego, strategiczny rozwój kadr, psychologia relacji interpersonalnych, executive coaching, life coaching, work-life balance.

JOANNA KUNICKA

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego (Filologia Angielska). Swoj? karierę zawodow? zwi?zała z dziedzin? zarz?dzania zasobami ludzkimi (human resource management), pocz?wszy od współpracy z firm? doradcz? Take It (część holdingu Neumann), gdzie pracowała jako konsultant ds. rekrutacji. Przeprowadziła dziesi?tki kompletnych projektów rekrutacyjnych dla Klientów firmy

W 1998 doł?czyła do dużego, międzynarodowego koncernu spożywczego (Danone) i rozpoczęła pracę na stanowisku kierownika ds. szkoleń i rozwoju. Przez 7 lat była odpowiedzialna za całokształt polityki szkoleniowo-rozwojowej dla kadr menedżerskich dla trzech spółek Danone'a w Polsce (Danone sp. z o.o, Żywiec Zdrój, Lu Polska), ze szczególnym uwzględnieniem diagnozy organizacyjnej oraz projektów szkoleniowo-rozwojowych. Była leaderem projektów wdrażaj?cych modele kompetencyjne oraz systemy ocen dla kadry menedżerskiej i pracowników produkcji w całej grupie Danone'a w Polsce.

Ma wiele lat doświadczenia w budowaniu i doskonaleniu modeli kompetencyjnych oraz systemów wspomagaj?cych zarz?dzanie zasobami ludzkimi, m.in. systemów oceny okresowej oraz informatycznych systemów HR. Jest praktykiem w prowadzeniu projektów HR takich, jak zarz?dzanie zmian? czy projekty assessment lub development centre. Opracowała i przeprowadziła liczne programy AC / DC (cel, założenia, ćwiczenia, przebieg, zasady), jak również szereg programów szkoleniowo-rozwojowych dla kadry menedżerskiej w oparciu o rozwój kompetencji menedżerskich i funkcjonalnych.

Jest autork? i współautork? m.in. takich programów, jak: rekrutacja i selekcja w firmie, ze szczególnym uwzględnieniem określenia trafnego profilu kompetencyjnego i prowadzenia skutecznej rozmowy rekrutacyjnej, prowadzenie rozmowy oceniaj?co-rozwojowej w oparciu o kompetencje (ocena kompetencji na podstawie wskaźników behawioralnych).

Jest certyfikowanym coachem, członkiem ICC /International Coaching Community /, konsultantem metody Insights Discovery   (analiza profilu osobowości), praktykiem NLP (członkiem The Society of Neuro-Linguistic Programming ), a także certyfikowanym trenerem - szkoleniowcem. Posługuje się biegle językiem angielskim.

Jej zainteresowania zawodowe, to: executive coaching, coaching behawioralny, psychologia społeczna, strategiczny rozwój kadr.

Partner merytoryczny :

 

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!