Wydatki pod kontrolą systemu


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
bezpłatne

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

The Global Business Travel Association, prognozuje, że globalne wydatki na podróże służbowe w 2014 r. miały osiągnąć rekordowy poziom 1,18 bln USD, co oznaczałoby wzrost w porównaniu z rokiem ubiegłym o 7%. A jaką pozycję stanowią podróże służbowe w Państwa budżecie?

 

>

W imieniu firm Edenred i PwC serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu „Wydatki pod kontrol? systemu".

Podczas spotkania zostan? omówione m.in. następuj?ce zagadnienia :

•                 Jak prowadzić efektywn? politykę zarz?dzania wydatkami służbowymi?
•                 Jakie zmiany w procesach rozliczeń stosuj? najlepsi polscy przedsiębiorcy?
•                 Jak zracjonalizować i zwiększyć kontrolę firmy nad wydatkami pracowników?

Tematyka skierowana jest do osób zarz?dzaj?cych działami finansowo-księgowymi.

Nasze spotkanie pozwoli uczestnikom na wymianę doświadczeń i najlepszych praktyk stosowanych w obszarze zarz?dzania wydatkami służbowymi.

Osoby prowadz?ce :

Agnieszka Dolka-Bryndal, Dyrektor linii biznesowej ‘Expense Management’ w Edenred Polska

Przez 15 lat zwi?zana była z branż? IT. Przez ostatnie 3 lata, w firmie Sage zdobyła doświadczenie w zakresie zarz?dzania sprzedaż?, a wcześniej jako Project Manager prowadziła projekty zwi?zane z wprowadzaniem nowych produktów i usług na polski rynek, zmian? struktur organizacyjnych czy procesów biznesowych, gdzie ważna była specyfika lokalnego rynku, przy jednoczesnym zachowaniu wytycznych korporacji globalnej.
Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego oraz London School of Public Relations.

Piotr Rówiński – pracuje w PwC od 2001 r., pocz?tkowo w zespole audytu finansowego, obecnie w Zespole ds. Zarz?dzania Ryzykiem. Posiada doświadczenie m.in. w badaniu sprawozdań finansowych, wdrożeniach i ocenie systemów kontroli wewnętrznych, systemów zarz?dzania ryzykiem, w audycie wewnętrznym i w zakresie raportowania finansowego i niefinansowego zdobyte w Polsce i Wielkiej Brytanii.

Piotr kieruje obecnie zespołem zajmuj?cym się w warszawskim biurze PwC zagadnieniami: ładu korporacyjnego, raportowania zintegrowanego, zarz?dzania ryzykiem, kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz analizy i prezentacji danych.

Piotr Ukończył Finanse i Bankowość w Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Zarz?dzanie Międzynarodowe w Hogeschool Brabant w Bredzie (Holandia) oraz Rachunkowość Stosowan? w Oxford Brookes University. Posiada brytyjskie kwalifikacje biegłego rewidenta (FCCA), jest certyfikowanym audytorem wewnętrznym (CIA), certyfikowanym audytorem systemów informatycznych (CISA) oraz posiada certyfikat Certificate in Risk Management Assurance (CRMA).

Partnerzy merytoryczni :

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!