Wydatki firmowe – zaufanie i kontrola – czy można to pogodzić?


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
bezpłatne

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Klub DAF

 

>

Zarz?dzanie wydatkami firmowymi to obszar wymagaj?cy wprowadzenia usprawnień w firmie. Tam, gdzie s? pieni?dze pojawia się ryzyko, a tam gdzie zasady s? transparentne, gotówka jest bezpieczna. Uczestnictwo w spotkaniu będzie doskonał? okazj? do wymiany doświadczeń i poznania najlepszych praktyk stosowanych przez inne firmy. Poniżej obszary, które zostan? zaprezentowane podczas spotkania:

  • Jak wygl?da sytuacja w polskich firmach – ile firmy wydaj?, ile kosztuje obsługa wydatków służbowych i jaki wpływ maj? na organizację?
  • Jak zorganizować skuteczny proces zarz?dzania wydatkami służbowymi?
  • Wydatki w firmie – pole do nadużyć? Jak podejść do oceny ryzyka w tym i innych obszarach?
  • Czy na polskim rynku istniej? standardy i narzędzia podobne do tych, które funkcjonuj? na rynkach zagranicznych?

Spotkanie skierowane do osób zarz?dzaj?cych firmami i działami finansów: Prezesi, Dyrektorzy Zarz?dzaj?cy, Właściciele firm, Dyrektorzy Finansowi, Dyrektorzy ds. Ekonomicznych.

Osoba prowadz?ca :

Sylwia Ciemińska, Business Development Manager

Od 10 lat zwi?zana z branż? IT. W firmach Dell i Sage zdobywała doświadczenie w tworzeniu i zarz?dzaniu sieciami partnerskimi. Prowadziła projekty zwi?zane z wprowadzaniem nowych produktów i usług na polski rynek czy analiz? procesów biznesowych, gdzie ważna była specyfika lokalnego rynku, przy jednoczesnym zachowaniu wytycznych korporacji globalnej. W Edenred odpowiada za wprowadzanie na rynek pierwszego w Polsce, kompleksowego rozwi?zania do zarz?dzania wydatkami służbowymi

Partner merytoryczny :

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!