Wszystko o umowach w języku francuskim


CCIFP, Widok 8, Warszawa

Cena :
550 PLN (firmy stowarzyszone CCIFP) oraz 750 PLN (firmy niestowarzyszone)

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Intensywny, jednodniowy kurs języka francuskiego specjalistycznego jest przeznaczony dla osób chc?cych w sposób szybki pogłębić swoje kompetencje językowe w zakresie umów. Uczestnicy kursu otrzymuj? opracowania merytoryczne w postaci skryptu zawieraj?cego autentyczne materiały źródłowe.

Grupa docelowa:

Prawnicy, osoby zajmuj?ce się w firmach sporz?dzaniem lub tłumaczeniem umów.

 

Cel:

- opanowanie specjalistycznego słownictwa dotycz?cego umów

- sposoby redagowania umów artykuł po artykule

- zapoznane się z różnymi rodzajami umów

- poznanie przepisów prawnych reguluj?cych umowy

 

W programie:

- rodzaje umów

- sporz?dzanie umowy i jej ważność

- wykonanie i niewykonanie zobowi?zań wynikaj?cych z umowy

- warunki ogólne i klauzule w umowach

- podstawowe rodzaje umów zawieranych przez firmy

- kluczowe słownictwo pojawiaj?ce się w umowach

 

Na zakończenie,  uczestnicy otrzymuj? certyfikat ukończenia specjalistycznego stażu językowego CCIFP.

_______

Prowadz?ca: Dorota Bruś

Warunki uczestnictwa i płatności

  

  Agenda kursów 2009 / 2010      
http://www.ccifp.pl/index.php?mod=kszt&lang=pl&kstat=1009

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!