WEBINARIUM : Praktyczne zagadnienia związane z realizacją projektu infrastrukturalnego w modelu partnerstwa publiczno – prywatnego


on-line

Język : polski

Cena :
bezpłatne

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Webinarium poświęcone zostanie zagadnieniom praktycznym związanym z realizacją projektu infrastrukturalnego w modelu partnerstwa publiczno – prywatnego. Prowadzący podzielą się swoimi doświadczeniami zdobytymi podczas opracowywania, negocjowania oraz wykonywania głównych umów zawieranych w ramach tego typu projektów. W związku z powyższym zakres seminarium obejmować będzie przede wszystkim zagadnienia z zakresu kształtowania umowy ppp, umowy EPC oraz umów finansowych, tak aby zapewnić ich spójność, doprowadzić do zamknięcia finansowego projektu oraz umożliwić partnerowi prywatnemu złożenie prawidłowej oferty, przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony jego interesów.

 

>

Jednym z najtrudniejszych momentów w projekcie PPP jest etap po ogłoszeniu SIWZ i zaproszeniu uczestników postępowania przetargowego do złożenia ofert. To w tym momencie partner prywatny musi zakończyć negocjacje głównych umów podwykonawczych, w tym w szczególności umowy EPC i umowy operatorskiej oraz ustalić z podmiotami finansuj?cymi warunki na jakich udzielone zostanie finansowanie dla projektu. Jednocześnie partner prywatny kontynuuje „dialog” z podmiotem publicznym poprzez składanie pytań do SIWZ, które mog? doprowadzić do korzystnych dla niego zmian umowy ppp. Tym samym może uzyskać lepsze warunki finansowania i lepsze oferty od podwykonawców. Jednocześnie wszystkie zawierane przez niego umowy musz? odzwierciedlać regulacje umowy ppp, która jak wskazano powyżej może na tym etapie jeszcze się zmieniać. Proces ten jest zatem bardzo dynamiczny, wymaga koordynacji działań wielu podmiotów i wielu osób. Na jakie kwestie należy zwrócić szczególn? uwagę w ramach tego procesu i jak sprawić aby poszczególne elementy prawidłowo złożyły się na całość tej skomplikowanej układanki odpowiedz? prawnicy z kancelarii Baker&McKenzie.

Webinarium podzielone zostanie na trzy następuj?ce 20-minutowe części::

11.00 – 11.20 proces negocjowania umowy PPP (Agnieszka Ferek)

11.20 – 11.40 charakterystyka umowy EPC (Mateusz Grabiec)

11.40 – 12.00 zamknięcie finansowe (Ireneusz Stolarski)

Webinarium odbędzie się w języku polskim.

Udział w webinarium jest zamknięty dla pracowników innych kancelarii prawnych. Z góry dziękujemy za wyrozumiałość.

Prowadz?cy :

Agnieszka Ferek partner odpowiedzialny za praktykę PPP, koncesji i zamówień publicznych, która m.in. doradzała partnerowi prywatnemu w trakcie całej procedury dialogu konkurencyjnego maj?cego na celu wybór wykonawcy dla budowy i eksploatacji spalarni odpadów w Poznaniu (jest to największy projekt PPP w Polsce z zamkniętym finansowaniem i współfinansowany dotacj? UE),

Mateusz Grabiec jest ekspertem w zakresie transakcji nieruchomościowych oraz projektów infrastrukturalnych, specjalizuje się również w prawie administracyjnym oraz zamówieniach publicznych. Obsługiwał projekty infrastrukturalne, świadcz?c usługi doradcze na rzecz zamawiaj?cych i wykonawców. Doradzał m.in. w kwestiach zwi?zanych z wykonywaniem umowy EPC dotycz?cej budowy Autostrady Wielkopolskiej.

Ireneusz Stolarski partner odpowiedzialny za departament finansowania projektów, który doradzał zarówno po stronie kredytodawców jak i kredytobiorców w szeregu finansowaniach opartych o zasadę „project finance”, które zazwyczaj stosowane s? w projektach ppp – doradzał m.in. RWE w zwi?zku z finansowaniem projektu farmy wiatrowej.

Kwestie techniczne :

Osoby zapisane na wydarzenie dostan? link do strony internetowej, na któr? będ? mogły się zalogować i uczestniczyć w webinarium. Przy logowaniu będzie wymagane podanie danych :   imię, nazwisko, nazwa firmy i stanowisko. Osoby zarejestrowane będ? mogły przekazać link do logowania   innym osobom z firmy.

Partner merytoryczny :

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!