Webinar  •  Webinar

Webinar: Zagadnienia podatkowe i majątkowe francuskich obywateli w Polsce

Język :
francuski

Dla firm stowarzyszonych

Cena : Wydarzenie bezpłatne

Zapis na webinar jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych. Pełna formuła na końcu opisu wydarzenia.

Passé

L'événement est terminé.

Zapraszamy na wyjątkowy webinar w języku francuskim!!!

Zapraszamy na inspirujące spotkanie z firmą EQUANCE, poświęcone zagadnieniom podatkowym i majątkowym francuskich obywateli w Polsce.

Jeśli chcesz dokonać osobistej oceny i rozważyć strategię dostosowaną do Twojego profilu, możesz już dziś umówić się na spotkanie z Olivierem GRENON-ANDRIEU, Prezesem Grupy Equance (link zostanie wysłany po rejestracji). 

 

À propos du Groupe EQUANCE

EQUANCE est une société de Conseil en Gestion Privée Internationale proposant des prestations allant du conseil en gestion de patrimoine au suivi fiscal pour le compte de résidents et non-résidents français. La société s’appuie sur un réseau de Consultants en Gestion de Patrimoine réparti sur le territoire français et dans plus de 50 pays. Forte de l’expérience de ses associés, la société s’est imposée parmi les leaders dans les prestations de Conseil en Gestion Privée des Français de l’étranger.

Autrefois réservée à la clientèle des départements de Gestion Privée des banques, voire des gérants de fortune, nous avons fait une règle de conduite de cette Gestion Privée sur-mesure car nous pensons que chaque patrimoine la mérite.

 

 

Olivier GRENON-ANDRIEU

Président Directeur Général

Docteur d’Etat en Droit. Depuis 1986, Olivier Grenon-Andrieu a occupé des postes de Direction Générale au sein d’entreprises spécialisées dans la Gestion Privée des non résidents français. Depuis 2005, il préside le Groupe Equance qui est devenu le leader du Conseil en Gestion Privée de cette population très particulière. Olivier Grenon-Andrieu intervient dans le cursus de formation de divers Master en gestion de patrimoine. Il anime de très nombreuses conférences à l’étranger sur la thématique de l’optimisation juridique et fiscale des non résidents.

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Ja niżej podpisany/a wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Francusko-Polską Izbę Gospodarczą CCIFP z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 93,  a także przez Partnerów merytorycznych[1] wydarzenia w zakresie imienia i nazwiska, adresu e-mail, telefonu oraz nazwy firmy, którą reprezentuję,  dla potrzeb organizacji wydarzenia przez Internet (seminarium, szkolenie, komitet branżowy) i publicznego wyświetlania materiałów video z ww. wydarzeń na kanale YouTube, stronie internetowej ccifp.pl oraz LinkedIn, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000) oraz zgodnie z poniższą klauzulą informacyjną.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Klauzule informacyjne z art. 13 RODO Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Francusko-Polska Izba Gospodarcza (CCIFP) z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 93;

 w sprawach przetwarzania danych osobowych Pani/Pana należy kontaktować się z : Francusko-Polską Izbą Gospodarczą (CCIFP)

na adres e-mail: kontakt(@)ccifp.pl

lub listownie na adres korespondencyjny: Francusko-Polska Izba Gospodarcza (CCIFP), Al. Jerozolimskie 93, 02-593 Warszawa;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 RODO w celu organizacji wydarzenia, promocji wydarzenia i materiałów edukacyjnych, badania satysfakcji z udziału w wydarzeniu;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez cały okres realizacji działań w celach promocyjnych, reklamowych czy edukacyjnych Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej, a po zakończeniu realizacji ww. działań przechowywane będą w celu obowiązkowej archiwizacji dokumentacji przez czas określony w odrębnych przepisach;

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

posiada Pani/Pan:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; nie przysługuje Pani/Panu:

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 RODO.

 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych oraz zgoda na ich przetwarzanie i rozpowszechnianie wizerunku jest dobrowolne, a w przypadku odmowy nie będzie możliwe wzięcie udziału w wydarzeniu.

 


[1] Partner merytoryczny wydarzenia: firma, w imieniu której eksperci prezentują treści wiedzowe i edukacyjne podczas wydarzenia organizowanego przez Francusko-Polską Izbę Gospodarczą (CCIFP).

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!