Umowy handlowe - krok po kroku (spotkanie II)


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
bezpłatne

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

25 grudnia 2014 roku weszły w życie zmiany Kodeksu cywilnego w zakresie umowy sprzedaży, w tym zwłaszcza sprzedaży konsumenckiej. Proponujemy w zwi?zku z tym   spotkania dotycz?ce umów handlowych, na których przedstawimy najistotniejsze zagadnienia zwi?zane z umow? sprzedaży.

Spotkanie przeznaczone jest dla pracowników Działów Handlowych, którzy w swojej codziennej praktyce:

  • negocjuj? warunki umów sprzedaży,
  • zawieraj? liczne umowy, często w sposób niesformalizowany,  
  • musz? rozwi?zywać różnorodne problemy, w tym m.in. dotycz?ce zwłoki z zapłat? ceny, odbioru towarów oraz reklamacji.  

Uczestnicy będ? mieli okazję przedyskutować możliwe rozwi?zania problemów, które napotykaj? w swojej praktyce zawodowej.

Zagadnienia, które tym razem poruszymy na naszym spotkaniu :

  1. Roszczenia sprzedawcy końcowego do poprzednich sprzedawców
  2. Rękojmia za wady.
  3. Gwarancja jakości.

Osoba prowadz?ca spotkanie :

Krzysztof Dorywalski - adwokat

Krzysztof Dorywalski jest adwokatem, wspólnikiem kancelarii Karniol Małecki i Wspólnicy.

Doradca międzynarodowych inwestorów w Polsce, głównie z kapitałem francuskim i belgijskim. Specjalizuje się w prawie pracy, ubezpieczeń społecznych oraz ubezpieczeń maj?tkowych i osobowych, prawie zobowi?zań, a także w prowadzeniu postępowań zarówno przed s?dami powszechnymi, administracyjnymi jak i polubownymi. Jest autorem publikacji w zakresie ubezpieczeń.

Ukończył Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim w 1996r. Pracował w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie. Prowadzi praktykę adwokack? od 2002r. Od 2007 roku członek Komisji ds. Współpracy z Zagranic? przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Jest zrzeszony w Izbie Adwokackiej w Warszawie.

Partner merytoryczny :

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!