Umowa o roboty budowlane

CCIFP, ul. Mokotowska 19 (budynek Renaissance)
See on map

Cena : 150 PLN + 22%VAT - firmy stowarzyszone 400 PLN +22%VAT - firmy niestowarzyszone

Passé

L'événement est terminé.

>

Prelegent: Kancelaria Wierciński, Kwieciński, Baehr

Seminarium kierowane jest głównie do osób zajmuj?cych się inwestowaniem na rynku nieruchomości, deweloperów, firm budowlanych, a także prawników chc?cych poznać specyfikę umowy o roboty budowlane
  
Celem seminarium jest zaprezentowanie charakterystycznych cech umowy o roboty budowlane, najczęściej popełnianych błędów przy zawieraniu takich umów oraz standardów międzynarodowych w nawi?zaniu do wzorów umów Międzynarodowej Federacji Inżynierów Konsultantów

Na seminarium zostanie zaprezentowany schemat umowy o roboty budowlane wraz z najważniejszymi klauzulami umownymi. Zreferowana zostanie także kwestia odpowiedzialności w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowi?zań z umowy o roboty budowlan.

Uczestnicy spotkania będ? mieli możliwość poznania elementów umowy o roboty budowlane a następnie zastosowania ich w praktyce. Podczas spotkania prawnik specjalizuj?cy się w tej dziedzinie odpowie także na indywidualne pytania uczestników. Dzięki temu przedstawione informacje nie będ? miały charakteru wył?cznie generalnego, ale na podstawie konkretnych przykładów pozwol? przybliżyć istotę umowy o roboty budowlane.

Program spotkania:

1.  Aspekty prawne umowy o roboty budowlane – regulacje kodeksu cywilnego:
2.  Procedura uzyskania pozwolenia na budowę
3.  Strony umowy o roboty budowlane
4.  Treść oraz istotne elementy umowy o roboty budowlane:
a)  Istotne klauzule umowy
b)  Wzorce klauzul niedozwolonych
c)  Prawo do dysponowania nieruchomości?
d)  Zasady i sposoby ustalania wynagrodzenia oraz podmiot zobowi?zany do zapłaty wynagrodzenia
e)  Gwarancje zapłaty za roboty budowlane
f)  Rozwi?zanie umowy o roboty budowlane
5.  Kwestie odpowiedzialności w zakresie umowy o roboty budowlane za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy
a)  Opóźnienie prac przez wykonawcę
b)  Rękojmia za wady wykonanego obiektu
c)  Odpowiedzialność inwestora
d)  Odpowiedzialność wykonawcy i podwykonawców
e)  Zabezpieczenie interesu inwestora/wykonawcy/podwykonawcy
f)  Solidarna odpowiedzialność inwestora i wykonawcy za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę
6.  Treść i tryb zawarcia umowy o roboty budowlane w świetle Prawa Zamówień Publicznych
7.  Umowa o partnerstwie publiczno-prawnym oraz realizacja partnerstwa publiczno-prawnego
8.  Podsumowanie – pytania i odpowiedzi

arunki płatności i uczestniczenia w spotkaniu:

1.
  Koszt uczestnictwa w seminarium wynosi 150 PLN + 22% VAT (firmy stowarzyszone w CCIFP) oraz 400PLN + 22% VAT (firmy niestowarzyszone). Możliwe formy płatności:
- gotówka lub karta bankowa w dniu spotkania,
- przelew bankowy.

KONTO: Francuska Izba Przemysłowo – Handlowa w Polsce, BISE SA III o/W–Wa nr: 05 1370 1037 0000 1706 4017 2003

Zgłoszenie uczestniczenie w seminarium następuje poprzez wypełnienie formularza na stronie informuj?cej o wydarzeniu („Zapisz się na wydarzenie”).
Przesłanie  formularza traktujemy jako zobowi?zanie do zapłaty.

2.  Skuteczne odwołanie uczestniczenia w spotkaniu może nast?pić najpóźniej w ostatni pi?tek poprzedzaj?cy termin odbycia się seminarium. Odwołanie uczestnictwa w terminie późniejszym jak również niedowołanie uczestniczenia  lub niewzięci udziału w spotkaniu powoduje obci?żenie pełnymi kosztami uczestnictwa. W każdej chwili przed spotkaniem można wyznaczyć na swoje miejsce innego uczestnika.
Informację o odwołaniu uczestniczenia w seminarium prosimy przekazać telefonicznie: (22) 696 75 80, drog? mailow?: marta.oswiecinska(@)ccifp.pl lub faksem: (22) 696 75 90.

3. W przypadku niewystarczaj?cej ilości uczestników CCIFP zastrzega sobie prawo do odwołania lub przełożenia spotkania. W przypadku odwołania seminarium zwracamy uczestnikom wniesione opłaty. Potwierdzenie odbycia się seminarium b?dź informacja o jego odwołaniu jest przekazywana uczestnikom drog? milow? na dzień przed planowanym terminem spotkania. Potwierdzenie lub wiadomość o odwołaniu spotkania przekazywana przez Francuska Izbę Przemysłowo – Handlow? w Polsce nie ma wpływu na terminy określone w pkt.2.

Wypełniaj?c formularz zgłoszeniowy na stronie www.ccifp.pl uczestnik potwierdza, żę zapoznał się z warunkami płatności i uczestnictwa w seminarium.

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!