Typowe ryzyka w kontraktach dotyczących umów na roboty budowlane – sposoby ich ograniczania


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
260 PLN pracownicy firm stowarzyszonych, 520 PLN pozostałe osoby.

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Seminarium

 

>

Prelegenci z kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr, w oparciu o praktyczne doświadczenia w pracy nad różnorodnymi projektami (zarówno w obszarze budownictwa kubaturowego, jak również budownictwa w różnych gałęziach infrastruktury), omówi? wybrane, istotne problemy zwi?zane z tworzeniem umów o roboty budowlane. W ramach spotkania porusz? również zagadnienia zwi?zane z funkcjonowaniem konsorcjów wykonawców, relacjami z podwykonawcami, tworzeniem systemu zabezpieczeń i kar umownych czy przedterminowym zakończeniem realizacji umowy. Podpowiedz? także praktyczne rozwi?zania maj?ce na celu ograniczenie ryzyka prawnego w toku realizacji tego typu projektów.

Szkolenie jest kierowane do osób zajmuj?cych się obsług? projektów budowlanych (w szczególności członków działów prawnych i kierowników projektów) zarówno w przedsiębiorstwach podejmuj?cych działania w charakterze inwestorów, jak i wykonawców.

Główne zagadnienia:

1. Obszary ryzyka prawnego w inwestycjach budowlanych,

2. Właściwa konstrukcja umowy – omówienie najczęstszych problemów,

3. Działania na etapie realizacji umowy maj?ce na celu ograniczenie ryzyka,

4. Zarz?dzanie roszczeniami.

Osoby prowadz?ce:

Marta Midloch, radca prawny, counsel - współkieruje zespołem projektów infrastrukturalnych, jest członkiem zespołu fuzji i przejęć. Posiada ponad trzynastoletnie doświadczenie w doradztwie zarówno zamawiaj?cym, jak i wykonawcom (w tym wykonawcom wielopodmiotowym) na wszystkich etapach realizacji projektów infrastrukturalnych o dużym stopniu złożoności. Doradza klientom z różnych branż, w szczególności energetycznej, drogowej, kolejowej i transportu publicznego.

Tomasz Pleskot, radca prawny, senior associate - jest członkiem zespołu projektów infrastrukturalnych oraz zespołu rozwi?zywania sporów. Współpracuje również z działem nieruchomości i procesu inwestycyjnego. Doradza klientom – głównie z branży energetycznej, gazowej oraz wodoci?gowo-kanalizacyjnej – na wszystkich etapach inwestycji zwi?zanych z infrastruktur?. Przygotowuje i  negocjuje umowy o roboty budowlane, świadczy bież?ce doradztwo prawne (w tym dla klientów działaj?cych w sektorze publicznym), jak również reprezentuje klientów w postępowaniach przed s?dami powszechnymi.

Partner merytoryczny :

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!