Transparentność podatkowa – ryzyka i szanse dla przedsiębiorców prowadzących działalność w Polsce


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
260 PLN pracownicy firm stowarzyszonych, 520 PLN pozostałe osoby.

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Spotkanie ma na celu przybliżenie nowego trendu, jakie pojawił się w Polsce – transparentność podatkowa. W trakcie spotkania zostan? wskazane cele administracji zwi?zane z promocj? transparentności, możliwe scenariusze realizacji tych celów z perspektywy przedsiębiorców, a także oczekiwania, jakie transparentni przedsiębiorcy mog? mieć wobec administracji. Opieraj?c się na wzorcach zachodnich zostanie wskazany docelowy model współpracy pomiędzy administracj? i biznesem, przy zachowaniu wzorca transparentności.

Program spotkania:

  •   czym jest transparentność podatkowa,
  • obowi?zek publicznego ujawniania danych podatkowych przez podatników
  • zmiany w otoczeniu legislacyjnym wpieraj?ce transparentność podatkow?
  • przykłady dotycz?ce ujawniania danych podatkowych przedsiębiorców
  • potencjalne ryzyka zwi?zane z niekontrolowanym ujawnieniem danych w zakresie PDOP,
  • możliwe podejście do interpretacji danych w zakresie PDOP,
  • możliwe scenariusze rozwoju kwestii transparentności podatkowe w Polsce
  • doświadczenia międzynarodowe w komunikowaniu transparentności podatkowej

Spotkanie dedykowane jest Członkom Zarz?du, Dyrektorom Finansowym oraz osobom zajmuj?cym się kwestiami public relations.

Osoba prowadz?ca:

Marcin Zawadzki - Menedżer - Kilkanaście lat doświadczenia w doradztwie podatkowym i biznesowym. Od kilku lat zaangażowany w projekty na styku podatków i public affairs

Partner merytoryczny :

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!