Techniki prezentacji oferty – budowanie argumentacji

CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa
See on map

Język :
polski

Cena : Cena za szkolenie dla osoby z firmy stowarzyszonej przy zapisie na cały kurs 800 zł; cena regularna za udział osoby z firmy stowarzyszonej w pojedynczym szkoleniu bez zapisu na cały kurs 900 zł netto, cena regularna za udział w pojedynczym szkoleniu dla osoby spoza firm stowarzyszonych : 1050 zł netto

Non ouvert

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte

Czwarte szkolenie półrocznego kursu sprzedażowego dla inżynierów handlowców (II edycja). Kurs trwa od lutego do lipca 2014 r.

>

Tematem szkolenia jestbudowanie wartości oferty. Aby było to możliwe uczestnicy trenuj? operowanie korzyściami (tzw. język korzyści) i ucz? się jego stosowania na przykładach produktów/usług technicznych. Następnie poszerzaj? jego zastosowanie na wszelkie propozycje składane klientowi. Dodatkowo uczestnicy poznaj? wybrane mechanizmy wywierania wpływu, które można zastosować zarówno w konstruowaniu, jak i prezentowaniu ofert. W ten sposób poszerzone zostan? umiejętności z poprzedniego szkolenia.

Cel szkolenia: Przygotowanie uczestników szkolenia do prezentowania oferty w sposób ukierunkowany na zbudowanie jej wartości w oczach klienta.

Program szkolenia:

1. Koncentracja na produkcie vs. koncentracja na kliencie

2. Cechy a korzyści produktu technicznego

3. Język korzyści – uniwersalna metoda składania propozycji

4. Inne zastosowania języka korzyści w kontaktach z klientem branży technicznej

5. Psychologiczne mechanizmy budowania wartości oferty – techniki wywierania wpływu

Trener :

Krzysztof Gwozdek

Krzysztof Gwozdek specjalizuje się w  szkoleniach zwi?zanych z  wszelkimi formami kontaktu z  klientami: sprzedaży, obsługi Klienta, profesjonalnej korespondencji biznesowej, windykacji, badaniami satysfakcji klienta. Równoległym obszarem specjalizacji s? umiejętności menedżerskie, zwłaszcza zwi?zane z  motywowaniem, wynagradzaniem   i  rozwojem pracowników.

Jako trener pracuje od 2002 roku. Swoje doświadczenie trenerskie zdobywał przygotowuj?c programy szkoleń oraz prowadz?c szkolenia w  szczególności dla pracowników i  menedżerów sprzedaży. Obszar zarz?dzania sprzedaż? i  obsług? Klienta poznał dogłębnie od strony praktycznej pracuj?c przed rozpoczęciem kariery trenerskiej w  drugiej co do wielkości sieci telewizji kablowej w  Polsce. Był koordynatorem i  osob? odpowiedzialn? za projekt wdrożenia standardów obsługi Klienta w  sieci biur obsługi Klienta i w  serwisach.

Najwcześniejsze doświadczenia handlowe budował samodzielnie prowadz?c, a  potem kieruj?c sprzedaż? w  przedsiębiorstwie handlowym. Miał okazję bezpośrednio zetkn?ć się ze wszystkimi aspektami obsługi Klientów i  problemami zwi?zanymi z  zarz?dzaniem zespołem sprzedażowym. Z  doświadczenia tego korzysta w  czasie swoich szkoleń, co pozwala mu na dobre zrozumienie problemów uczestników.

Zanim poświęcił się wył?cznie pracy trenerskiej był wykładowc? uniwersyteckim. Zdobył wtedy obok doświadczenia w  nauczaniu, formalne uprawnienia pedagogiczne. Jako praktyk, nie chc?c ograniczać się tylko do zagadnień teoretycznych zaprzestał pracy akademickiej na rzecz szkoleń i  konsultacji dla przedsiębiorstw rynkowych.

Krzysztof jest absolwentem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w  Olsztynie oraz kilku studiów podyplomowych, min. z  zakresu zarz?dzania oraz komunikacji społecznej. Ukończył też szereg kursów zwi?zanych z tematyk? biznesow?.

W swoich szkoleniach ł?czy gruntown? wiedzę z zakresu psychologii społecznej (w tym z zakresu wywierania wpływu i perswazji) z dużym doświadczeniem handlowym oraz menedżerskim. Daje to uczestnikom jego szkoleń możliwość nie tylko poznania dobrych praktyk, ale również pełnego wyjaśnienia ich podłoża psychologicznego. Dzięki temu uczestnicy szkoleń lepiej rozumiej? i łatwiej mog? zastosować poznawane narzędzia.

Kieruje się mottem „Więcej widać, kiedy się patrzy”. Jak sam mówi – Warto poświęcać czas na analizę różnych procesów i  zdarzeń. Posługiwanie się uproszczeniami, stereotypami albo prostymi wyjaśnieniami dowodzi lenistwa. Odkrywanie złożoności to wielka przygoda.

Partner merytoryczny :

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!