Systemy dystrybucji franchisingowej w świetle polskich i wspólnotowych regulacji prawnych

CCIFP, ul. Mokotowska 19
See on map

Cena : 150+22%VAT - firmy stowarzyszone
400+22%VAT - firmy niestowarzyszone

Passé

L'événement est terminé.

>

Prelegent: Kancelaria Gide Loyrette Nouel

Program wykładu:

I.  Podstawa prawna

II.  Cechy charakterystyczne

1.  Podstawowe zobowi?zania stron
2.  Opłaty oraz prawo wejścia
3.  Czas trwania
4.  Przedłużenie oraz wypowiedzenie umowy
5.  Cesja

III.  Wpływ zasad konkurencji na kształt umów franchisingowych

1.  Zastosowanie zasad konkurencji do umów franchisingowych
2.  Dopuszczalne,   popularnie stosowane klauzule w umowach franchisingowych

IV.   System podatkowy

Gide Loyrette Nouel, przoduj?ca we Francji międzynarodowa kancelaria adwokacka, liczy 481 adwokatów (w tym   88   partnerów) w 15   krajach. Warszawskie Biuro GLN zostało otwarte w 1991 r. GLN jest jedn? z nielicznych kancelarii w Polsce oferuj?c? doradztwo prawne we wszystkich dziedzinach prawa obrotu gospodarczego a   w szczególnosci w dziedzinach: fuzje i przejecia, infrastruktura, prawo publiczne, nieruchomosci, podatki, rynki kapitalowe, bankowość, prawo konkurencji, wlasność intelektualna, spory sadowe i arbitraż.
Biuro posiada duż? znajomość pojęć prawa anglosaskiego stosowanych w niektórych dziedzinach prawa gospodarczego (szczególnie finansowanie projektów, rynki kapitałowe), a także prawa cywilnego polskiego i francuskiego.

Warunki uczestnictwa: Wymagane potwierdzenie dokonania płatności semianrium.

1. Koszt uczestnictwa wynosi 150 PLN + 22% VAT (firmy stowarzyszone w CCIFP) oraz 400 PLN + 22% VAT (firmy niestowarzyszone). Możliwe formy płatności: gotówka, karta bankowa, przelew bankowy na konto: Francuska Izba Przemysłowo – Handlowa w Polsce, BISE SA III o/W–Wa n ? 05 1370 1037 0000 1706 4017 2003.
Potwierdzenie uczestnictwa i przesłanie zgłoszenia traktujemy jako zobowi?zanie do zapłaty
2. W przypadku anulowania zgłoszenia w terminie krótszym niż 3 dni przed rozpoczęciem seminarium wpłata na poczet uczestnictwa nie podlega zwrotowi. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w szkoleniu powoduje obci?żenie pełnymi kosztami uczestnictwa. Odwołanie zgłoszenia wymaga formy pisemnej. Prosimy o przesłanie informacji faxem (22) 69675 90, lub drog? elektroniczn?: marta.oswiecinska@ccifp.pl W każdym momencie można wyznaczyć na swoje miejsce innego uczestnika.
3. W przypadku niewystarczaj?cej ilości uczestników CCIFP zastrzega sobie prawo do odwołania lub przełożenia spotkania. W przypadku odwołania szkolenia zwracamy uczestnikom koszty.

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!