Status prawno-podatkowy zagranicznego kierownictwa polskich spółek z udziałem zagranicznym oraz przedstawicielstw zagranicznych spółek w Polsce po 1.5.2004

Cena :
150 PLN + 22 % VAT firmy stowarzyszone
400 PLN + 22 % VAT firmy niestowarzyszone

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Prelegent: Haarmann Hemmelrath

Opodatkowanie, legalizacja pobytu i działalności, praktyka ubezpieczeń społecznych i kształtowanie stosunku zatrudnienia.

I. Kształtowanie stosunku zatrudnienia
-         Konstrukcja oddelegowania z punktu widzenia stosunku zatrudnienia
-         Kształtowanie stosunku zatrudnienia: francuska umowa o oddelegowaniu,polskie umowy menedżerskie i umowa o pracę z członkami zarz?du, pozostałe typy umów stosowanych w praktyce

II.   Możliwości   kształtowania   stosunku prawnego z punktu widzenia ubezpieczeń   społecznych:   wysłanie   i wyj?tkowe porozumienia – zasady       pozostania       w     niemieckim     systemie ubezpieczeń społecznych, optymalizacja oskładkowania po 1.5.2004 r.

III. Legalizacja pobytu i pracy w Polsce po 1.5.2004 r.

IV. Opodatkowanie cudzoziemców zatrudnionych w Polsce.

V.   Spór prawny pomiędzy oddelegowanym do Polski pracownikiem wyższego szczebla, a spółk?-córk? i półk?-matk?.

VI. Odpowiedzialność   cudzoziemców   pełni?cych   funkcje w polskich spółkach i sposoby ograniczenia ryzyk z tym zwi?zanych.

WARUNKI UCZESTNICTWA : Płatność niezbędna przed spotkaniem
1.         Koszt uczestnictwa wynosi 150 PLN HT + 22 % VAT (firmy stowarzyszone CCIFP) oraz 400 PLN HT + 22 % VAT (firmy niestowarzyszone)
Możliwe formy płatności: gotówka, karta bankowa, przelew bankowy na konto : Francuska Izba Przemysłowo–Handlowa w Polsce, BISE SA III o/W–Wa n ? 05 1370 1037 0000 1706 4017 2003 (z dopiskiem: 05.05.2004)
2.               W przypadku rezygnacji z udziału należy przesłać faks najpózniej na 1 dzień przed seminarium

Potwierdzenie uczestnictwa   traktujemy jako zobowi?zanie do zapłaty .

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!