Spotkanie z przedstawicielami Urzędu Pracy m.st.Warszawy: Pracodawco! Tnij Koszty Twórz ETATY!

CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa
See on map

Język :
polski

Cena : bezpłatne

Non ouvert

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte

>

Celem spotkania jest zaprezentowanie pracodawcom rozwi?zań jakie przewiduje znowelizowana ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Pracownicy Urzędu Pracy m.st. Warszawy dostarcz? bież?cych informacji o ustawowych możliwościach wsparcia przy zatrudnianiu osób bezrobotnych z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy, m.in. w kwestiach dotycz?cych zatrudnienia subsydiowanego, refundacji części kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, a także organizacji staży, systemu bonów i refundacji zwi?zanych z zatrudnieniem bezrobotnej młodzieży do 30 roku życia. Zaprezentowane zostan? również narzędzia pozwalaj?ce na podniesienie lub zmianę kwalifikacji zawodowych pracowników m.in. finansowanie szkoleń zawodowych i studiów podyplomowych, a także perspektywy zwi?zane z tworzeniem miejsc zatrudnienia dla osób niepełnosprawnych przy wykorzystaniu środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Prezentowane zagadnienia s? niezbędnym kompendium wiedzy dla właścicieli firm, kadry zarz?dzaj?cej, przedstawicieli działów Kadr/HR w zakresie możliwości współpracy z publicznymi służbami zatrudnienia.

Program spotkania:

  • Usługi i instrumenty rynku pracy wspieraj?ce proces rekrutacji i zatrudnienia osób   bezrobotnych przy niższych kosztach pracy, wg ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
  • Tworzenie miejsc zatrudnienia dla osób niepełnosprawnych - perspektywy dla pracodawców wg. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r, o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

  Osoby prowadz?ce :

Piotr Kłosowski - Dział Marketingu Urzędu Pracy m.st. Warszawy,

Bartłomiej Nowak - Dział Obsługi Osób Niepełnosprawnych Urzędu Pracy m.st. Warszawy.


Partner:

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!