Spotkania Warszawskie na Zamku Królewskim – sobota 21 listopada 2015

Cena :
Całodniowa konferencja: 300 netto/1 os. - dla firm stowarzyszonych; 450 zł netto/1 os. pozostałe ; Tylko wieczór: 180 netto/1 os. - dla firm stowarzyszonych; 250 zł netto/1 os. pozostałe

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

  

Spotkania Warszawskie
na Zamku Królewskim
21.11.2015

Doł?cz do nas na Facebooku! >>>

Swobodne wyrażanie myśli, otwartość, życzliwość - trzy podstawowe założenia, które definiuj? „Spotkania Warszawskie”.

Celem Spotkań Warszawskich jest umożliwienie otwartego dialogu, na najwyższym szczeblu, pomiędzy przedstawicielami środowisk politycznych, gospodarczych, artystycznych, uniwersyteckich, w taki sposób, aby każdy mógł bez skrępowania wyrazić swoje zdanie i wymienić się opiniami z pozostałymi uczestnikami.

 

Program Spotkań Warszawskich 2015 i zaproszeni goście:

9:30Śniadanie

10:00      Powitanie gości

 • Maciej WITUCKI, Prezes CCIFP, Współprzewodnicz?cy Spotkań Warszawskich

10:10         Słowo wstępne

 • Pierre BUHLER, Ambasador Francji w Polsce
 • Aleksander POCIEJ, Senator RP

10:30    Wyst?pienia otwieraj?ce Spotkania Warszawskie

BYĆ „GREEN”: PILNA POTRZEBA OBYWATELI I PAŃSTW

 • Michele ALLIOT-MARIE, Euro ?po ?słanka, była Mini ?ster Spraw Zagra ?nicz ?nych, Spra ?wie ?dli ?wo ?ści, Spraw Wewnętrz ?nych, Obrony
 • Mate ?usz MORAWIECKI, Mini ?ster Roz ?woju, Wice ?pre ?zes Rady Ministrów

11:15Przerwa kawowa

11:45Główna Debata Spotkań Warszawskich, Sala Wielka Asamblowa

TRANSFORMACJA ENERGETYCZNA

Wyzwania energetyczne należ? do najważniejszych kwestii zwi?zanych z klimatem. W Polsce - kraju obfituj?cym w węgiel,   energochłonne huty i przestarzałe elektrownie - maj? znaczenie szczególne. Jak? cenę będzie musiała zapłacić Polska, jeśli zamknie elektrownie węglowe i zacznie w większym stopniu wykorzystywać gaz, czekaj?c, aż odnawialne źródła energii stan? się tańsze i bardziej niezawodne? Francja dawno temu dokonała wyboru i zbudowała swój krajowy rynek energetyczny w oparciu o energię nuklearn?. Czy „atom” jest rozwi?zaniem trwałym i bezpiecznym? A może to gaz z łupków jest cudownym środkiem, które pozwoli na równoczesne zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i zwiększenie niezależności energetycznej, zwłaszcza wobec Rosji i Bliskiego Wschodu? O ile generalnie panuje zgodność co do tego, że dywersyfikacja musi stać się podstawowym celem polityki energetycznej, o tyle sposoby osi?gnięcia tego celu s? przedmiotem dyskusji.

 • Thierry DOUCERAIN, Prezes Zarz?du EDF Polska
 • Michał KURTYKA, Ekspert Ministerstwa Energetyki
 • Eric SCOTTO, Prezes Akuo Energy
 • Marek WOSZCZYK, Prezes PGE

Moderator  : Maciej GŁOGOWSKI, TOK FM

13:00       Podsumowanie pierwszej części Spotkań

 • Jérôme CHARTIER, Poseł francuski, Zalożyciel Entretiens de Royaumont, Współprzewodnicz?cy Spotkań Warszawskich

13:15Apéritif i lunch

15:00Debaty

OKRĄGŁY STÓŁ – BYĆ„GREEN”, Sala Wielka Asamblowa

Środowisko - Wzrost - Bezpieczeństwo, czyli o co głowa boli?

Jak się rozwijać i być konkurencyjnym, dbaj?c jednocześnie o klimat i zapewniaj?c bezpieczeństwo energetyczne? Czy rozwój gospodarczy może iść w parze z coraz bardziej wyśrubowanymi normami „bycia green” ? Firmy, politycy, szczególnie w UE,   coraz częściej mówi? o tzw. dylemacie Trójk?ta: klimat- wzrost PKB- bezpieczeństwo dostaw. Jak utrzymać równowagę tego trójk?ta?

 • Michel DERDEVET, Członek Zarz?du d’ERDF (Électricité Réseau Distribution France)
 • Marcin KOROLEC, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska
 • Daria KULCZYCKA, Dyrektor Departamentu Energii i Klimatu, Konfederacja Lewiatan
 • Sła ?wo ?mir MAZUREK, Pod ?se ?kre ?tarz Stanu, Mini ?ster ?stwo środowiska

Moderator:   Charles JAIGU, Le Figaro

OKRĄGŁY STÓŁ – MIASTO PRZYSZŁOŚCI, Sala Koncertowa

"Green city”, czyli wyzwanie dla władz samorz?dowych

Za dwadzieścia lat 2/3 mieszkańców ziemi będzie żyło w miastach. Trend jest stabilny i już widoczny. Ludzie przemieszczaj? się do miast, bo miasta generuj? największy wzrost gospodarczy i daj? pracę. W miastach jest tworzone   80% PKB UE. Ale rosn?ce miasta to rosn?ce wyzwania, również dla środowiska (transport, odpady, emisja CO2 itd.). Jak tworzyć miasto typu „Green city” i jedocześnie się rozwijać, przyci?gać talenty?

 • Jean-Marie BOCKEL, były minister, Prezes aglomeracji   MULHOUSE (lub Covenant of Mayors z Brukseli)
 • Michał OLSZEWSKI, Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy
 • Gervais PELLISIER, Wiceprezes Grupy Orange ds. Europy
 • Michele SABBAN,  Prezes R20, Radna regionu Ile-de-France

Moderator: Sylvie KAUFFMANN, Dyrektor redakcji dziennika  ? Le Monde  ?

16:15    Przerwa kawowa

16:30DEBATA PODSUMOWUJĄCA, Sala Wielka Asamblowa

Czy jesteś„Green”?  Narodziny nowego obywatela: odpowiedzialnego konsumenta, na co dzień dbaj?cego o środowisko.

Na poziomie politycznym doszło do znacznego postępu: rz?dy zasadniczo zmieniły swe podejście do kwestii ochrony środowiska. Jak jednak przedstawia się sytuacja na poziomie obywateli? Wypracowany przez Polskę model konsumpcji przypomina wzorce znane z  Europy Zachodniej. Czy obywatele s? gotowi na przyjęcie modelu konsumpcji umiarkowanej i rozs?dnej, czy zaakceptuj? ograniczenie i recykling? W jaki sposób wzrost świadomości środowiskowej wpływa na zachowania i codzienne zwyczaje. Czy bycie „green” zmieniło model decyzji zakupowych konsumentów? Jaka przyszłość czeka „collaborative economy” i „sharing economy”?

 • Jérôme BEDIER, Dyrektor generalny Carrefour
 • Jan Krzysztof BIELECKI, Przewodnicz?cy Rady Partnerów E&Y, Były Premier RP i Przewodnicz?cy Rady Gospodarczej przy Premierze RP
 • Jacek GDAŃSKI, Zastępca Prezesa NFOSiGW
 • Maciej GRABOWSKI, były mini ?ster środowiska
 • Jan OLBRYCHT, Poseł do Parlamentu Europejskiego

Moderator:Bogusław CHRABOTA, redaktor naczelny „Rzeczpospolitej”

17:45Nowe spojrzenie

 • Pierre-André de CHALENDAR, Prezes SAINT GOBAIN

18:00 Podsumowanie

 • Maciej WITUCKI, Prezes Francusko – Polskiej Izby Gospodarczej oraz współprzewodnicz?cy Spotkań Warszawskich

18:15    PERSPEKTYWY

 • Do potwierdzenia

18:30Uroczysta kolacja i wieczór Beaujolais Nouveau zamykaj?cy Spotkania Warszawskie, Arkady Kubickiego

18:30 Aperitif Beaujolais Nouveau w Arkadach Kubickiego

18.50 – Oficjalne otwarcie wieczoru : przemówienia i wręczenie nagrody

19.15 – 20.15   – Uroczysty koktajl oraz koncert jazzowy

20.15 – 20.30 – Loteria wizytówkowa

20.45 – 21.45 – Koncert cz. 2

23.00 – Zakończenie wieczoru Spotkań Warszawskich

Partnerzy główni:

Partnerzy srebrni:

  

  

  

Partnerzy br?zowi:

  
       
    

Patroni medialni:

KONTAKT: ccifp@ccifp.pl, tel. 022 690 68 80.

Edycja 2014:

Doł?cz do nas na Facebooku! >>>

 

Mapa dojazdu

Dokumentacja

Rzeczpospolita.rar (RAR • 1 MB)
Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!