Skuteczne i sprawne dochodzenie należności na drodze prawnej

Instytut Francuski, ul Senatorska 38 Warszawa
See on map

Cena : 650 pln NETTO + 22% VAT/osobę - firmy stowarzyszone, 900 pln NETTO + 22% VAT/osobę - firmy niestowarzyszone

Passé

L'événement est terminé.

>

25 października 2007 Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa w Polsce wraz z Kancelari? Prawnicz? Maciej Panfil i Partnerzy zapraszaj? na konferencję "Skuteczne i sprawne dochodzenie należności na drodze prawnej".

Cel konferencji:
Próba wykazania w jakim stopniu polski wymiar sprawiedliwości zapewnia ochronę wierzycielowi. Konferencja będzie niepowtarzaln? szans? konfrontacji własnych opinii i doświadczeń z doświadczeniami wyspecjalizowanych prawników i komorników w kontekście ści?gania zaległych należności.

Grupa docelowa:
Prezesi oraz menedżerowie, a w szczególności członkowie zarz?dów nadzoruj?cych piony finansowe oraz dyrektorzy działów finansowych, prawnych i windykacji.

Program:

09:00 - 09:30             Rejestracja uczestników

09:30 – 09:40             Słowo wstępu: Magdalena Tran-Van, Dyrektor Generalny CCIFP

09:40 – 10:30            Zmiany i projekty zmian w polskim wymiarze sprawiedliwości zmierzaj?ce do poprawy  dochodzenia należności na drodze prawnej. Przemysław Kurzawa: Departament S?dów powszechnych Ministerstwa Sprawiedliwości

10:30 – 11:15            Przełom czy krok wstecz w dochodzeniu należności w   świetle zmian   przepisów dotycz?cych postępowania s?dowego i egzekucji komorniczej. Krajowa Rada Komornicza: Andrzej Kul?gowski – Wiceprezes oraz Iwona Karpiuk-Suchecka – Dyrektor

11:15 – 11:30             Przerwa kawowa

11:30 – 12:30          Perspektywy zwiększenia efektywności działań komornika. Jacek Bogiel – Komornik z Kancelarii Komornika S?dowego rewiru VI przy S?dzie Rejonowym dla Warszawy-Woli.                      

12:30 – 13:30             Przerwa obiadowa

13:30 – 13:50             Dostęp do informacji jako podstawa skutecznych działań prawnych. Mariusz Walczyński -   Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis

13:50 – 14:45             Przewlekłość procedur s?dowych – fakty i mity. Mec. Maciej Panfil – Kancelaria Prawnicza Maciej Panfil i Partnerzy

14:45 – 15:00             Przerwa kawowa

15:00 – 16.00             Prawdziwe przyczyny bezskuteczności egzekucji. Paweł Śladowski – Partner Zarz?dzaj?cy w Kancelarii Prawniczej Maciej Panfil i Partnerzy

16:00 – 16:30             Pytania i dyskusja

WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT DOCHODZENIA NALEŻNOŚCI

Prelegenci:

Andrzej Kul?gowski - Wiceprezes Krajowej Rady Komorniczej III kadencji (2006-2010). Jest komornikiem od 1997 r. Wykształcenie wyższe.
Zaangażowany w prace dydaktyczne także poza środowiskiem komorniczym, w szczególności permanentne szkolenia dla rzeczoznawców maj?tkowych.
Współpracuje z samorz?dami innych zawodów prawniczych jako przedstawiciel Krajowej Rady Komorniczej.
Uczestniczył w licznych konferencjach prasowych, w tym także jako prowadz?cy. Reprezentuje Krajow? Radę Komornicz? w debatach z przedstawicielami parlamentu, Ministerstwa Sprawiedliwości oraz przed różnymi środowiskami zawodowymi – wszędzie tam, gdzie powstaj? problemy na tle stosowania przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego w zakresie postępowania zabezpieczaj?cego i egzekucyjnego.
Z ramienia Krajowej Rady Komorniczej odpowiada za współpracę z Europejskim Stowarzyszeniem Studentów Prawa ELSA, także patronuj?cym niektórym przedsięwzięciom.

Iwona Karpiuk-Suchecka - Obecnie dyrektor biura i rzecznik prasowy Krajowej Rady Komorniczej. Komornik S?dowy w latach 1972- 2007. Wykształcenie wyższe. Prezes Krajowej Rady Komorniczej II kadencji (2002-2006).
Cykle wykładów dla pracowników banków, radców prawnych, adwokatów, syndyków. Udział w pracach komisji legislacyjnych   w szczególności nad zmianami w Kodeksie Postępowania Cywilnego.
Liczne publikacje na temat postępowania egzekucyjnego i zabezpieczaj?cego w prasie i w formie ksi?żkowej: „Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym”, „Windykacja w praktyce”. Szkolenia dla aplikantów. Obecnie poza prac? w Krajowej Radzie Komorniczej także prowadzi szkolenia dla aplikantów w Radzie Notarialnej oraz w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie i Towarzystw Ubezpieczeniowych a także współpracuje z Wydziałem Prawa Uniwersytetu Warszawskiego.

Jacek  Bogiel – Komornik S?dowy rewiru VI przy S?dzie Rejonowym dla Warszawy-Woli.  W latach 1990-1997   studiował prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 1997 r. zdał egzamin komorniczy i rozpocz?ł pracę jako egzaminowany aplikant komorniczy przy Komorniku S?dowym w Wyszkowie. Następnie już jako asesor komorniczy pracował w kancelarii Komornika S?dowego dla Warszawy Mokotowa. W czerwcu 1999 r. zastał powołany przez Ministra Sprawiedliwości na stanowisko Komornik S?dowego Rew VII przy S?dzie Rejonowym dla m.st. Warszawy-Woli a obecnie piastuje stanowisko Komornika S?dowego Rew VI przy S?dzie Rejonowym dla Warszawy Woli.

 

 

 

 

Mariusz Walczyński -  Pracownik Wydawnictwa Prawniczego LexisNexis. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UJ. Specjalista w zakresie szkoleń wewnętrznych  i zewnętrznych. Uczestnik i prelegent szeregu konferencji, których tematem jest wykorzystanie systemów informacji prawnej.

  

Mec. Maciej PANFIL Kancelaria Prawnicza Maciej Panfil i Partnerzy. Pocz?wszy od 1999 r. Maciej Panfil wykonuje zawód radcy prawnego w ramach własnej kancelarii.
Mecenas Maciej Panfil jest specjalist? w zakresie prawa cywilnego i handlowego ze szczególnym uwzględnieniem prawnych uregulowań obrotu pieniężnego oraz prawa ubezpieczeń. Jest także bardzo doświadczonym procesualist?, maj?cym za sob? ponad 700 stawiennictw na rozprawach przed S?dami powszechnymi i administracyjnymi w całej Polsce.
Swoj? bogat? wiedzę i doświadczenie mecenas Panfil wykorzystuje z powodzeniem we współpracy z wieloma znacz?cymi polskimi i zagranicznymi spółkami działaj?cymi na rynku usług telekomunikacyjnych, ubezpieczeń i bankowości oraz budownictwa.
Maciej Panfil jest autorem kilku samodzielnych publikacji z zakresu prawa cywilnego i bankowego. Jest także obok prof. M. Safjana, dr M. Grzybowskiego, mec. K. Kaczanowskiego i mgr G. Wiaderka współautorem komentarza do ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.

Paweł ŚLADOWSKI - Partner Zarz?dzaj?cy Kancelaria Prawnicza Maciej Panfil i Partnerzy. Studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego ukończył w 1998 r. W tym samym roku rozpocz?ł aplikację s?dow?.
Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał od 1994 r. w Kancelarii Prawniczej EX-Professo oraz od 1996 r. w Kancelarii Prawniczej Andreas Remin & Partner. W 1997 r pracował w spółkach zależnych Banku Handlowego w Warszawie S.A. - Creditreform Polska Sp. z o.o., następnie w 1998 r. obj?ł w Handlowy Heller S.A. kierownictwo działu Obsługi Prawnej i Windykacji. W latach 1999 - 2002 sprawował funkcję Menedżera Operacyjnego w Intrum Justitia Sp. z o.o., do roku 2003 największej w Polsce firmy windykacyjnej.
Jego zdaniem to oczekiwania Klientów maj? największy wpływ na procesy zarz?dzania Kancelari?, natomiast jego rol? jest identyfikacja tych oczekiwań, a następnie opracowanie i wdrożenie modeli ich realizacji.
----------------------------------------------------------------------------

Informacja o Kancelarii Prawniczej Maciej Panfil i Partnerzy Sp. k.

Kancelaria Panfil od pocz?tku swojej działalności tj. od 2000 r. specjalizuje się w windykacji roszczeń na drodze s?dowej i egzekucyjnej. Obecnie zajmuje czołow? pozycję na rynku usług prawniczych w tym zakresie. W skład Kancelarii wchodzi ponad 50 osób, w tym 5 radców prawnych, 3 adwokatów i 6 aplikantów. Szybki i skuteczny kontakt z dłużnikami, s?dami, komornikami na obszarze całego kraju zapewniaj? terenowi pełnomocnicy i zastępcy procesowi Kancelarii.

Kancelaria Prawnicza Maciej Panfil i Partnerzy obsługuje obecnie ok. 46 000 spraw na wszystkich etapach postępowania i współpracuje z wszystkimi 652 komornikami działaj?cymi na terenie Polski.  

Kancelaria posiada dwa biura w Warszawie: przy Al. Jerozolimskich 123 A, budynek Millennium Plaza oraz przy ul. Krakowskie Przedmieście 61/13.


Ze względu na komfort uczestników konferencji, tłumaczenie na język francuski zapewniamy maksymalnie dla 3 osób.
"Warunki płatności i uczestniczenia w konferencji" do pobrania na dole strony.

  
  
Zniżki:
•  druga osoba zapisana z tej samej firmy - zniżka 5% od ceny podstawowej
•  trzecia i każda kolejna osoba zapisana z tej samej firmy - 10% zniżki od ceny podstawowej

Partnerzy medialni:

http://prnews.pl/http://www.bankier.pl/

http://www.e-prawnik.pl

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!