Schematy podatkowe oraz klauzula obejścia prawa – nowe obowiązki podatników od 2019 roku


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
260 PLN pracownicy firm stowarzyszonych, 520 PLN pozostałe osoby.

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Bież?cy rok to czas wielu, rewolucyjnych zmian w prawie podatkowym. Co zmienia się z pocz?tkiem 2019 roku? O tym porozmawiamy z ekspertami kancelarii prawnej Hogan Lovells – doświadczonymi radcami prawnymi oraz doradcami podatkowymi. Na spotkaniu zostan? kompleksowo omówione nowe zasady dotycz?ce stosowania klauzuli obejścia prawa podatkowego wraz z dotychczasow? praktyk? w tym zakresie. Podczas szkolenia zostan? również szczegółowo przedstawione nowe obowi?zki dotycz?ce raportowania schematów podatkowych (MDR).

Program seminarium:

1.       Schematy podatkowe

 • Źródła regulacji
 • Istotne daty zwi?zane z nowymi przepisami
 • Definicje schematu podatkowego, kryterium korzyści podatkowej, udostępniania i wdrożenia schematu podatkowego
 • Ogólne i szczególne cechy rozpoznawcze
 • Obowi?zek raportowania – podmioty
 • Zasady i terminy raportowania schematów
 • Raportowanie schematów transgranicznych
 • Treść informacji o schemacie podatkowym
 • Obowi?zki korzystaj?cego oraz promotorów
 • Sankcje za niestosowanie przepisów
 • Konieczne działania w zakresie nowych przepisów

2.       Klauzula obejścia prawa

 • Cel zmian
 • Wprowadzenie jednolitej definicji 'korzyści podatkowej'
 • Zmiany w kryterium istotności i sztuczności
 • Rozszerzenie uprawnień szefa KAS
 • Cofnięcie skutków unikania opodatkowania

Grupa docelowa :
Członkowie zarz?dów, dyrektorzy, kierownicy i pracownicy działów finansowych i księgowych.

Osoby prowadz?ce :

Andrzej Dębiec - Partner kieruj?cy Departamentem Podatkowym w warszawskim biurze kancelarii Hogan Lovells, radca prawny

Radca prawny Andrzej Dębiec jest Partnerem kieruj?cym Departamentem Podatkowym w warszawskim biurze kancelarii Hogan Lovells. Andrzej Dębiec posiada kompleksow? wiedzę w zakresie doradztwa przy projektach optymalizacyjnych, planowaniu podatkowym, strukturyzowaniu transakcji i projektów, prowadzeniu sporów przed organami podatkowymi i s?dami, zapewnieniu efektywności prawnej i podatkowej dla projektów infrastrukturalnych oraz transakcjach na rynku finansowym i nieruchomościowym. Andrzej Dębiec posiada szczególnie bogate doświadczenie w zakresie doradztwie ma rzecz wiod?cych międzynarodowych i krajowych firm z sektora bankowego, ubezpieczeniowego, leasingowego, dla podmiotów operuj?cych na rynku nieruchomości (fundusze, firmy budowlane, deweloperzy), funduszy inwestycyjnych i private equity, sieci handlowych, z uwzględnieniem dystrybutorów dóbr luksusowych, firm lotniczych oraz produkcyjnych.

Dorota Walerjan - Counsel, Departament Podatkowy w warszawskim biurze kancelarii Hogan Lovells, doradca podatkowy

Dorota Walerjan jest licencjonowanym doradc? podatkowym. Dorota Walerjan specjalizuje się w obsłudze podatkowej firm z branży ubezpieczeniowej i bankowej, dla których wypracowała i wprowadziła szereg innowacyjnych rozwi?zań optymalizacyjnych. Drugim obszarem, w którym Dorota Walerjan posiada wieloletni? praktykę, jest obsługa inwestycji infrastrukturalnych z udziałem podmiotów publicznych. Dorota Walerjan przeprowadziła ponad sto warsztatów i szkoleń z zakresu prawa i podatków. Jest autork? szeregu publikacji, w tym ksi?żek na temat prawno-podatkowych aspektów działań marketingowych oraz odpowiedzialności członków zarz?du spółek kapitałowych. Przez wiele lat wykładała na studiach MBA. Dorota Walerjan jest członkiem Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Zbigniew Marczyk - Counsel, Departament Podatkowy w warszawskim biurze kancelarii Hogan Lovells, radca prawny

Zbigniew Marczyk jest uznanym specjalist? w zakresie projektów opodatkowania sekurytyzacji wierzytelności oraz innych transakcji dotycz?cych obrotu papierami wartościowymi. Zbigniew Marczyk doradza również kompleksowo przy transakcjach nieruchomościowych jak również w zakresie transakcji restrukturyzacyjnych, wł?czaj?c w to fuzje, przejęcia i podziały spółek, sprzedaż przedsiębiorstw, obejmuj?cych zarówno elementy krajowe, jak i międzynarodowe.

Partner merytoryczny :

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!