Ryzyko odpowiedzialności karnej członków zarządu i rady nadzorczej spółek handlowych w Polsce


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : francuski (możemy zapewnić tłumaczenie na jęzk. polski)

Cena :
200 PLN + VAT / osobę - firmy stowarzyszone w CCIFP, 450 PLN + VAT - osoby prywatne i firmy niestowarzyszone

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Pełnienie funkcji kierowniczych lub zajmowanie stanowiska w organach nadzorczych spółek wiąże się z ryzykiem odpowiedzialności nie tylko cywilnej lub administracyjnej, lecz także karnej. Zarządzający, menedżerowie i osoby pełniące funkcje kontrolne w spółce w swojej codziennej praktyce muszą się mierzyć z szeregiem prawnych obowiązków, których naruszenie obwarowane jest sankcją karną. Jednocześnie z istotą prowadzenia działalności gospodarczej wiąże się elastyczność działania, niejednokrotnie pozostająca w opozycji do formalnych ram, a której przejawami są m. in. obowiązujące w biznesie zwyczaje lub ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej.

 

>

Dlaczego warto uczestniczyć?

Wiedza na temat formalnych ram działania w biznesie oraz ryzyk zwi?zanych z wyst?pieniem poza te ramy jest niezbędna do prowadzenia działalności gospodarczej. Udział w seminarium pozwoli uzyskać niezbędn? wiedzę na temat ryzyka, jakie w świetle polskich przepisów karnych wi?że się z prowadzeniem działalności gospodarczej w ramach spółek handlowych w Polsce, a także na temat praktyki organów procesowych w odniesieniu do przestępstw, których sprawcami mog? być członkowie organów spółek.

W trakcie seminarium omówione zostan? także zasady tworzenia i stosowania mechanizmów pozwalaj?cych na zmniejszenie ryzyka odpowiedzialności karnej członków organów spółek, ze wskazaniem konkretnych korzyści płyn?cych m.in. ze skutecznych procedur compliance. Wskazane zostan? także zależności między odpowiedzialności? karn?, jak? mog? ponosić zarz?dzaj?cy spółk?, a odpowiedzialności? „karn?" spółki.

Do kogo skierowane jest seminarium?

Seminarium skierowane jest do członków zarz?du i rad nadzorczych polskich spółek handlowych w Polsce i odbędzie się w języku francuskim.

W programie:

1.     Czy członkowie organów spółki mog? ponosić odpowiedzialność karn?? Kontekst polski

2.         Przykłady przestępstw, jakich mog? się dopuścić członkowie organów spółek handlowych w zwi?zku z pełnionymi funkcjami:

  • nadużycie zaufania
  • korupcja gospodarcza

3.         Zasady odpowiedzialności „karnej” podmiotów zbiorowych

4.         Compliance w polskiej rzeczywistości prawno-biznesowej:

  • jak?
  • w jakim celu?
  • tendencje światowe

5.         Dyskusja

Seminarium poprowadz?:

Dominika Stępińska-Duch, adwokat, doradca kancelarii Wardyński i Wspólnicy, członek Zespołu Rozwi?zywania Sporów i Arbitrażu.

Specjalizuje się w prowadzeniu sporów s?dowych, w szczególności z zakresu prawa karnego. Ma szerokie doświadczenie w zakresie międzynarodowego prawa rodzinnego. W kancelarii jest współodpowiedzialna za obsługę klientów francuskich w ramach French Desk.

Jest absolwentk? Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2001). Ukończyła kurs prawa francuskiego i europejskiego współorganizowany przez Université de Poitiers i Uniwersytet Warszawski (1996-1997) oraz kurs prawa amerykańskiego zorganizowany przez Centrum Prawa Amerykańskiego we współpracy z University of Florida, Fredric G. Levin College of Law (2000-2001). W 2009 roku odbyła staż zorganizowany przez Radę Adwokack? w Paryżu.

W latach 2004-2009, pozostaj?c w ścisłej współpracy z Zespołem Postępowań S?dowych i Arbitrażowych kancelarii Wardyński i Wspólnicy, prowadziła praktykę indywidualn?, koncentruj?c się przede wszystkim na prowadzeniu sporów s?dowych z zakresu prawa karnego oraz międzynarodowego prawa rodzinnego. Z ramienia kancelarii Wardyński i Wspólnicy współpracuje z Helsińsk? Fundacj? Praw Człowieka.

Jest członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, w której pełni funkcje Wicedziekana i Przewodnicz?cej Komisji ds. Współpracy z Zagranic?. Pełni funkcję patrona. Jest członkiem European Criminal Bar Association, międzynarodowej organizacji zrzeszaj?cej prawników zajmuj?cych się prawem karnym.

Aleksandra Stępniewska, aplikant adwokacki, członek Zespołu Rozwi?zywania Sporów i Arbitrażu.

Zajmuje się głównie sprawami z zakresu prawa karnego w tym karnego gospodarczego a także wdrażaniem i monitorowaniem funkcjonowania procedur compliance. Prowadzi także obsługę klientów francuskojęzycznych w ramach działaj?cego w kancelarii French Desk.

Jest absolwentk? Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2008). W latach 2006-2008 ukończyła kurs prawa francuskiego i europejskiego współorganizowany przez Université de Poitiers i Uniwersytet Warszawski. W marcu i kwietniu 2011 roku odbyła staż w gabinecie sędziego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, prof. Marka Safjana.

W latach 2008-2010 pracowała jako asystent sędziego ł?cznikowego (magistrat de liaison) przy Ambasadzie Francji w Polsce.

W latach 2008-2011 prowadziła szkolenia dla sędziów i prokuratorów w ramach organizowanego przez Krajow? Szkołę S?downictwa i Prokuratury szkolenia ustawicznego w zakresie francuskiego systemu prawnego, zaś od 2010 roku także w zakresie francuskiego prawa gospodarczego.

W maju 2012 r. prowadziła seminarium z francuskiego Prawa zobowi?zań w Centrum Prawa Francuskiego i Europejskiego przy Uniwersytecie Warszawskim.

Partner merytoryczny  :

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!