Rozwiązywanie sporów dotyczących inwestycji budowlanych


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Cena :
200 PLN + VAT / osobę - firmy stowarzyszone w CCIFP, 450 PLN + VAT - osoby prywatne i firmy niestowarzyszone

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Spotkanie organizowane jest w ramach cyklu "Zarządzanie sytuacją kryzysową"

 

>

Program :

1. Podejście strategiczne – minimalizowanie ryzyka sporu
2. Jak się przygotować do sporu?

  • Wybór doradców prawnych
  • Komunikacja z prawnikiem
  • Gromadzenie materiału dowodowego

3. Jak prowadzić spór?

  • Czy ktoś może zapłacić za nasz spór?
  • Rola i udział klienta w postępowaniu
  • Dochodzenie roszczeń – problemy praktyczne

Seminarium jest skierowane do spółek z szeroko rozumianej branży budowlanej - zarówno inwestorów, developerów, jaki i spółek bezpośrednio realizuj?cych inwestycje budowlane. Seminarium szczególnie dedykowane jest dla kadry zarz?dzaj?cej i szefów działów prawnych. Podczas seminarium prawnicy White & Case najpierw omówi? metody minimalizowania ryzyka wyst?pienia sporu a następnie, przedstawi? praktyczne metody efektywnego zarz?dzania sporem. Seminarium będzie więc skupione głównie na praktycznych aspektach prowadzenia sporów, nie zaś na zagadnieniach stricte prawnych.

Spotkanie nie będzie niestety dostępne dla pracowników innych Kancelarii Prawnych. Z góry dziękujemy za wyrozumiałość.

Prowadz?cy :

Michał Subocz, partner lokalny w dziale  Rozwi?zywania sporów biura kancelarii White & Case

Michał Subocz specjalizuje się w postępowaniach spornych prowadzonych przed s?dami arbitrażowymi i powszechnymi, przede wszystkim dla sektora budowlanego. Jego doświadczenie obejmuje reprezentowanie międzynarodowych i polskich wykonawców, inwestorów i doradców przed s?dami powszechnymi i w postępowaniach arbitrażowych zgodnie z regulaminem UNCITRAL, ICC i S?du Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Uczestniczył w sporach – głównie w oparciu o reguły FIDIC – dotycz?cych inwestycji infrastrukturalnych, centrów handlowych, autostrad, tuneli czy stadionów. Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia S?downictwa Polubownego, Polsko-Japońskiego Komitetu Gospodarczego, a także arbitrem w S?dzie Arbitrażowym przy Konfederacji Lewiatan.

Wanda Kudrycka, radca prawny w dziale  Rozwi?zywania sporów biura kancelarii White & Case

Wanda Kudrycka posiada doświadczenie w zakresie prowadzenia postępowań przed s?dami powszechnymi i arbitrażowymi. Zajmuje się również doradztwem zwi?zanym z bież?c? realizacj? kontraktów budowlanych zawartych na podstawie warunków kontraktowych FIDIC. Doradzała także w sprawach zwi?zanych z bież?c? działalności? podmiotów gospodarczych poprzez opiniowanie projektów umów, w tym umów zawieranych w trybie zamówień publicznych, ocenę ryzyk zwi?zanych z roszczeniami osób trzecich czy roszczeń odszkodowawczych wobec członków organów spółek.

Piotr Bytnerowicz, adwokat w dziale  Rozwi?zywania sporów biura kancelarii White & Case

Piotr Bytnerowicz doradza uczestnikom procesu budowlanego w toku realizacji inwestycji oraz reprezentuje klientów w sporach (w tym, w szczególności sporach budowlanych), rozstrzyganych przed s?dami polskimi i w arbitrażu międzynarodowym. Jest członkiem m.in. brytyjskiego stowarzyszenia prawa budowlanego (Society of Construction Law) oraz instytutu arbitrażowego (Chartered Institute of Arbitrators) a także autorem publikacji z zakresu warunków kontraktowych FIDIC oraz rozwi?zywania sporów w drodze arbitrażu międzynarodowego. Ostatnie sześć miesięcy spędził w dziale spraw budowlanych i dziale arbitrażu międzynarodowego londyńskiego biura kancelarii White & Case.

Partner merytoryczny :

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!