Rękojmia za wady i gwarancja. Praktyczne aspekty rozpatrywania reklamacji


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
260 PLN pracownicy firm stowarzyszonych, 520 PLN pozostałe osoby.

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Seminarium ma na celu zapoznanie Państwa z praktycznymi aspektami rozstrzygania reklamacji złożonej przez klientów, w tym w szczególności zapoznanie Państwa z:

  • zasadami identyfikacji wadliwości rzeczy sprzedanej,
  • uprawnieniami z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, a także gwarancji sprzedaży,
  • terminami dochodzenia uprawnień reklamacyjnych,
  • terminami na spełnienie świadczenia przez sprzedawcę,
  • różnicami pomiędzy rękojmi? a gwarancj?,
  • zróżnicowaniem praw konsumentów i przedsiębiorców,

Spotkanie kładzie nacisk na rozwi?zywanie konkretnych problemów, z jakimi spotykaj? się sprzedawcy w procesie przyjmowania ż?dań reklamacyjnych. Program seminarium, oprócz zwięźle przedstawionej części teoretycznej zakłada aktywny udział uczestników, poprzez wspólne rozwi?zywanie przykładowych kazusów, a także możliwość zadawania pytań i uczestnictwo dyskusji o zdobytych doświadczeniach i w?tpliwościach.  

Osoby prowadz?ce:

Dr Ewa Boryczko, radca prawny

Specjalizuje się w prawie handlowym. Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie prawnym na rzecz przedsiębiorców z francuskiego obszaru językowego. Ma również doświadczenie w organizacji kompleksowej obsługi prawnej dużych przedsiębiorców, w szczególności zakładów przemysłowych i sieci handlowych.

Jest specjalistk? w zakresie prawa korporacyjnego. Doradza w sprawach zwi?zanych z tworzeniem spółek oraz ł?czeniem, podziałami i przekształcaniem spółek, również w ramach restrukturyzacji grup kapitałowych i holdingów.

Posiada duże doświadczenie w zakresie M&A, w szczególności w zakresie ochrony interesów nabywcy w transakcjach przejęcia kontroli w spółkach kapitałowych, któremu to zagadnieniu poświęciła pracę doktorsk?.

Kompleksowo doradza również w sprawach zwi?zanych z prawnymi aspektami zatrudnienia m.in. w procesach organizacji zakładów pracy, oraz restrukturyzacji zespołów pracowniczych.

W 2006 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego obroniła pracę doktorsk? dotycz?c? problematyki przejmowania kontroli w spółkach kapitałowych. W latach 1997-2006 była nauczycielem akademickim w Katedrze Prawa Handlowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Otrzymała dyplom DESS L’Ecole du Droit Français et Européen de la filiale de l’Université de Poitiers, gdzie była wieloletnim wykładowc? w tematyce struktur prawnych oraz M&A.

Ukończyła dwa cykle seminariów prawno-porównawczych prowadzonych przez Association du Droit Comparé przy Uniwersytecie w Strasburgu.

Adwokat Ewa Wyszyńska

Specjalizuje się w prawie cywilnym, w tym prawie autorskim, prawie umów, prawie ochrony dóbr osobistych i prawie korporacyjnym.

Posiada wieloletnie doświadczenie w przeprowadzaniu audytów prawnych przedsiębiorstw, zajmuje się reprezentowaniem klientów w procesach cywilnych i karnych oraz doradza w zakresie nieuczciwej konkurencji, własności przemysłowej, prawa mediów, praw autorskich i praw pokrewnych ze szczególnym uwzględnieniem prawa muzyki.

Jest członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie.

Ukończyła studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, broni?c pracę magistersk? pod tytułem „Konflikt wolności słowa z prawem do prywatności wg doktryny i orzecznictwa” oraz studia podyplomowe z Prawa Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 2007 r. odbyła stypendium na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Kopenhadze, Danii

Partner merytoryczny :

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!