Regulacje w sektorze spożywczym


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
200 PLN + VAT / osobę - firmy stowarzyszone w CCIFP, 450 PLN + VAT - osoby prywatne i firmy niestowarzyszone

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Seminarium stacjonarne oraz dostęp on-line.

 

>

Na spotkaniu przedstawimy   tematykę zwi?zan? z:

- nowymi zasadami dotycz?cymi etykietowania w branży spożywczej, obowi?zuj?cymi od 13 grudnia 2014r. na podstawie prawa unijnego i praktyki urzędów;

- sposobami ochrony nazw i kształtów produktów właściwymi dla branży spożywczej;

- najnowszym orzecznictwem UOKIK dla branży spożywczej w zakresie praktyk ograniczaj?cych konkurencję;

- ochron? danych osobowych w działalności marketingowej branży spożywczej.

Udział w seminarium dostępny na żywo oraz przez zdalne poł?czenia on-line + audio. Przy zapisach prosimy o doprecyzowanie, z której opcji będ? Państwo korzystać.

Udział w spotkaniu jest zamknięty dla pracowników innych kancelarii prawnych. Z góry dziękujemy za wyrozumiałość.

Osoby prowadz?ce :

Joanna Tomaszewska, Partner

Dr Joanna Tomaszewska specjalizuje się w prawie ochrony danych osobowych, komunikacji elektronicznej, prawie własności intelektualnej i prawie mediów i reklamy. Jest cenionym i dedykowanym specjalist? z zakresu ochrony prywatności i danych osobowych, nie tylko w Polsce ale i również w zakresie doradztwa z zagadnień przetwarzania danych w wymiarze paneuropejskim. Ma praktykę w prowadzeniu szeregu postępowań administracyjnych przed Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych oraz monitoruje na bież?co podejście organu do różnych aspektów przetwarzania danych osobowych. Ponadto świadczy usługi prawne w zakresie komunikacji elektronicznej, e-commerce, ochrony własności intelektualnej przedsiębiorców oraz w kwestiach bezpieczeństwa produktów i ich oznakowania. Opiniuje zgodność działań promocyjnych i reklamowych z prawem. Częsty prelegent na konferencjach poświęconych ochronie danych osobowych oraz zagadnieniom promocji i reklamy i prowadz?ca szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych.   Mecenas Joanna Tomaszewska   w latach 2009-2011 pracowała dla znanych belgijskich kancelariach prawnych w Brukseli, w 2007 – 2008 r. odbyła staż w Komisji Europejskiej.   Joanna jest członkiem International Association of Privacy Professionals.

Iwona Waglowska, Senior Associate   

Iwona Waglowska, radca prawny, jej wiod?c? dziedzin? specjalizacji jest szeroko pojęte prawo własności intelektualnej. W tym zakresie świadczy usługi prawne w kwestiach dotycz?cych znaków towarowych, wzorów przemysłowych, danych osobowych, zwalczania nieuczciwej konkurencji, praw autorskich i praw pokrewnych, jak również w sprawach z zakresu prawa reklamy i promocji. Zagadnienia ochrony dóbr osobistych również stanowi? istotn? część jej specjalizacji. Jest autorem wielu publikacji prasowych dotycz?cych praw na dobrach niematerialnych.   Jej doświadczenie zawodowe obejmuje doradztwo na rzecz krajowych i międzynarodowych spółek m.in. wydawców prasowych, agencji reklamowych, dostawców platform komunikacyjnych, jak również producentów z branży kosmetycznej, farmaceutycznej, petrochemicznej, FMCG, przemysłowej, meblarskiej oraz motoryzacyjnej. Reprezentowała klientów w postępowaniach s?dowych i   administracyjnych (przed Urzędem Patentowym RP).

Anna Grau, Associate   

Anna Grau, aplikantka radcowska, zajmuje się bież?c? obsług? klientów, a także specjalizuje się w projektach z zakresu prawa handlowego oraz cywilnego. Obecnie pogłębia swoj? wiedzę na studiach podyplomowych Alternatywne źródła kapitału na rozwój. Inżynieria finansowa i Zarz?dzanie wartości? firmy prowadzonych przez Szkołę Główn? Handlow? w Warszawie.

Michał Badowski, Partner

Michał Badowski, radca prawny, specjalizuje się w prawie spółek handlowych. Zajmuje się bież?c? obsług? podmiotów gospodarczych, w szczególności zakładaniem i likwidacj? spółek, podwyższeniami kapitału zakładowego czy umorzeniami udziałów/akcji, a także doradztwem w zakresie negocjowania umów dotycz?cych nabywania i zbywania udziałów/akcji oraz umów handlowych. Ma bogate doświadczenie w prowadzeniu procesów restrukturyzacyjnych. W ramach swojej praktyki doradzał w zakresie przygotowania złożonych wewnętrznych regulacji w zakresie ładu korporacyjnego oraz audytu stosowanych rozwi?zań. Doradza także Zarz?dom spółek w kwestii podziału kompetencji, odpowiedzialności i prawa holdingowego. Jego kolejn? specjalizacj? s? fuzje i przejęcia. Prowadził kompleksowe doradztwo na rzecz inwestorów krajowych i zagranicznych, w tym notowanych na giełdzie, przy projektach akwizycji spółek.

Jakub Jędrzejewski, Senior Associate

Specjalizuje się w prawie konkurencji. Doradza oraz reprezentuje klientów przed organami   ochrony konkurencji w zakresie koncentracji przedsiębiorców, o wymiarze krajowym lub międzynarodowym (także eksterytorialnych). W ramach wdrażania programów antitrust compliance Jakub wspiera Klientów dokonuj?c due dilligence aktywności przedsiębiorców, ich stowarzyszeń oraz organizacji, struktur dystrybucyjnych oraz polityk rabatowo-cenowych. Opiniuje ewentualne naruszenia prawa konkurencji oraz doradza klientom w stosowaniu optymalnych środków zaradczych.   

Oprócz w/w praktyki z zakresu prawa konkurencji, Jakub doradza podmiotom gospodarczym w szerokim spektrum ich działalności operacyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień z zakresu prawa cywilnego, prawa handlowego, prawa energetycznego oraz prawa konsumenckiego.

Joanna Wieczorek, Dyrektor French Desk

Joanna Wieczorek, dyrektor French Desk, jest doktorantk? Université de Nantes, posiada dyplom Master Université d’ Orléans, w latach   2010-2013 była stypendystk? prestiżowego stypendium rz?du francuskiego (Bourse du Gouvernement Français BGF). Jako prelegentka uczestniczyła w licznych konferencjach polsko-francuskich z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów.  Doradzała przedsiębiorcom francuskim   z sektora farmaceutycznego, odzieżowego i kosmetycznego, a także spółce softwarowej w Paryżu.   Była prawnikiem w dziale prawnym Polskich Linii Lotniczych LOT, pracowała dla krakowskich kancelarii, gdzie zajmowała się zagadnieniami własności intelektualnej, prawem konsumentów i prawem konkurencji, w szczególności  przygotowywaniem zawiadomień do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dotycz?cych naruszania zbiorowych interesów konsumentów, a także praktyk ograniczaj?cych konkurencję.   W wyniku jej zawiadomień Prezes UOKIK nałożył kary finansowe na przedsiębiorców stosuj?cych praktyki ograniczaj?ce konkurencję.

Partner merytoryczny :

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!