Przygotowanie do egzaminów DFA1 oraz DFA2 Izby Przemysłowo - Handlowej w Paryżu


CCIFP, Plac Trzech Krzyży 18

Cena :
1500 PLN firmy stowarzyszone w CCIFP oraz 1800 PLN firmy niestowarzyszone

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Uczestnicy: kadry, pracownicy firm i studenci ze znajomości? języka na poziomie średnio zaawansowanym lub zaawansowanym, chc?cy przygotować się do DF1, DF2

Cel:
-  zdobycie umiejętności językowych dotycz?cych realiów ekonomicznych i działalności przedsiębiorstw
-  zapoznanie się ze słownictwem opisuj?cym regulacje prawne, rz?dz?cymi światem biznesu
-  rozwinięcie umiejętności operacyjnych (praca nad podstawowymi dokumentami, tworzenie różnorodnych pism)

Czas trwania: 2 semestry po 60 godz. (30 spotkań)

Prowadz?ca:

Dorota Bruś jest absolwentk? Filologii Romańskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Studia ukończyła w 1988 roku z wyróżnieniem. Pracę zawodow? rozpoczęła jako lektor języka francuskiego w Państwowej Szkole Stenotypii i Języków Obcych, gdzie prowadziła zajęcia przygotowawcze do egzaminów resortowych Ministerstwa Współpracy z Zagranic?, jak również do egzaminów CCIP. W 1994 roku objęła stanowisko szefa sekcji języków romańskich w Wyższej Szkole Handlu i Prawa, sprawuj?c nadzór metodyczny nad podlegaj?cymi jej lektorami języka francuskiego, hiszpańskiego i włoskiego, przygotowuj?c programy nauczania, zajmuj?c się organizacj? egzaminów. Prowadziła też zajęcia ze specjalistycznego języka francuskiego dla przyszłych menedżerów. W końcu lat dziewięćdziesi?tych rozpoczęła współpracę ze Szkoł? Biznesu Politechniki Warszawskiej. Organizowała tam i prowadziła specjalistyczne kursy przygotowawcze w ramach programu Master HEC en Sciences de Gestion Approfondies. Zajęcia te oprócz standardowego języka obejmowały różne dziedziny specjalistyczne takie jak: ekonomia, rachunkowość, marketing czy finanse. Przez kilka ostatnich lat Pani Dorota Bruś specjalizuje się w prowadzeniu specjalistycznych szkoleń językowych dla zarz?dów i wyższej kadry menedżerskiej filii francuskojęzycznych firm w Polsce lub firm z udziałem kapitału francuskiego takich jak Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych S.A.,   Schneider Polska, Lafarge Polska S.A., Edipresse Polska S.A. Bierze także regularny udział w stażach pedagogicznych organizowanych we Francji (Centre de Linguistique Appliquée de Besançon) i w Polsce Ambasada Francji we współpracy z Parysk? Izb? Przemysłowo-Handlow? CCIP, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu).

WARUNKI UCZESTNICTWA: Wymagane potwierdzenie dokonania płatności przed pierwszymi zajęciami

Koszt uczestnictwa wynosi 1 500 PLN (firmy stowarzyszone w CCIFP) oraz 1 800 PLN (firmy niestowarzyszone). Możliwe formy płatności: gotówka, karta bankowa, przelew bankowy na konto: Francuska Izba Przemysłowo – Handlowa w Polsce, BISE SA III o/W–Wa n ? 32 1370 1037 0000 1706 4017 2002

W przypadku rezygnacji z udziału należy przesłać faks najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem kursu.
Potwierdzenie uczestnictwa i przesłanie zgłoszenia traktujemy jako zobowi?zanie do zapłaty

  II Staże językowe:

Czas trwania: w ci?gu jednego dnia 8 x 45 minut
Cena stażu: 550 PLN (firmy stowarzyszone CCIFP) oraz 750 PLN (firmy nie-stowarzyszone)
Sposób nauczania:
- Kurs autorski
- Praktyka


1. Korespondencja firmy (1)

Uczestnicy: Pracownicy i kadry firm, których zakres stanowiska obejmuje korespondencje przedsiębiorstwa
Data: 08.10.04, 9.00 – 17.00

Cel:
-  przyswojenie wymagań dotycz?cych wygl?du korespondencji firmy
-  znajomość cech wyróżniaj?cych styl służbowy
-  zapoznanie się z różnymi rodzajami listów I ich specyfik?

Zawartość:
-  wymagania teoretyczne I praktyczne w komunikacji pisemnej
-  charakterystyka formuł służbowych
-  przedstawienie listu handlowego I jego głównych założeń
•  główny obieg listów w firmie
•  cel listu służbowego
•  etapy pisania tekstu
•  formuły rozpoczynaj?ce I kończ?ce
•  argumentacja, wymowa logiczna

2. Korespondencja firmy (2)

Uczestnicy: Pracownicy i kadry firm, których zakres stanowiska obejmuje korespondencje przedsiębiorstwa
Data: 05.11.04, 9.00 – 17.00
Cel:
-  udoskonalenie własnego stylu I nadanie mu służbowego charakteru
-  umiejętność wyboru właściwego tonu wypowiedzi pisemnej
-  praca nad konstrukcj? zdań
-  rozwój, poszerzenie słownictwa

Zawartość:
-  zapoznanie się z niektórymi „sztuczkami”, oddaj?cymi tekst mniej monotonnym bez naruszenia zrozumiałości tekstu
-  ulepszanie tekstu pod względem jasności I zwięzłości
-  zapoznanie się z elementami, wpływaj?cymi na różnice w tonie wypowiedzi
-  unikanie powtórzeń I nieprawidłowości językowych
-  wyzbycie się błędów gramatycznych
-  mini słownik synonimów języka służbowego


3. Słownictwo administracyjne. Język administracyjny

Uczestnicy: urzędnicy państwowi lub przyszli urzędnicy państwowi, redaguj?cy teksty administracyjne; wszyscy zainteresowani znajomości? francuskiego języka administracyjnego z powodów zawodowych lub prywatnych
Data: 03.12.04, 9.00 – 17.00
Cel:  
-  zapoznanie się z terminami administracyjnymi
-  przyswojenie podstawowych technik redagowania
-  poznanie podstawowych dokumentów administracyjnych

Zawartość:   
-  słownik terminów administracyjnych
-  charakterystyka korespondencji administracyjnej
  * styl administracyjny
* wygl?d I redakcja tekstów administracyjnych
  * czytelność w języku administracyjnym
* uniknięcie niepotrzebnej korespondencji: uproszczenie języka administracyjnego

  
4.Francuski w sekretariacie

Uczestnicy: stanowiska asystenckie, sekretarskie, recepcjonistki, personel biurowy, wszyscy pracownicy lub przyszli pracownicy pracuj?cy w sekretariatach
Data: 14.01.05, 9.00 – 17.00
Cel: przyswojenie zwrotów językowych, wykorzystywanych na stanowiskach asystenckich oraz w sekretariacie

Zawartość:
- język mówiony:
-  przyjmowanie gości
-  rozmowa telefoniczna: odbieranie poł?czenia, podstawowe błędy, profesjonalne               prowadzenie rozmowy telefonicznej
-  kalendarz: ustalenie I przekładanie spotkań

- język pisany: dokumentacja wewnętrzna:
-  procedury
-  sprawozdania, protokoły
-  raporty
(język pisemny dla dokumentacji zewnętrznej patrz Korespondencja firmy (1) I (2))


5. Słownictwo prawne w przedsiębiorstwie

Uczestnicy: Pracownicy, wykorzystuj?cy francuski język prawniczy na co dzień i studenci
Data: 04.03.05, 9.00 – 17.00
Cel:  
-  przyswojenie zwrotów językowych dotycz?cych regulacji prawnych rz?dz?cych światem biznesu
-  przyswojenie typowego prawniczego słownictwa

Zawartość:
-  niezbędne podstawy prawa handlowego
-  słowa – klucze w terminologii prawnej
-  prawa I dobra osób prawnych
-  osobowości prawne firm
-  rozwi?zanie, likwidacja, wznowienie działalności
-  obowi?zki
-  kontrakty: klasyfikacja, kształt, warunki ogólne I , nieważność kontraktu

6. Język francuski w księgowości i finansach

Uczestnicy: pracownicy i kadry firm, zajmuj?cy się księgowości? I finansami
Data: 08.04.05, 9.00 – 17.00
Cel: zapoznanie się ze słownictwem wykorzystywanym w księgowości I finansach

Zawartość:
-  rozliczenia przedsiębiorstwa
-  dokumentacja rachunkowa:
  * bilansy
  * sprawozdanie finansowe
  * zał?czniki, aneksy
-  średni wydatki
-  źródła finansowania przedsiębiorstwa
-  inwestycje finansowe
-  podatki
-  praktyka

7. Słownictwo bankowe

Uczestnicy: pracownicy banków, kadry firm
Data: 13.05.05, 9.00 – 17.00
Cel: zapoznanie się ze słownictwem wykorzystywanym w bankowości

Zawartość:   
-  oferta bankowa dla osób fizycznych I firm
-  otwarcie I likwidacja rachunku, rachunki ł?czone
-  czeki, karty bankowe, przelewy, zlecenia stałe, wypłaty
-  kredyty: klasyfikacja, koszty, gwarancje, stopy procentowe
-  korespondencja z bankiem
-  praktyka

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!