Prowadzenie kontroli wewnętrznej w przedsiębiorstwie

Cena :
200 PLN + 22% VAT / osobę - firmy stowarzyszone w CCIFP, 450 PLN + 22% VAT - osoby prywatne i firmy niestowarzyszone

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

 

Procedura postępowania wewnętrznego w firmie dotyczy wszystkich przedsiębiorców w mniejszym lub większym wymiarze. Wymaga ona dogłębnego poznania przyczyn wyst?pienia nieprawidłowości, odtworzenia przebiegu wydarzeń, analizy potencjalnych konsekwencji, a także często wprowadzenia zmian po kontroli wewnętrznej na podstawie jej konkluzji.

 

Dlaczego warto uczestniczyć?

W trakcie seminarium omówimy zasady skutecznego prowadzenia postępowania wewnętrznego, będ?cego następstwem rozmaitych przyczyn, jakie potencjalnie mog? wyst?pić w każdej firmie: nadużycia pracownicze, przestępstwa na terenie firmy, wypadki przy pracy, sytuacja kryzysu medialnego, kontrola ze strony organów władzy, itp.

 

Oprócz metod prowadzenia postępowania wewn?trz firmy lub przez podmioty zewnętrzne, przedstawimy kwestie ochrony tajemnicy w przedsiębiorstwie, potencjalne ryzyka zwi?zane z   naruszeniem praw pracowniczych i inne powi?zane zagadnienia.

 

Dowiecie się Państwo czy firma ma obowi?zki w zakresie gromadzenia informacji w czasie postępowania wewnętrznego i kiedy powinna zawiadomić o wynikach postępowania stosowne władze.

 

Prowadz?cy podziel? się praktycznymi informacjami i swoim doświadczeniem w zakresie równoległego prowadzenia postępowań wewnętrznych z tocz?cymi się postępowaniami: karnym, administracyjnym, podatkowym, itp. Podpowiedz?, w jaki sposób efektywnie wykorzystać wiedzę i zasoby firmy, tak aby postępowanie wewnętrzne było sprawne i skuteczne.

 

Do kogo skierowane jest seminarium?

Zapraszamy członków zarz?dów, kadrę zarz?dzaj?c?, dyrektorów finansowych, specjalistów ds. compliance, prawników korporacyjnych (in-house lawyers).    

W programie:

  1. Prowadzenie kontroli wewnętrznej - uwagi ogólne - przyczyny, wady i zalety postępowania wewnętrznego.
  2. Metodologia i specyfika prowadzenia typowych postępowań wewnętrznych (postępowania w sprawach o nadużycia, postępowania zwi?zane z wypadkiem przy pracy, postępowania zwi?zane z odpowiedzialności? za produkt, postępowania zwi?zane z sytuacja kryzysu w firmie, postępowania zwi?zane z kontrol? podatkow?).
  3. Narzędzia prowadzenia postępowania wewnętrznego - m.in. prowadzenie przesłuchań wewnętrznych, analiza danych elektronicznych, dostęp do informacji z akt s?dowych, w tym ze spraw karnych.
  4. Rola i zasady komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w czasie postępowania wewnętrznego – jak unikn?ć paniki w przedsiębiorstwie, jak informować klientów i inne osoby.
  5. Ograniczenia w prowadzeniu postępowań wewnętrznych wynikaj?ce z zasad kodeksu pracy, kodeksu karnego, ochrony dóbr osobistych.
  6. Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa i tajemnicy adwokata/radcy prawnego przedsiębiorstwa w postępowaniu wewnętrznym i co do jego ustaleń
  7. Specyfika postępowań wewnętrznych prowadzonych przez spółkę matkę – ograniczenia i ryzyka.
  8. Wyniki postępowania wewnętrznego: konsekwencje wewn?trz firmy i programy naprawcze, obowi?zki informacyjne wobec organów państwowych.

Partner merytoryczny:


http://www.salans.com  

 

Seminarium poprowadz?:

      

Agnieszka Wardak, adwokat, partner w kancelarii Salans

Specjalizuje się w prowadzeniu sporów s?dowych oraz w sprawach z zakresu prawa karnego, w tym w regulacjach dotycz?cych przestępstw „białych kołnierzyków”, doradztwie kryzysowym i problematyce compliance - zgodności firmowych procedur i działań z przepisami prawa. Przygotowuje analizy sytuacji kryzysowych, strategie ich skutecznego rozwi?zania i wewnętrzne procedury zapobiegaj?ce kryzysom. Doradza w nietypowych sytuacjach będ?cych zagrożeniem dla ci?głości funkcjonowania firmy i dla jej reputacji rynkowej. Reprezentowała, między innymi, międzynarodowe koncerny w postępowaniach zwi?zanych z wypadkami przy pracy, w postępowaniach prowadzonych przez organy ścigania w sprawach przeciwko kierownictwu firmy, doradzała także w projektach zwi?zanych z ustaleniami parlamentarnej komisji śledczej. Agnieszka Wardak  ukończyła prawo na Uniwersytecie Szczecińskim oraz podyplomowe studia z prawa własności intelektualnej na Uniwersytecie w Sztokholmie. Dwukrotnie przebywała na stypendiach w USA: na Case Western Reserve University, Cleveland (1993) oraz na Columbia University, Nowy Jork (2002–2003).

Szymon Daszuta, doradca podatkowy, counsel

Specjalizuje się w doradztwie zwi?zanym z postępowaniami podatkowymi, kontrol? podatkow? i skarbow? oraz postępowaniami karno-skarbowymi. Reprezentuje klientów w sporach z organami skarbowymi w toku postępowań podatkowych i kontrolnych oraz przed s?dami administracyjnymi i NSA. Rekomendowany jako specjalista w zakresie prawa podatkowego w międzynarodowym rankingu The Legal 500 EMEA 2009 edition i wyróżniony za „skuteczność w postępowaniach podatkowych”. Szymon Daszuta jest licencjonowanym doradc? podatkowym. Ukończył prawo na Uniwersytecie Gdańskim.

Dawid Rapkiewicz, adwokat, senior associate

Reprezentuje klientów przed s?dami w sprawach cywilnych, gospodarczych i karnych. Brał udział w sporach dotycz?cych m.in. odpowiedzialności członków zarz?du oraz odpowiedzialności cywilnej i karnej pracowników. Ponadto, doradza klientom w bież?cej działalności gospodarczej. Dawid Rapkiewicz jest adwokatem od roku 2010 i absolwentem prawa Uniwersytetu Łódzkiego.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Seminarium odbędzie się w języku polskim. Ze względu na komfort uczestników, tłumaczenie na język francuski zapewniamy maksymalnie dla 3 osób.

Cena obejmuje uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe.

Prosimy o dokonanie płatności przed seminarium po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podaj?c w tytule przelewu termin seminarium oraz nazwisko uczestnika.

Warunki płatności i uczestnictwa w seminarium >>>

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin