Prawo zamówień publicznych


Mokotowska 19, Warszawa

Cena :
200 pln netto + 22% VAT / osobę - firmy stowarzyszone w CCIFP, 450 pln netto + 22% VAT - firmy niestowarzyszone

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Rewolucyjne zmiany w ustawie

Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa w Polsce we współpracy z kancelari? BSJP Brockhuis Schnell Jurczak Prusak Sp. k. zaprasza na seminarium poświęcone zmianom  prawa zamówień publicznych, które odbędzie się 18 września 2008 roku w Warszawie.

Proces legislacyjny kolejnej obszernej nowelizacji Prawa Zamówień Publicznych, zbliża się ku końcowi. W dniu 27 czerwca 2008 r. została uchwalona ustawa o zmianie ustawy Prawa Zamówień Publicznych, której tekst, zgodnie z art. 52 Regulaminu Sejmu, został przekazany do Senatu.    

W zwi?zku z planowanymi zmianami, uznajemy za niezbędne uzupełnienie wiedzy pracowników firm zaangażowanych w procedury przetargowe w tym zakresie.

WIĘCEJ NA TEMAT ZMIAN W PRAWIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Dlaczego warto uczestniczyć ?

Celem seminarium jest omówienie najważniejszych zmian, które zaszły w przepisach Ustawy, jak i poszczególnych procedurach udzielania zamówień publicznych.

Uczestnicy nabęd? praktyczne umiejętności w zakresie sporz?dzania protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, od momentu ogłoszenia postępowania do podpisania umowy. Omówione zostan? etapy postępowania w sprawach dotycz?cych zamówień publicznych, zgodnie z aktualnym stanem prawnym.

Seminarium zostanie przeprowadzone w formie otwartej dyskusji, z możliwości? bezpośredniej konsultacji. Zaproszony przez nas ekspert odpowie na indywidualne pytania uczestników.  

Grupa docelowa:

 • przedsiębiorcy zobowi?zani do stosowania ustawy dotycz?cej Prawa Zamówień Publicznych, zarówno zamawiaj?cy, jak i wykonawcy

 • osoby w firmie odpowiedzialne za zamówienia publiczne

 • członkowie komisji przetargowych

 • prezesi, dyrektorzy, kadra zarz?dzaj?ca w firmach

 • kierownicy administracyjno-gospodarczy

Program spotkania:

1. Zmiany, które zrewolucjonizuj? zamówienia publiczne.

 • Ogłoszenia - dopuszczalne zmiany i modyfikacje w pełnym zakresie
 • SIWZ - dopuszczalne zmiany i modyfikacje w pełnym zakresie
 • Omyłki podlegaj?ce poprawieniu przez zamawiaj?cego
 • Zmiany w zakresie kontroli przeprowadzanych przez Prezesa UZP
 • Stosowanie środków ochrony prawnej w obliczu wprowadzonych zmian
 • Wadium
 • Nowelizacja szans? dla podwykonawców

2. Co nowego w zakresie trybów udzielania zamówień publicznych?  

3. Nowości w zakresie wykluczenia wykonawcy.  

4. Wybór najkorzystniejszej oferty.  

5. Zmiany w regulacjach zwi?zanych z umowami.  

6. Pozostałe zmiany.  

7. Propozycje nieprzyjęte.

Partner merytoryczny:  

http://www.bsjp.pl/

Prelegent:

  

Irena Skubiszak-Kalinowska

Radca prawny, of consuel w Kancelarii BSJP. Posiada duże doświadczenie z dziedziny Prawa Zamówień Publicznych.

Obecnie jest doktorantk? na Wydziale Prawa i Administracji Instytutu Prawa Cywilnego, w Katedrze Postępowania Cywilnego UW (praca doktorska z zakresu prawa zamówień publicznych). W 1997 roku zdała egzamin na członków rad nadzorczych jednoosobowych spółek Skarbu Państwa.

W latach 2004 – 2007 pełniła funkcję arbitra przy Urzędzie Zamówień Publicznych. Od 2007 roku jest wykładowc? Podyplomowego Studium Zamówień Publicznych, na Wydziale Prawa i Administracji w Warszawie.

Od 2002 roku pełni funkcję członka Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych.              

Seminarium odbędzie się w języku polskim.  Ze względu na komfort uczestników, tłumaczenie na język francuski zapewniamy maksymalnie dla 3 osób.      

"Warunki płatności i uczestniczenia w seminarium" do pobrania na dole strony.

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!