Prawo restrukturyzacyjne oraz Prawo upadłościowe i naprawcze


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
200 PLN + VAT / osobę - firmy stowarzyszone w CCIFP, 450 PLN + VAT - osoby prywatne i firmy niestowarzyszone

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Celem spotkania jest zapoznanie Państwa z najnowszymi, obowi?zuj?cymi lub uchwalonymi, zasadami restrukturyzacji – nowe regulacje wprowadzaj? instytucje prawne, których dot?d nie było w polskim systemie prawnym, przy czym zmiany mog? dotyczyć każdego przedsiębiorcy.

Program spotkania

  I. Cele nowej regulacji:

 1. „polityka nowej szansy” – zachęta do korzystania z narzędzi restrukturyzacyjnych, gdy tylko jest to możliwe,
 2. wprowadzenie wygodnych, elastycznych i sprawnych procedur restrukturyzacyjnych,
 3. poszerzenie uprawnień zarówno wierzycieli (przede wszystkim aktywnych wierzycieli) jak i dłużnika kosztem s?du i sędziego-komisarza.

         II.                       Nowe prawo restrukturyzacyjne:

 1. Kiedy przedsiębiorca będzie mógł skorzystać z restrukturyzacji, a kiedy będzie wykluczona,
 2. Jakie s? korzyści i wady restrukturyzacji dla dłużnika – z jakimi obowi?zkami musi się liczyć?
 3. Sytuacja wierzycieli – kiedy warto się zgodzić na restrukturyzację? Jakie s? zagrożenia dla wierzycieli?
 4. Cztery alternatywne procedury restrukturyzacyjne – wybór w zależności od stanu przedsiębiorstwa dłużnika:
 • Postępowanie o zatwierdzenie układu,
 • Przyśpieszone postępowanie układowe,
 • Postępowanie układowe,
 • Postępowanie sanacyjne,

5. Nowe instytucje: Centralny Rejestr Upadłości, doradca restrukturyzacyjny, układ częściowy, pre-pack,

     III.                       Zmiany w ustawie – Prawo upadłościowe i naprawcze, w tym:

 1. zmiana definicji niewypłacalności,
 2. zmiana zasad odpowiedzialności za niezgłoszenie upadłości w terminie,
 3. nowe zasady dotycz?ce rozwi?zywania umów zawartych przez upadłego – zagrożenie dla firm leasingowych i wydzierżawiaj?cych,
 4. zmiany w zakresie zaskarżania czynności prawnych upadłego,
 5. nowe zasady postępowania układowego i likwidacyjnego,

   IV.                       Restrukturyzacja obligacji korporacyjnych w oparciu o now? ustawę o obligacjach oraz restrukturyzacja emitentów obligacji w świetle Prawa restrukturyzacyjnego.

         V.                       Dyskusja – możliwość omówienia tematu ryzyk dla przedsiębiorców zwi?zanych z możliwości? skorzystania z upadłości konsumenckiej przez klientów

Udział w spotkaniu jest zamknięty dla pracowników innych kancelarii prawnych. Z góry dziękujemy za wyrozumiałość.

Prelegent :

Adwokat Przemysław Wierzbicki - Wspólnik zarz?dzaj?cy kancelarii Wierzbicki Adwokaci i Radcowie Prawni

Jest uznanym ekspertem w zakresie doradztwa zwi?zanego z zagadnieniami prawa konkurencji i ochrony konsumenta, jak również sporów dotycz?cych ochrony konkurencji. Specjalizuje się w obsłudze prawnej obrotu gospodarczego oraz w sporach s?dowych, w tym z zakresu usług finansowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie z zakresu ochrony konsumenta dla firm świadcz?cych usługi masowe dla ludności, w tym z branży finansowej, telekomunikacyjnej i deweloperskiej. Reprezentował klientów w postępowaniach dotycz?cych naruszeń zbiorowych praw konsumentów, w tym przed UOKiK, SOKiK, UKE i URE. Uczestniczył w precedensowych postępowaniach s?dowych, m.in. przed Trybunałem Konstytucyjnym i przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu. Jest autorem licznych artykułów prasowych i prelegentem na wielu konferencjach.

Partner merytoryczny :

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!