Prawo karne skarbowe a kontrole w firmach - konsekwencje i sposoby zabezpieczenia przed odpowiedzialnością osobistą

CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa
See on map

Język :
polski

Cena : 260 PLN pracownicy firm stowarzyszonych, 520 PLN pozostałe osoby.

Non ouvert

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte

>

Sprawy karne i karne skarbowe staj? się nieodzownym elementem dużej części kontroli podatkowych i celno-skarbowych i mog? wyst?pić obecnie niemal w każdym obszarze działalności przedsiębiorcy. Powszechna jest chociażby praktyka wszczynania postępowań karnych skarbowych już na etapie kontroli w celu zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowi?zania.

Co istotne, za przestępstwa karno-skarbowe może być poci?gnięty do odpowiedzialności każdy, kto zajmował się sprawami gospodarczymi i finansowymi przedsiębiorstwa, czyli zarówno członek zarz?du firmy, dyrektor finansowy, jak i księgowa rozliczaj?ca podatki spółki czy kadrowa zajmuj?ca się wypłatami wynagrodzeń pracownikom.    

Podczas seminarium eksperci CRIDO opowiedz? o najczęstszych obszarach zainteresowania organów karnych skarbowych, podstawowych zagadnieniach z zakresu prawa karnego skarbowego materialnego, wysokości groż?cych podatnikom kar,  przesłanek wszczęcia procedury karnej skarbowej czy sposobu prowadzenia postępowań karnych skarbowych. Spotkanie będzie również dobr? okazj? do podjęcia dyskusji i wymiany doświadczeń w zakresie prowadzonych przez urzędy i prokuratury postępowań przygotowawczych.  

Program :

1. Ryzyko karne skarbowe:

 • Główne obszary działań finansowych organów ścigania,
 • Wszczęcia postępowania karnego w celu zawieszenia biegu przedawnienia zobowi?zania podatkowego,
 •   Najczęstsze zarzuty stawiane w sprawach karnych skarbowych

2. Podstawowe zagadnienia z zakresu prawa karnego skarbowego

 • Przestępstwo skarbowe czy wykroczenie skarbowe – jak je odróżnić?
 • Co nam grozi? – kary, środki karne i przesłanki ustalania ich wymiaru
 • Zarzuty pod choinkę – dlaczego organy ścigania najczęściej stawiaj? zarzuty przed świętami?

3. Procedury karne skarbowe

 • Przesłanki wszczęcia postępowania karnego
 • Czy chciałem i wiedziałem? - wina umyślna podstaw? odpowiedzialności karnej
 • Mandat czy DPO – czy watro pójść na ugodę z urzędem?
 • Obronić się przed urzędnikami – jak budować linię obrony w sprawie karnej skarbowej,
 • Działajmy zawczasu – procedury antykks-owe

4. Postępowania KKS a postępowania karne

5. Kontrola podatkowa w praktyce

 • Co słychać w kontroli – statystyki i trendy
 • KAS – jak aktualnie wygl?da kontrola celno-skarbowa?
 • Jak najlepiej przygotować się do kontroli?

Seminarium przeznaczone jest dla szerokiego grona przedsiębiorców, w szczególności członków zarz?dów spółek kapitałowych oraz osób zajmuj?cych się rozliczeniami finansowymi tych spółek.  

Osoby prowadz?ce :

Łukasz Trochimiuk

Adwokat w  zespole postępowań podatkowych i s?dowych w Crido Taxand

Łukasz specjalizuje się w prawie karnym i prawie karnym skarbowym. Reprezentuje klientów przed organami podatkowymi i administracyjnymi. Zapewnia aktywne wsparcie w trakcie kontroli i sporów podatkowych, doradza w kwestiach odpowiedzialności karnej skarbowej, a także reprezentuje klientów w postępowaniach karnych skarbowych. Przed doł?czeniem do Crido Taxand, przez ponad dziesięć lat był zwi?zany z administracj? publiczn?, gdzie sprawował funkcję oskarżyciela skarbowego w jednym z największych urzędów skarbowych w Polsce, reprezentuj?c urz?d przed s?dami w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe.

Katarzyna Komulainen

Adwokat, senior associate w Crido Legal

Katarzyna specjalizuje się w postępowaniach s?dowych i arbitrażowyh, ze szczególnym uwzględnieniem spraw z obszaru tzw. White Collar Crime oraz cywilnych spraw gospodarczych. Doradza klientom, m.in. przy tworzeniu strategii postępowania zarówno na etapie przeds?dowym, jak i  we wszystkich instancjach w  postępowaniu przed s?dami. W swojej 10-letniej karierze zawodowej m.in. wielokrotnie reprezentowała członków organów spółek kapitałowych, w  szczególności w  zakresie ich odpowiedzialności karnej wynikaj?cej z  prowadzonej działalności gospodarczej. Prowadziła też postępowania wewnętrzne w  podmiotach handlowych zmierzaj?ce do zminimalizowania ryzyka narażenia na odpowiedzialność karn? oraz zajmuje się wdrażaniem i  monitorowaniem procedur compliance.

Paulina Wojszko-Maciulewicz

Starszy konsultant w zespole postępowań podatkowych i s?dowych w Crido Taxand

Paulina wspiera klientów w toku kontroli celno-skarbowych, postępowań podatkowych, jak też w ramach postępowań przed s?dami administracyjnymi. Reprezentowała szereg międzynarodowych firm w toku sporów z bardzo wysokim ryzykiem podatkowym zarówno z zakresu podatku VAT jak też podatku CIT.


Partner merytoryczny :

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!