Prawno-administracyjne obowiązki związane z ochroną środowiska w Polsce w kontekście przystąpienia do Unii Europejskiej

CCIFP, Plac Trzech Krzyży 18
See on map

Cena : 150 PLN HT + 22 % VAT (firmy stowarzyszone CCIFP) oraz 400 PLN HT + 22 % VAT

Passé

L'événement est terminé.

>

Prowadz?cy: Gide Loyrette Nouel

Program seminarium obejmuje omówienie następuj?cych kwestii (pod k?tem regulacji obecnie obowi?zuj?cych oraz oczekiwanych zmian wraz przyst?pienia do Unii Europejskiej) :

a)  Podstawowe akty prawne obowi?zuj?ce w zakresie ochrony środowiska,

b)  Obowi?zki przedsiębiorców w zakresie :

-  gospodarki odpadami (wytwarzanie odpadów, przekazywanie odpadów podmiotom trzecim, ewidencja odpadów, zbieranie, magazynowanie i składowanie odpadów),

-  ochron? powietrza,

-  zaopatrzeniem w wodę i usuwaniem ścieków,

-  wytwarzaniem hałasu,

-  wytwarzaniem pól elektromagnetycznych

c)  Pozwolenie zintegrowane

d)  Obowi?zki przedsiębiorców w zakresie odzysku opakowań i niektórych produktów (opłata produktowa, obowi?zki sprawozdawcze itp)

e)  Odpowiedzialność za szkody spowodowane oddziaływaniem na środowisko.

f)  Odpowiedzialność z tytułu zanieczyszczenia gruntu

Intervenant:
Gide Loyrette Nouel, przoduj?ca we Francji międzynarodowa kancelaria adwokacka, liczy 4 81 adwokatów (w tym   88   partnerów) w 15   krajach. Warszawskie Biuro GLN zostało otwarte w 1991 r. GLN jest jedn? z nielicznych kancelarii w Polsce oferuj?c? doradztwo prawne we wszystkich dziedzinach prawa obrotu gospodarczego a   w szczególnosci w dziedzinach: fuzje i przejecia, infrastruktura, prawo publiczne, nieruchomosci, podatki, rynki kapitalowe, bankowosc, prawo konkurencji, wlasnosc intelektualna, spory sadowe i arbitraz.
Biuro posiada duż? znajomość pojęć prawa anglosaskiego stosowanych w niektórych dziedzinach prawa gospodarczego (szczególnie finansowanie projektów, rynki kapitałowe), a także prawa cywilnego polskiego i francuskiego.

WARUNKI UCZESTNICTWA : Płatność niezbędna przed spotkaniem

1.         Koszt uczestnictwa wynosi 150 PLN HT + 22 % VAT (firmy stowarzyszone CCIFP) oraz 400 PLN HT + 22 % VAT (firmy niestowarzyszone)
Możliwe formy płatności: gotówka, karta bankowa, przelew bankowy na konto : Francuska Izba Przemysłowo–Handlowa w Polsce, BISE SA III o/W–Wa n ? 13701037-3300057-27001-1200 (z dopiskiem: 26.11.2003)
2.               W przypadku rezygnacji z udziału należy przesłać faks najpózniej na 1 dzień przed seminarium

Potwierdzenie uczestnictwa traktujemy jako zobowi?zanie do zapłaty
  

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!