Praktyczne aspekty zwalniania pracowników w Polsce

CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa
See on map

Język :
polski

Cena : 260 PLN pracownicy firm stowarzyszonych, 520 PLN pozostałe osoby.

Non ouvert

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte

Zapraszamy na cykl składający się z dwóch spotkań 21 i 28 listopada : "Praktyczne aspekty zatrudniania i zwalniania pracowników"

>

Prawidłowe przeprowadzenie procesu zakończenia współpracy z pracownikiem, od momentu podjęcia decyzji o jego zwolnieniu, do momentu faktycznego zakończenia stosunku pracy, jest niezmiernie ważne, by wyeliminować ryzyko późniejszego postępowania s?dowego.

Celem szkolenia jest omówienie ryzyk zwi?zanych z rozwi?zywaniem stosunku pracy (m.in. podstawy, terminy, IT), co do których pracodawca musi mieć pełn? świadomość w kontekście niebezpieczeństw zwi?zanych z konkretnym stanem faktycznym.

Niedopatrzenia lub zlekceważenie poszczególnych etapów procesu zwi?zanego ze zwolnieniem pracownika może okazać się dla pracodawcy nie tylko kosztowne pod względem finansowym, ale wi?zać się także z utrat? wizerunku.

Podczas szkolenia omówimy następuj?ce tematy:

  • Zwolnienie bez wypowiedzenia z winy pracownika – tzw. "dyscyplinarka"
  • Zwolnienie bez wypowiedzenia z przyczyn niezależnych od pracownika np. długotrwała choroba lub nieobecność
  • Zwolnienie za wypowiedzeniem z przyczyn leż?cych po stronie pracownika
  • Zwolnienie za wypowiedzeniem z przyczyn leż?cych po stronie pracodawcy
  • Porozumienie stron

Do udziału w szkoleniu zapraszamy dyrektorów i specjalistów działów HR, pracowników działów kadrowych, czy też kadrę zarz?dzaj?c? w firmach.  Spotkanie jest zamknięte dla przedstawicieli innych kancelarii prawnych oraz firm konsultingowych. Z  góry dziękujemy za wyrozumiałość.

Zachęcamy również do udziału w seminarium 21 listopada na temat praktycznych aspektów zatrudniania pracowników. Szczegóły wydarzenia pod linkiem >>>

Partner merytoryczny :

Informacje o prowadz?cym:

Barbara Klimczyk
Adwokat, Associate w praktyce prawa pracy warszawskiego biura Bird & Bird.

Barbara Klimczyk jest specjalist? z zakresu indywidualnego oraz zbiorowego prawa pracy, a także prawno-prawniczych aspektów transpotu i logityski. Doradza klientom od 2009 r. Specjalizuje się w rozwi?zywaniu sporów z zakresu indywidualnego i zbiorowego prawa pracy oraz prawno-pracowniczych aspektów transportu i logistyki, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień zwi?zanych z wyjazdami służbowymi i czasem pracy kierowców i innych pracowników mobilnych. Posiada szerok? wiedzę i praktykę w reprezentowaniu klientów lokalnych i zagranicznych przed s?dami w postępowaniach dotycz?cych wyżej wymienionych dziedzin. Na co dzień współpracuje z przedsiębiorstwami z sektora TLS we wszystkich sprawach prawnych zwi?zanych z ich bież?c? działalności?, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii prawno-pracowniczych i zwi?zanych z delegowaniem pracowników do innych państw Unii Europejskiej. Jej innymi obszarami specjalizacji jest zatrudnianie cudzoziemców, w szczególności w aspekcie globalnej mobilności pracowników (Global Mobility).Jest absolwentk? Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, studiowała także na Wydziale Prawa Université de Rennes 1. Pracuje w języku polskim i francuskim.

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!