Praca bez granic, czyli zatrudnianie i odelegowywanie pracowników

Cena :
150 pln netto + 22% VAT / osobę - firmy stowarzyszone w CCIFP, 400 pln netto + 22% VAT - firmy niestowarzyszone

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

  

Francuska Izba PRzemysłowo-Handlowa w Polsce wraz z kancelari? Celichowski-Szyndler-Więckowska i Partnerzy zapraszaj? na seminarium "Praca bez granic, czyli zatrudnianie i oddelegowywanie pracowników", które odbędzie się 2 października w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

Temat: W zwi?zku z przyst?pieniem Polski dnia 1 maja 2004 roku do Unii Europejskiej (UE) rynek pracy dla obywateli polskich, jak i dla cudzoziemców uległ diametralnej zmianie. Rozszerzenie granic spowodowało rozszerzenie obszarów prowadzonej działalności gospodarczej. Z jednej strony Polacy maj? łatwiejszy, co nie oznacza w pełni możliwy, dostęp do rynku pracy na terenie państw członkowskich UE. Z drugiej strony dyrektywa dotycz?ca świadczenia usług na rynku wewnętrznym, zwana potocznie dyrektyw? Bolkestein wywołała, ze względu na zasadę kraju, falę niezadowolenia w stosunku do świadczenia usług, np. przez Polaków w krajach UE.
Jednocześnie Polska stała się obszarem „tranzytowym”, przez który zwiększył się przepływ pracowników z różnych krajów, takich jak Ukraina, Białoruś, kraje azjatyckie.
  Rozszerzenie granic nie tylko po stronie pracowników spowodowało zmiany, ale i po stronie pracodawców, prowadz?cych działalność gospodarcz? w kraju swego pochodzenia (siedziby), jak i poza jego granicami. Z tym wi?że się zatrudnianie obcokrajowców na terytorium Polski i oddelegowywanie własnych pracowników poza kraj zatrudnienia.
  Osobne zagadnienie stanowi zatrudnianie cudzoziemców w ramach kontraktów menedżerskich, jak i oddelegowywanie menedżerów do pracy za granic?.

Cel: zapoznanie uczestników z regulacjami prawnymi i aspektami praktycznymi, dotycz?cymi zatrudniania obcokrajowców przez polskich pracodawców, oddelegowywania własnych pracowników poza granice kraju (siedziby) zatrudnienia w ramach świadczenia usług, powierzanie pracy menedżerom w Polsce i oddelegowywanie menedżerów na podstawie umów cywilnoprawnych i umów o pracę.

Grupa docelowa: przedsiębiorcy, którzy zatrudniaj? pracowników z krajów UE i spoza obszarów UE, jak również eksportuj? własne usługi na teren krajów unijnych, menedżerowie, pracownicy, którzy w przebiegu swej kariery zawodowej będ? oddelegowywani przez polskich pracodawców do pracy za granic? lub też zatrudniani będ? przez zagranicznych pracodawców.

Program:
1.  Zatrudnianie obcokrajowców przez polskich pracodawców:
•  z krajów UE
•  spoza krajów UE

2.  Oddelegowywanie własnych pracowników poza granice kraju/siedziby zatrudnienia w ramach świadczenia usług

3.  Powierzanie pracy menedżerom w Polsce i oddelegowywanie własnych menedżerów:
•  na podstawie umów cywilnoprawnych
•  na podstawie umów o pracę

4.  Kwestie zwi?zane ze sprawami socjalnymi dotycz?cymi zatrudniania pracowników.

Prelegenci:

Elżbieta CELICHOWSKA – radca prawny Kancelarii Celichowski- Szyndler- Więckowska i Partnerzy
Wykonuje pracę radcy prawnego od 1993 r. Specjalizuje się w prawie administracyjnym, cywilnym i prawie pracy. Zajmuje się doradztwem w procesach administracyjnych, w tym dla inwestorów wznosz?cych znacz?ce obiekty handlowe. Prowadzi obsługę prawn? z zakresu prawa zamówień publicznych i gospodarowania nieruchomościami. W przedmiocie prawa pracy jest autorem licznych aktów wewnętrznych dla przedsiębiorstw w tym regulaminów wynagradzania i zakładowych układów zbiorowych pracy. Dokonuje analiz i diagnoz stanu regulacji w tym zakresie. Prowadzi liczne sprawy s?dowe przed s?dem pracy. W zakresie prawa cywilnego reprezentuje klientów w zakresie prawa zobowi?zań. Od wielu lat zajmuje się stał? obsług? jednostek samorz?du terytorialnego. Brała udział w utworzeniu i nadal prowadzi obsługę prawn? Zwi?zku Międzygminnego Puszcza Zielonka. Opracowała koncepcję i przeprowadziła kompleksow? obsługę prawn? prywatyzacji przedszkoli gminnych. Prowadzi stał? obsługę prawn? spółek prawa handlowego w obszarze prawa gospodarczego i prawa pracy. Do największych na stałe obsługiwanych klientów należ? spółki z Grupy Muszkieterów ITM, Gmina Murowana Goślina, V-33 sp. z o.o. z siedzib? w Zakrzewie i w zakresie prawa pracy spółka Cid Line sp. z o.o. z siedzib? w Zakrzewie. W Kancelarii prowadzi Departament Prawa Administracyjnego i Prawa Pracy.

Karolina SŁUŻEWSKA-WOŹNICKA – adwokat Kancelarii Celichowski- Szyndler- Więckowska i Partnerzy
Od 2003 - 2006 roku prowadziła indywidualn? Kancelarię Adwokack?, na stałe współpracuj?c z Kancelari? Adwokatów i Radców Prawnych Celichowski-Szyndler - Więckowska. Od stycznia 2006 roku przyst?piła do grona Partnerów tej Kancelarii. Specjalizuje się w reprezentowaniu osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych przed s?dami powszechnymi, administracyjnymi oraz organami ścigania. W szczególności prowadzi sprawy s?dowe z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i spadkowego, prawa karnego, prawa pracy oraz prawa gospodarczego. Włada biegle językiem francuskim oraz angielskim. W Kancelarii obsługuje sprawy w ramach Departamentu S?dowego.

Tłumaczenie:  Ze względu na komfort uczestników konferencji, tłumaczenie na język francuski zapewniamy maksymalnie dla 3 osób.  

Zniżki: Dla absolwentów Akademii Ekonomicznej w Poznaniu - 150 pln netto + 22% VAT /  osobę.

Partner seminarium:

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!