Pozyskiwanie kapitału na rozwój firmy

Cena :
350 pln netto + 22% VAT / osobę - firmy stowarzyszone w CCIFP, 550 pln netto + 22% VAT - firmy niestowarzyszone

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

GPW i NewConnect

Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa w Polsce wspólnie z kancelari? Wierzbowski Eversheds zaprasza na konferencję pt. „Pozyskiwanie kapitału na rozwój firmy  poprzez GPW i NewConnect”, która odbędzie się 29 maja br. w Warszawie.

Wprowadzenie akcji spółki do zorganizowanego systemu obrotu papierami wartościowymi wymaga spełnienia szeregu warunków wstępnych. W tym celu konieczne jest przede wszystkim właściwe przygotowanie spółki do obecności na wybranym rynku. W tej sytuacji niezbędne jest zazwyczaj skorzystanie z pomocy profesjonalnych doradców prawnych, podatkowych czy finansowych.

Celem konferencji będzie przedstawienie możliwości w zakresie pozyskania kapitału na rozwój firmy poprzez giełdę. Przedstawiciele Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, jak również przedstawiciele doradców przygotowuj?cych spółki do wejścia na giełdę przedstawi? najważniejsze wymagania zwi?zane z dopuszczeniem akcji spółek do zorganizowanego obrotu oraz omówi? kluczowe aspekty zwi?zane z późniejsz? obecności? na tych rynkach.

POZYSKIWANIE KAPITAŁU NA DYNAMICZNY ROZWÓJ FIRMY

WIĘCEJ INFORMACJI O GIEŁDZIE I NEWCONNECT

Korzyści dla uczestników:
• Uzyskanie informacji o prawnych aspektach i wymogach dotycz?cych wejścia na giełdę. Dotyczy to w szczególności rynków, na jakich mog? być notowane akcje, oraz działań, jakie należy podj?ć w celu wprowadzenia akcji spółki do zorganizowanego obrotu papierami wartościowymi
• Przedstawienie uwarunkowań, z jakimi wi?że się dla spółek obecność na giełdzie. W tym kontekście omówione zostan? między innymi regulacje dotycz?ce obowi?zków informacyjnych emitentów na poszczególnych rynkach
• Możliwość bezpośredniej konsultacji ze specjalistami od spraw giełdowych


Grupa docelowa:
Prezesi, dyrektorzy, członkowie zarz?du, osoby zarz?dzaj?ce, w szczególności z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, którzy rozważaj? wejście na giełdę i szybki rozwój firmy dzięki pozyskanemu z giełdy kapitałowi.


Program konferencji:

13:15 - 13:30 Rejestracja uczestników

13:30 - 13:45 Powitanie i słowo wstępu   Magdalena Tran-Van, Dyrektor Generalny CCIFP

13:45 – 14:05    Giełda Papierów Wartościowych najbardziej dynamicznym rynkiem w Europie Centralnej
                                           Piotr Borowski, Dyrektor Działu Rozwoju Biznesu Rynki UE, GPW

14:05 - 14:20   Rynek NewConnect szans? dla małych i średnich przedsiębiorstw
                                           Anna Rosińska, Dział Rozwoju Biznesu Rynki UE, GPW

14:20 – 15:20   Prawne aspekty wprowadzania akcji spółek do obrotu na rynkach kapitałowych
                                           dr Krzysztof Haładyj, Kancelaria Wierzbowski Eversheds
                                           1. Prawna specyfika poszczególnych rynków
                                           2. Procedura wprowadzenia akcji do zorganizowanego obrotu:
                                                 • oferta publiczna  
                                                  • dokumenty informacyjne
                                           3. Obowi?zki informacyjne na rynkach regulowanych
                                           4. Obowi?zki informacyjne na NewConnect
                                           5. Rola Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) i GPW

15:20 – 15:35   Przerwa kawowa

15:35 – 15:50   Rola Autoryzowanego doradcy na rynku NewConnect
                                           Marcin Raszkowski, ECM Dom Maklerski

15:50 – 16:10   Korzyści płyn?ce z debiutu na rynku New Connect
                                           Anna Nietyksza, Prezes EFICOM S.A.

16:10 – 16:30   Pytania i odpowiedzi

16:30 – 17:00   PoczęstunekPartner merytoryczny:                  

http://www.wierzbowski.pl

Prelegenci:


Piotr Borowski, GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Dyrektor Działu Rozwoju Biznesu ds. rynków Unii Europejskiej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Posiada bogate doświadczenie na polskim rynku kapitałowym, pracował w bankach, domach maklerskich, jako makler, audytor oraz na stanowiskach menedżerskich, przez kilka lat pełnił funkcję członka zarz?du Izby Domów Maklerskich. Posiada licencję maklera papierów wartościowych.      

Anna Rosińska, GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego.
Od 2007 roku zwi?zana z Działem Rozwoju Biznesu Rynki Unii Europejskiej, w którym zajmuje się pozyskiwaniem emitentów z krajów Europy Zachodniej, jak również opracowywaniem projektów budowy pozycji rynkowej GPW. Wcześniej pracowała w Zespole Nowych Rynków i Emitentów, Działu Planowania i Rozwoju Biznesu, w którym wypracowywała kierunki pozyskiwania emitentów krajowych i zagranicznych. Ponadto opracowywała koncepcję uruchomienia nowej platformy obrotu, rynku NewConnect.    

dr Krzysztof Haładyj, WIERZBOWSKI EVERSHEDS

Jest prawnikiem w zespole Bankowość i Finanse. Posiada bogate doświadczenie w zakresie rynków kapitałowych oraz prawa papierów wartościowych. Uczestniczył w licznych projektach zwi?zanych z oferowaniem papierów wartościowych oraz wprowadzaniem ich do zorganizowanego obrotu. Doradzał przy wielu ofertach publicznych oraz przy pierwszych transakcjach dual-listingu w Polsce. Jego doświadczenie obejmuje ponadto transakcje typu M&A, private equity i venture capital. Uczestniczył także w projektach maj?cych na celu zapewnienie finansowania, w tym transakcjach sekurytyzacji oraz emisji obligacji. Obronił pracę doktorsk? na temat odpowiedzialności odszkodowawczej emitentów za naruszenie obowi?zków informacyjnych na Uniwersytecie Warszawskim.

Anna Nietyksza, EFICOM S.A.

Prezes firmy EFICOM SA, która w grudniu 2007 roku została wprowadzona na rynek NewConnect. Ekspert UE w dziedzinie funduszy i prawa UE, polityki informacyjnej i promocji.
Absolwentka wydziału Prawa na Uniwersytecie Sorbona-I w Paryżu, Języków Obcych Stosowanych na Uniwersytetu Sorbona-IV oraz Podyplomowych Studiów Języka i Cywilizacji Francuskiej. Karierę zawodow? rozpoczęła u Christiana Diora w Paryżu. Autorka wielu publikacji prasowych i telewizyjnych w Polsce i we Francji, z dziedziny biznesu, gospodarki i transformacji w Europie Centralnej i Wschodniej. W przeszłości Doradca Ministra Przekształceń Własnościowych, ekspert europejski ds. inwestycji zagranicznych i PR. Przez kilka lat, zwi?zana z agencj? PR, jako Prezes oraz wydawnicz?, jako Prezes Zarz?du i Dyrektor Generalny Business Press Sp. z o.o., wydawcy Businessman Magazine.
Jako ekspert Komisji Europejskiej była odpowiedzialna za utworzenie sieci Centrów Informacji Europejskiej. Włada biegle pięcioma językami.

Marcin Raszkowski, ECM DOM MAKLERSKI

Makler Papierów Wartościowych od 15 lat (licencja nr 184). Był maklerem giełdowym i maklerem specjalist? na GPW. Organizował pozagiełdowy system obrotu obligacjami i prawami poboru, zajmował się także przygotowywaniem i plasowaniem emisji akcji. Brał czynny udział w budowaniu polskiego rynku kapitałowego, jako prezes Rady Maklerów i członek Komisji Papierów Wartościowych, był inicjatorem i recenzentem wielu rozwi?zań wdrażanych na rynku. Obecnie Członek Zarz?du Domu Maklerskiego ECM, gdzie kieruje Departamentem Rynku Pierwotnego, zajmuj?cym się przeprowadzaniem emisji instrumentów finansowych oraz doradztwem finansowym.


Konferencja odbędzie się w języku polskim. Ze względu na komfort uczestników, tłumaczenie na język francuski zapewniamy maksymalnie dla 3 osób.
"Warunki płatności i uczestniczenia w konferencji" do pobrania na dole strony
.

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!