Pozyskiwanie funduszy ze źródeł publicznych dla przedsiębiorców

Cena :
200 PLN + 22% VAT / osobę - firmy stowarzyszone w CCIFP, 450 PLN + 22% VAT - osoby prywatne i firmy niestowarzyszone

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>


W trakcie seminarium dokonamy przegl?d wybranych źródeł dofinansowania dla przedsiębiorców z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej w ramach Perspektywy Finansowej na lata 2007 – 2013. Przedstawimy najbardziej atrakcyjne formy dofinansowania obszarów takich jak nowe inwestycje, badania i rozwój oraz szkolenia.

Artykuł >>>

 

Dlaczego warto uczestniczyć ?

 ?                 omówimy najważniejsze dostępne dotacje dla przedsiębiorców

 ?                 przedstawimy proces aplikowania o dotacje od momentu identyfikacji źródła po przygotowanie dokumentacji

 ?                 zaprezentujemy praktyczne rady co do konstrukcji projektów maj?cych największe szanse

 ?                 powiemy o możliwości indywidualnych konsultacji odnośnie planowanych przedsięwzięć

 ?                 przedstawimy przykłady projektów, które uzyskały dotację

 

Do kogo skierowane jest seminarium ?
Dyrektorów finansowych, dyrektorów działów personalnych, dyrektorów ds. Inwestycji oraz członków zarz?du spółek.

 

W programie:

1.           Dostępne instrumenty wsparcia w następuj?cych obszarach:

 ?                 dotacje inwestycyjne (Działanie 4.2 POIG, 4.4 POIG, 4.5 POIG)

 ?                 dotacje na szkolenia pracowników (Działanie 2.1.1 POKL, 8.1.1 POKL)

 ?                 dotacje na prace badawczo-rozwojowe (Działanie 1.4 – 4.1 POIG)

2.           Warunki umożliwiaj?ce ubieganie się o fundusze unijne (kryteria wejścia).

3.           Główne czynniki sukcesu projektu (kryteria oceny).

4.           Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej – kluczowe kwestie.

5.           Źródła informacji o dostępnych instrumentach wsparcia.

 

Partner merytoryczny:

http://www.taxand.pl  

Prelegenci:

             Bogusława Mazurek

Menadżer, pracuje w Accreo Taxand od stycznia 2006 r. Specjalizuje się w pozyskiwaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorstw na wsparcie nowych inwestycji, działalności szkoleniowej oraz badawczo-rozwojowej. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Dziale Doradztwa Europejskiego w Ernst & Young, gdzie zajmowała się realizacj? projektów zwi?zanych z wykorzystaniem funduszy strukturalnych oraz pomocy państwa. Jest absolwentk? Studiów Podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim, specjalizacja Europeistyka. Studia magisterskie z zakresu administracji publicznej ukończyła w Wyższej Szkole Humanistycznej w Pułtusku. Jest autork? artykułów i publikacji z zakresu krajowych i unijnych środków pomocowych, m. in. w Harvard Business Review, Rzeczpospolitej, Pulsie Biznesu oraz C.H. Beck.

          

Ewa Rutczyńska

Senior Consultant, pracuje w Accreo Taxand od czerwca 2006 r. Ewa specjalizuje się w pozyskiwaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorstw na wsparcie nowych inwestycji, działalności szkoleniowej oraz informacyjno-promocyjnej. Jest absolwentk? Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne. W trakcie studiów doświadczenie praktyczne zdobywała w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Zespół Instytucjonalnego Systemu Wsparcia) oraz Agencji Rozwoju Regionalnego w Kaliningradzie. Jest autork? artykułów o tematyce zwi?zanej z procesem ubiegania się o wsparcie finansowe, realizacj? i rozliczaniem projektów oraz pozyskiwaniem wsparcia na realizację przedsięwzięć szkoleniowych i w zakresie opieki zdrowotnej.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Seminarium odbędzie się w języku polskim. Ze względu na komfort uczestników, tłumaczenie na język francuski zapewniamy maksymalnie dla 3 osób.

Cena obejmuje uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe.

Prosimy o dokonanie płatności przed seminarium po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podaj?c w tytule przelewu datę szkolenia oraz nazwisko uczestnika.

Warunki płatności i uczestnictwa w seminarium >>>

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!