Podejmowanie decyzji w Zarządach i Radach Nadzorczych


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
260 PLN pracownicy firm stowarzyszonych, 520 PLN pozostałe osoby.

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Podczas seminarium uczestnicy będ? mogli sprawdzić, jak działaj? wybrane mechanizmy podejmowania decyzji w Zarz?dach i Radach nadzorczych (RN).

Decyzje w Zarz?dach i RN analizowane s? zwykle pod k?tem formalnym np. czy zostały podjęte zgodnie z prawem. Natomiast sam sposób oraz mechanizmy podejmowania decyzji w takich grupach nie s? zwykle analizowane, a maj? istotny wpływ na jakość decyzji.

Mit myślenia grupowego (groupthink) – decyzje grupowe

Powszechnie znana koncepcja myślenia grupowego sugeruje, że dobre grupy mog? podejmować złe decyzje. Ponad 50 lat temu amerykański psycholog opisał groupthink jako „pogorszenie sprawności umysłowej, testowania rzeczywistości i os?du moralnego, wynikaj?ce z presji przez grupę”. Badania empiryczne nie potwierdziły tej koncepcji. Mimo to groupthink weszło do języka i stało się wygodnym wytłumaczeniem błędnych decyzji biznesowych i politycznych.

Czy zarz?d i RN to zawsze grupa społeczna?

Z punktu widzenia koncepcji współpracy zarz?dy i RN s? grupami społecznymi. Wynika to z faktu, iż s? elementami większej struktury społeczno-organizacyjnej jakim jest cała organizacja/firma.

Powstaje pytanie, jak właściwości takich grup społecznych wpływaj? na podejmowanie przez nich decyzji?

Na przykład w przypadku członków zarz?du zgodnie z wyrokiem SN sygn. akt II CSK 627/13 „Przy podejmowaniu decyzji dotycz?cych prowadzenia spraw spółki członek zarz?du powinien się kierować wył?cznie jej interesem….”

Oznacza to, iż zgodność celów indywidualnych (CI) z celami grupy (CG) to najważniejsza właściwość sprawnie działaj?cych społecznie grup. W grupach, w których istnieje konflikt pomiędzy CG a CI, nie jest możliwe podejmowanie efektywnych decyzji. Decyzje tych grup musz? być oceniane pod k?tem skuteczności wpływu na osi?ganie celów biznesowych i organizacyjnych.

Ramowy program seminarium:

  • Quiz na temat podejmowania decyzji w zarz?dach i Radach Nadzorczych
  • Zarz?d i Rada Nadzorcza jako grupa społeczna
  • Proces podejmowania decyzji
  • Rodzaje decyzji, a rola zarz?du i Rady Nadzorczej
  • Poziom współpracy, a podejmowanie decyzji
  • Praktyczne rozwi?zania w zakresie podejmowania decyzji

Osoby prowadz?ce :

dr Victor Wekselberg. Psycholog organizacji (PhD) z 40 letnim, międzynarodowym doświadczeniem w biznesie. Ekspert w zakresie doradztwa organizacyjnego, rozwoju grup i ludzi, procedur oraz narzędzi selekcji i oceny pracowników. Twórca testów psychologicznych stosowanych w obszarze biznesu. Pracuje z zarz?dami i wyższ? kadr? menedżersk?.

Dariusz Ambroziak. Psycholog organizacji, MBA. Partner zarz?dzaj?cy w Instytucie Gaussa, konsultant organizacyjny. Ekspert w zakresie zwiększania sprawności organizacyjnej w tym podnoszenia poziomu współpracy. Autor i współautor rozwi?zań doradczych opartych na dowodach, testów i narzędzi pomiarowych (evidence-based). Pracuje z zarz?dami i wyższ? kadr? menedżersk?.

Partner merytoryczny:

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!