Podatki w transakcjach polsko-francuskich

CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa
See on map

Język :
polski

Cena : 200 PLN + VAT / osobę - firmy stowarzyszone w CCIFP, 450 PLN + VAT - osoby prywatne i firmy niestowarzyszone

Passé

L'événement est terminé.

>

Seminarium odbędzie się w języku polskim. Ze względu na komfort uczestników, tłumaczenie na język francuski zapewniamy maksymalnie dla 3 osób.cena obejmuje uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe.

Prowadzenie działalności gospodarczej przez zagraniczne, w tym również francuskie podmioty w Polsce, nie jest pozbawione problemów zwi?zanych z rozliczeniami podatkowymi oraz w?tpliwościami odnośnie prawidłowego stosowania przepisów podatkowych.W pewnych sytuacjach, działalność francuskich podmiotów może być opodatkowana w Polsce. W takim przypadku, na zagranicznym przedsiębiorcy lub płatniku podatku ci?ż? określone obowi?zki podatkowe, rejestracyjne lub dokumentacyjne.

Dlaczego warto uczestniczyć?

Seminarium będzie okazj? do dyskusji na temat kwestii podatkowych w transakcjach polsko-francuskich, z którymi mog? się spotkać francuscy przedsiębiorcy w Polsce.W trakcie spotkania wymienimy wiedzę i doświadczenia w zakresie istotnych kwestii podatkowych, typowych w działalności podmiotów zagranicznych, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorców francuskich. Omówimy kwestie podatkowe wynikaj?ce z polskich przepisów podatkowych oraz polsko-francuskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Do kogo skierowane jest seminarium?

Zapraszamy osoby odpowiedzialne za rozliczenia podatkowe, w szczególności dyrektorów finansowych, głównych księgowych oraz menedżerów i specjalistów podatkowych z zagranicznych, a w szczególności francuskich przedsiębiorstw prowadz?cych lub zamierzaj?cych prowadzić działalność gospodarcz? w Polsce.

W programie:

Działalność gospodarcza przedsiębiorców francuskich w Polsce

 • Ogólne zasady opodatkowania dochodów francuskich rezydentów podatkowych w Polsce (osób prawnych i fizycznych)
 • Działalność gospodarcza francuskich rezydentów podatkowych w Polsce a powstanie zakładu
 • Podstawowe zasady opodatkowania zakładu w Polsce

Dochody francuskich rezydentów podatkowych podlegaj?ce podatkowi u źródła w Polsce

 • Obowi?zek pobrania podatku „u źródła” w zwi?zku z wypłat? dywidend, odsetek i należności licencyjnych
 • Płatności za usługi niematerialne a obowi?zek pobrania podatku u źródła
 • Dlaczego warto uzyskać certyfikat rezydencji od zagranicznego kontrahenta?
 • Obowi?zki płatników zwi?zane z poborem podatku u źródła

Opodatkowanie dochodów francuskich rezydentów podatkowych ze sprzedaży maj?tku w Polsce

 • Zyski ze sprzedaży maj?tku nieruchomego
 • Zyski ze sprzedaży innego maj?tku

Aspekty podatkowe oddelegowania francuskich pracowników do Polski

 • Zasady ustalania rezydencji podatkowej
 • Wynagrodzenie za pracę uzyskiwane w Polsce
 • Wynagrodzenie członków zarz?dów i rad nadzorczych uzyskiwane w Polsce
 • Oddelegowanie pracowników a kwestia zakładu

Metody unikania podwójnego opodatkowania w świetle umowy między Polsk? a Francj?.Przegl?d najważniejszych zmian w podatkach dochodowych od 1 stycznia 2012 r.

 • Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych
 • Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych

Partner merytoryczny:

http://www.pwc.com/pl/pl

Seminarium poprowadz?:

Magdalena Zasiewska
W PwC odpowiada za rozwój usług doradczych skierowanych do firm z kapitałem francuskim. Posiada szerokie doświadczenie w zakresie dużych transakcji kapitałowych, w tym poł?czeń i sprzedaży podmiotów zagranicznych lub ich wydzielonych części. Specjalizuje się w aspektach podatkowych dużych transakcji, szczególnie w zakresie obrotu nieruchomościami, a także w doradztwie dla firm z branży hotelarskiej i handlu detalicznego. Jest autork? wielu publikacji, zarówno w ogólnopolskiej prasie, jak i w wydawnictwach specjalistycznych. Posiada wykształcenie prawnicze i jest licencjonowanym doradc? podatkowym.

Weronika Missala
Menedżer w Zespole Międzynarodowego Planowania Podatkowego PwC. Posiada doświadczenie w zakresie bież?cego doradztwa podmiotom gospodarczym działaj?cym w różnych sektorach rynku. Specjalizuje się w podatku dochodowym od osób prawnych oraz w międzynarodowym planowaniu podatkowym. Brała udział w projektach zwi?zanych z opracowywaniem i wdrażaniem optymalnych struktur prawno-podatkowych. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UW oraz studiów podyplomowych we Francji o tematyce Prawo Handlowe Europejskie i Międzynarodowe. Weronika jest licencjonowanym doradc? podatkowym oraz radc? prawnym.

------------------------------------------------------------------------------------------------Prosimy o dokonanie płatności przed seminarium po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podaj?c w tytule przelewu termin seminarium oraz nazwisko uczestnika.Warunki płatności i uczestnictwa w seminarium >>>

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!