Komitety  •  Wydarzenie wyjątkowe Energia i Środowisko

Pakiet legislacyjny UE Fit-for-55 - perspektywa do 2030 r. i dalsza

ONLINE,

Język :
polski

Dla firm stowarzyszonych

Cena : bezpłatne*

Passé

L'événement est terminé.

Serdecznie zapraszamy na pierwsze w roku 2022 spotkanie Komitetu ds. Klimatu, dotyczące założeń Fit-for-55

Najbliższe spotkanie Komitetu ds. Klimatu poświęcone będzie dyskusji na temat założeń Fit for 55.

Agenda spotkania:

  1. Pakiet legislacyjny w skrócie
  2. Dalsza reforma unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2 (EU-ETS) i rozszerzenie go na mieszkalnictwo oraz transport
  3. Koncepcja podatku granicznego od emisji dwutlenku węgla
  4. Transformacja polskiego miksu energetycznego i jej wpływ na ceny energii elektrycznej oraz ciepła
  5. Gospodarka zero-emisyjna a bezpieczeństwo przedsiębiorców - linie bezpośrednie, rola magazynów energii, wodór i gaz syntezowy

 

Spotkanie poprowadzić będą Christian Schnell oraz Michał Motylewski z firmy Dentons.

Spotkanie ONLINE (platforma ZOOM).

 

***

 

Komitet skierowany jest do firm, które płacą składkę na poziomie standard lub wyższą. Ponadto, firmy członkowskie pragnące należeć do jednego z Komitetów muszą prowadzić działalność zawodową związaną z tematami prac Komitetu.

Liczba miejsc dla firm doradczych jest ograniczona. 

Regulamin komitetów dostępny jest: ZAPOZNAJ SIĘ Z REGULAMINEM 

 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA WYKORZYSTYWANIE WIZERUNKU

Ja niżej podpisany/a: na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994r (Dz. U. z 2018, poz. 1191 ze zm.) o prawie autorskim i prawach pokrewnych oświadczam, że wyrażam zgodę na utrwalanie oraz nieodpłatne, wielokrotne, rozpowszechnianie mojego wizerunku poprzez transmisję online przez Internet wydarzenia organizowanego przez Francusko-Polską Izbę Gospodarczą z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 93 oraz na publikację materiału video z moim wizerunkiem z ww. wydarzenia przez Francusko-Polską Izbę Gospodarczą CCIFP na kanale YouTube, stronie internetowej www.ccifp.pl oraz LinkedIn w celach promocyjnych, reklamowych czy edukacyjnych Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej. Zezwolenie na wykorzystanie mojego wizerunku dotyczy fotografii przedstawiających moją osobę w postaci zarówno całej sylwetki, jak i portretu osobno lub w zestawieniu z wizerunkami innych osób. Jednocześnie oświadczam, że ww. materiały wideo z moim udziałem nie naruszają moich dóbr osobistych.

Niniejsza zgoda: ­ nie jest ograniczona czasowa ani terytorialne, ­ dotyczy wszelkich materiałów wideo z moim udziałem wykonanych podczas wydarzenia organizowanego przez  CCIFP. Wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne.

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Ja niżej podpisany/a wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Francusko-Polską Izbę Gospodarczą CCIFP z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 93,  a także przez Partnerów merytorycznych[1] wydarzenia w zakresie imienia i nazwiska, adresu e-mail, telefonu oraz nazwy firmy, którą reprezentuję,  dla potrzeb organizacji wydarzenia przez Internet (seminarium, szkolenie, komitet branżowy) i publicznego wyświetlania materiałów video z ww. wydarzeń na kanale YouTube, stronie internetowej ccifp.pl oraz LinkedIn, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000) oraz zgodnie z poniższą klauzulą informacyjną.

 


[1] Partner merytoryczny wydarzenia: firma, w imieniu której eksperci prezentują treści wiedzowe i edukacyjne podczas wydarzenia organizowanego przez Francusko-Polską Izbę Gospodarczą (CCIFP).

Partner spotkania

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!