Odpowiedzialność kadry managerskiej spółek handlowych


CCIFP: ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
200 PLN + VAT / osobę - firmy stowarzyszone w CCIFP, 450 PLN + VAT - osoby prywatne i firmy niestowarzyszone

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Program spotkania :

1. Odpowiedzialność osób zarz?dzaj?cych za udział w antykonkurencyjnym porozumieniu
2. Dyskusja
3. Podstawy i warunki odpowiedzialności karnej kadry menadżerskiej za szkodę wyrz?dzon? zarz?dzanej spółce

  • W jakich sytuacjach i na jakich warunkach powstaje ryzyko odpowiedzialności karnej?
  • Czynności wywołuj?ce odpowiedzialność   
  • Kto w firmie może ponosić odpowiedzialność
  • Działania zapobiegaj?ce ryzyku odpowiedzialności

4. Podstawy i warunki odpowiedzialności karnej kadry menadżerskiej za szkodę wyrz?dzon? wierzycielom
5. Nowe zasady odpowiedzialności członków zarz?du i prokurentów na podstawie znowelizowanego prawa upadłościowego

6. Dyskusja

Osoby prowadz?ce :

Fatima Mohmand - Senior Associate, adwokat

Doktor prawa – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego (magister prawa), członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi

Fatima Mohmand doł?czyła do kancelarii prawniczej KPMG D. Dobkowski sp. k. w 2013. Specjalizuje się w prawie gospodarczym i własności intelektualnej. Fatima przez wiele lat wykładała ponadto prawo gospodarcze i handlowe jako adiunkt w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego Wydziału Prawa i Administracji UŁ

Fatima ma wieloletni? praktykę w świadczeniu usług doradztwa prawnego dla przedsiębiorców w sprawach korporacyjnych, w tym w zakresie reprezentacji procesowej klientów w sprawach gospodarczych. Doradza i reprezentuje klientów korporacyjnych w postępowaniach cywilnych, w szczególności z tytułu odpowiedzialności kontraktowej, jak również w postępowaniach zwi?zanych z odpowiedzialności? członków zarz?du za zobowi?zania spółki.  

Fatima ma także bogate doświadczenie zawodowe w reprezentowaniu pokrzywdzonych spółek w postępowaniach karnych (przygotowawczych i s?dowych).

W zakresie sporów korporacyjnych i spraw karnych gospodarczych w   ostatnim czasie m.in. reprezentowała zagranicznego akcjonariusza w procesach przeciwko grupie spółek deweloperskich,   szereg spółek pokrzywdzonych działaniami na ich szkodę przez nadużycie uprawnień, cyber oszustwami oraz praniem brudnych pieniędzy.

Istotnym obszarem działalności zawodowej Fatimy jest także udzielanie wszechstronnego wsparcia prawnego w wewnętrznych śledztwach prowadzonych w spółkach (postepowaniach typu forensic ), w tym w zakresie wyboru najbardziej efektywnych instrumentów prawnych w celu uzyskania naprawienia poniesionych szkód.

Fatima kieruje biurem regionalnym Kancelarii w Łodzi.  

Przemysław Kamil Rosiak - Partner / Associate

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (1995), absolwent College of Europe w Brugii - dyplom “Master in European Community Law” (LLM; 1996), absolwent Instytutu Stosunków Międzynarodowych WDiNP UW (1997), radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie (1999), zaawansowana praca doktorska na Uniwersytecie im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Przemysław Kamil Rosiak współpracuje ze stowarzyszon? z KPMG Kancelari? D. Dobkowski sp.k. od 1998 roku, wcześniej (od 1996 r.) pracował w warszawskiej kancelarii „Furtek Palinka Zieliński”

W swojej karierze zawodowej pracował m. in. jako naczelnik Wydziału Prawa UE w Departamencie Prawnym MSZ (analizy prawne, udział w procesie screeningu jako członek polskiej delegacji w obszarach „Transport” i „Stosunki zewnętrzne”; udział w XXXI sesji UNCITRAL w Nowym Jorku oraz V sesji Międzyrz?dowej Konferencji Rady Stowarzyszenia PL-UE)

W 2003 roku odbył staż w gabinecie Prezesa S?du Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich (obecnie S?d UE) w Luksemburgu, a w latach 2004-2006 pracował w tym s?dzie jako referendarz

Prowadzi doradztwo w sprawach konkurencji, pomocy publicznej, prawnych aspektów poszukiwania i rozpoznawania złóż gazu łupkowego oraz emisji CO2   a także nabywania praw do nieruchomości

Reprezentuje i doradza klientom w postępowaniach przed S?dem Unii Europejskiej (m. in. dotycz?ce unijnego systemu handlu emisjami sprawy T-183/07, T-195/07, T-196/07, T-197/07, T-198/07, T-199/07 a także sprawy T-4/06, T-291/06, T-186/11, T-486/11, T-215/14 i T-263/15), Trybunałem Sprawiedliwości UE (sprawa C-422/11P); prowadzi także sprawy przed Komisj? Europejsk? (pozytywne decyzje Komisji w sprawie domniemanej pomocy państwa dla Stoczni Remontowej Nauta SA w 2013 r. oraz dla PLL „LOT” SA w 2014 r.; postępowanie dotycz?ce terminali kontenerowych w Porcie Gdańsk zakończone postanowieniem o zamknięciu postępowania, korzystnym dla Zarz?du Morskiego Portu Gdańsk w 2014 r., postępowanie w sprawie pomocy publicznej dla portu lotniczego Gdynia-Kosakowo);

Jest szefem zespołu French Desk Kancelarii, obsługuj?cym ok. 20 klientów francuskich, w tym Ambasadę Francji i Liceum Francuskie w Warszawie

Posiada szerokie doświadczenie w negocjacjach, zarówno na poziomie międzynarodowym (w imieniu podmiotów publicznych i prywatnych), jak i krajowym

Prowadzi szkolenia z zakresu prawa UE i prawa konkurencji dla sędziów, urzędników, radców prawnych oraz przedsiębiorców; szkoli aplikantów radcowskich w zakresie postępowania przed s?dami UE  

Jest polskim przedstawicielem w Stałej Delegacji CCBE przy Trybunale Sprawiedliwości UE, krajowym korespondentem European State Aid Law Quarterly oraz autorem i współautorem publikacji ksi?żkowych oraz autorem artykułów naukowych nt. prawa europejskiego i prawa konkurencji [„Konkurencja” (Lexis Nexis 2004); „Postępowanie przed Trybunałem Sprawiedliwości i S?dem Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich. Aspekty praktyczne” (Wolters Kluwer Polska, Warszawa, 2007); „Prawa podstawowe w prawie i praktyce Unii Europejskiej” (TNOiK, Toruń 2009); „The ne bis in idem Principle in Proceedings Related to Anti-Competitive Agreements in EU Competition Law” w: Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies Nr 5(6) z 2012 r.; Swoboda handlu międzynarodowego w prawie międzynarodowym (Kraków-Warszawa 2013)]

Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego (FIDE) oraz Stowarzyszenia Prawa Konkurencji (SPK)

Partner merytoryczny :

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!