Oddelegowanie pracowników francuskich do pracy w Polsce - aspekty prawne, socjalne i podatkowe

Cena :
150 PLN netto - firmy stowarzyszone (cena za jedną osobę)
400 PLN netto - firmy niestowarzyszone (cena za jedną osobę)

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Prelegent: Olga KOŻUSZKO - PAWEŁAS i Katarzyna TUSZYŃSKA z kancelarii prawnej P. Kacprzyk Kancelaria Prawna Mazars Polska Spółka Komandytowa w Warszawie

WPROWADZENIE:

1). Ogólny kontekst "oddelegowania" pracowników za granicę
2).  Definicja podstawowych terminów: "pracownik oddelegowany", "expatrié", "détaché", "przedsiębiorstwo deleguj?ce", "państwo wykonywania pracy"
3). Schemat prezentacji

PROGRAM WYKŁADU:

SYSTEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH OBOWIĄZUJĄCY PRACOWNIKÓW MIGRUJĄCYCH NARODOWOŚCI FRANCUSKIEJ

A.  Stan przed przyst?pieniem Polski do Unii Europejskiej

1.  Oddelegowanie : możliwości
a)  Czyste détachement – zastosowanie Umowy francusko – polskiej – sporadyczne przypadki
b)  Klasyczna expatriation – rozwi?zanie stosowane zwyczajowo

2.  Opis statusu pracownika expatrié
a)  Podleganie CFE i GARP
b)  Konsekwencje dla ubezpieczonych

-  Relikty dawnego stanu rzeczy / pomieszanie terminologii i statusu pracowników oddelegowanych

B.  Stan aktualny, od 1 maja 2004 r.

1.  Acquis prawa wspólnotowego : Rozporz?dzenie nr 1408/71, wersja podstawowa
a)  Zasada stosowania prawa jednego państwa
-  Określenie obowi?zuj?cego ustawodawstwa
-  Ubezpieczenia obowi?zkowe / dobrowolne – chorobowe, od utraty pracy

b)  Skutki praktyczne
-  Charakterystyczne cechy statusu détaché – formularze wspólnotowe, ci?głość francuskiego systemu ubezpieczeń, …)
-  Charakterystyczne cechy statusu expatrié

2.  Skutki braku kompatybilności i błędów popełnionych przez pracodawców deleguj?cych pracowników
a)  Błędy w umowach o pracę. Kwestie zwi?zane z ubezpieczeniem od utraty pracy – kontekst powrotu do Francji
b)  Rozwi?zania
-  Na terytorium Polski (aktualnie, z moc? wsteczn?…)
-  W perspektywie powrotu do Francji: gwarancje zachowania korzyści i praw nabytych

Podsumowanie pierwszej części :
Schematyczne porównanie dwóch rodzajów oddelegowania: zalety / wady

  ASPEKTY PRAWNE ZWIĄZANE Z PRAWIDŁOWOŚCIĄ ZATRUDNIENIA ORAZ KWESTIE OPODATKOWANIA PRACOWNIKÓW MIGRUJĄCYCH NARODOWOŚCI FRANCUSKIEJ

A.  Zasada ograniczonego dostępu do rynku pracy w Polsce.

1.  Znaczenie i stosowanie zasady ograniczonego dostępu
a)  Obowi?zek posiadania pozwolenia na pracę (kiedy i w jaki sposób)
b)  Krótka prezentacja procedur

2.  Możliwe wyj?tki
a)  Détachement w ramach świadczenia usług pomiędzy spółkami: Dyrektywa wspólnotowa z 1996 r.
b)  Zasada wolności pracy ze względu na staż pracy w Polsce

B.  Oddelegowanie a międzynarodowe zasady opodatkowania.

Obowi?zuj?cy przepis prawny: dwustronna umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania
Podstawowe kryterium: miejsce rezydencji podatkowej – miejsce zamieszkania

1.  Nieograniczony obowi?zek podatkowy: warunki, zastosowanie
2.  Ograniczony obowi?zek podatkowy: warunki, zastosowanie

Warunki płatności i uczestniczenia w spotkaniu:

1.
  Koszt uczestnictwa w seminarium wynosi 150 PLN + 22% VAT (firmy stowarzyszone w CCIFP) oraz 400PLN + 22% VAT (firmy niestowarzyszone). Możliwe formy płatności:
- gotówka lub karta bankowa w dniu spotkania,
- przelew bankowy.

KONTO: Francuska Izba Przemysłowo – Handlowa w Polsce, BISE SA III o/W–Wa nr: 05 1370 1037 0000 1706 4017 2003

Zgłoszenie uczestniczenie w seminarium następuje poprzez wypełnienie formularza na stronie informuj?cej o wydarzeniu („Zapisz się na wydarzenie”).
Przesłanie  formularza traktujemy jako zobowi?zanie do zapłaty.

2.  Skuteczne odwołanie uczestniczenia w spotkaniu może nast?pić najpóźniej w ostatni pi?tek poprzedzaj?cy termin odbycia się seminarium. Odwołanie uczestnictwa w terminie późniejszym jak również niedowołanie uczestniczenia  lub niewzięci udziału w spotkaniu powoduje obci?żenie pełnymi kosztami uczestnictwa. W każdej chwili przed spotkaniem można wyznaczyć na swoje miejsce innego uczestnika.
Informację o odwołaniu uczestniczenia w seminarium prosimy przekazać telefonicznie: (22) 696 75 80, drog? mailow?: marta.oswiecinska(@)ccifp.pl lub faksem: (22) 696 75 90.

3. W przypadku niewystarczaj?cej ilości uczestników CCIFP zastrzega sobie prawo do odwołania lub przełożenia spotkania. W przypadku odwołania seminarium zwracamy uczestnikom wniesione opłaty. Potwierdzenie odbycia się seminarium b?dź informacja o jego odwołaniu jest przekazywana uczestnikom drog? milow? na dzień przed planowanym terminem spotkania. Potwierdzenie lub wiadomość o odwołaniu spotkania przekazywana przez Francuska Izbę Przemysłowo – Handlow? w Polsce nie ma wpływu na terminy określone w pkt.2.

Wypełniaj?c formularz zgłoszeniowy na stronie www.ccifp.pl uczestnik potwierdza, że zapoznał się z warunkami płatności i uczestnictwa w seminarium.

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!