Oddelegowanie pracowników-cudzoziemców do pracy w Polsce


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
200 PLN + VAT / osobę - firmy stowarzyszone w CCIFP, 450 PLN + VAT - osoby prywatne i firmy niestowarzyszone

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Zagadnienie prawne i podatkowe

 

>

Podczas spotkania omówimy między innymi:

  • zasady opodatkowania pracowników niebęd?cych polskimi rezydentami podatkowymi oddelegowanymi do pracy w Polsce w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych
  • zasady opodatkowania pracowników będ?cych polskimi rezydentami podatkowymi oddelegowanych do pracy zagranicę w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych
  • konsekwencje w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne w przypadku powyżej wymienionych pracowników
  • obowi?zki polskiej spółki wynikaj?ce z zatrudnienia / w przypadku oddelegowania powyżej wymienionych pracowników z perspektywy podatku dochodowego od osób fizycznych oraz przepisów dotycz?cych składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne
  • zagadnienia wynikaj?ce z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne dotycz?ce innych niż standardowe (tj. umowa o pracę) rozwi?zań w zakresie wynagrodzeń pracowników i kadry menedżerskiej (niebęd?cych polskimi rezydentami podatkowymi) oddelegowanymi do pracy w Polsce, t.j.:

            -            opodatkowanie ryczałtowe w wysokości 20%

            -            samozatrudnienie

            -            struktura zatrudnienia oparta na prawach autorskich

            -            umowy cywilnoprawne

              -            pracownicze plany akcyjne / opcyjne

  • zagadnienia dotycz?ce legalizacji pracy i pobytu w Polsce cudzoziemców, jak również członków ich rodzin.

Spotkanie jest zamknięte dla osób pracuj?cych w konkurencyjnych firmach doradztwa dla biznesu. Z góry dziękujemy za wyrozumiałość.

Prelegenci :

Joanna Narkiewicz-Tarłowska, Senior Menedżer

Joanna jest zwi?zana z PwC od 1998 r. Jest licencjonowanym doradc? podatkowym. Ukończyła Wydział Zarz?dzania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

Doradza w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się opodatkowaniem międzynarodowych transferów pracowników (cudzoziemcy pracuj?cy w Polsce, Polacy delegowani za granicę). Obsługuje polskich i międzynarodowych klientów (zarówno anglojęzycznych, jak i niemieckojęzycznych).

Zajmuje się także strukturyzacj? podatkow? w zakresie projektowania struktur zatrudnienia oraz wynagradzania kadry zarz?dzaj?cej   i pracowników. Specjalizuje się w pracowniczych     i menedżerskich programach motywacyjnych i kieruje zespołem zajmuj?cym   się strukturyzowaniem takich programów w aspekcie PIT i ZUS.

Prowadzi liczne szkolenia dotycz?ce zagadnień podatku dochodowego od osób fizycznych i ubezpieczeń społecznych. Jest autork? lub była cytowana w ponad 200 publikacjach prasowych m.in. w „Rzeczpospolitej”, „Dzienniku Gazecie Prawnej”, „Personelu i Zarz?dzaniu”. Jest współautork? ksi?żki pt. „Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Komentarz”, Wyd. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2011, jak również komentarzy on-line do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Legalis, C.H.Beck). Ponadto, jest gościem wielu programów telewizyjnych na temat podatków osobistych.

Agnieszka Kucharska, Senior Konsultant

Agnieszka jest zwi?zana   z PwC od 2000 roku. Ukończyła Wydział Pedagogiki Specjalnej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Agnieszka zajmuje się zagadnieniami z zakresu prawa imigracyjnego, w szczególności legalizacj? pracy i pobytu   cudzoziemców w Polsce.

Koordynuje prac? zespołu zajmuj?cego się uzyskiwaniem zezwoleń na pracę i pobyt dla cudzoziemców, które s? dokumentami niezbędnymi do wykonywania   pracy przez cudzoziemców spoza UE na terytorium Polski, a także rejestracj? pobytu obywateli UE.

Kontaktuje się z klientami w kwestiach wymagaj?cych porady merytorycznej oraz urzędami i ministerstwami w sprawach niestandardowych, które   musz? być wyjaśnione na poziomie organów administracji państwowej.

Agnieszka bierze także czynny udział w warsztatach oraz prezentacjach   z zakresu imigracyjnego dla klientów PwC, takich jak Vademecum HR oraz webinariach.

Łukasz Karwacki, Senior Konsultant

Łukasz pracuje w PwC od 2006 r. Ukończył Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim.

Doradza w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i ubezpieczeń społecznych, jak również w zakresie przepisów umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Łukasz zajmuje się m.in.  praktycznym aspektem zwi?zanym z opodatkowaniem i oskładkowaniem międzynarodowych transferów pracowników (obliczanie należnych podatków i składek, występowanie do ZUS o zaświadczenia o właściwym ustawodawstwie, kontaktowanie się z urzędami skarbowymi i oddziałami ZUS).

Łukasz specjalizuje się w  polskich i międzynarodowych aspektach podlegania pod obowi?zkowe ubezpieczenia społeczne   i ubezpieczenie zdrowotne.

Łukasz jest autorem artykułów i publikacji dotycz?cych systemów podatkowych poza Polsk? oraz implikacji zwi?zanych z transferem pracowników na gruncie polskich przepisów podatkowych i ubezpieczeniowych.

Magdalena Olszewska, Konsultant

Magdalena jest zwi?zana z PwC od 2011 r. Jest licencjonowanym doradc? podatkowym.   Ukończyła Wydział Prawa na Uniwersytecie w Białymstoku.

Doradza w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od czynności cywilnoprawnych, jak również w zakresie przepisów umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Magdalena zajmuje się m.in.   opodatkowaniem międzynarodowych transferów pracowników (cudzoziemcy pracuj?cy w Polsce, Polacy delegowani za granicę). W trakcie swojej kariery brała udział   w projektach dotycz?cych strukturyzacji podatkowej w zakresie projektowania struktur zatrudnienia.

Magdalena specjalizuje się w   szczególności w projektach z zakresu restrukturyzacji międzynarodowych grup kapitałowych oraz transakcji międzynarodowych z uwzględnieniem zagadnienia podatku u źródła, zagranicznych zakładów podatkowych, fuzji i przejęć, implementacji struktur celowych.

Obsługuje polskich i międzynarodowych klientów.

Partner merytoryczny :

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!