Ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym

Cena :
150 PLN netto - firmy stowarzyszone (cana za jedną osobę)
400 PLN netto - firmy niestowarzyszone (cana za jedną osobę)

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko jako formalno-prawny instrument ochrony środowiska w procesie inwestycyjnym”

       Temat oddziaływania procesu inwestycyjnego na środowisko naturalne stał się ostatnio szczególnie aktualny zarówno ze względu na niedawne wydarzenia w Dolinie Rospudy jak również w perspektywie przygotowań do EURO 2012.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska nakłada na Państwo obowi?zek stwarzania warunków niezbędnych do realizacji ochrony środowiska. W ramach wykonywania tego zadania, ustawa reguluje z sposób kompleksowy szczególne zasady postępowania w przypadku planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych. W wyniku nowelizacji prawa z roku 2005,   uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia zostało wył?czone do oddzielnego postępowania. Uzyskanie jej poprzedza rozpoczęcie starań o dalsze zezwolenia zwi?zane z procesem budowlanym m.in. decyzja środowiskowa powinna być zał?czona do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę.

       Określenie inwestycji, w przypadku których uzyskanie decyzji jest obowi?zkowe zawieraj? postanowienia ustawy Prawo ochrony środowiska. Z jednej strony s? to przedsięwzięcia wymienione enumeratywnie w treści przepisów, z drugiej, o obowi?zku uzyskania decyzji mog? przes?dzać parametry przedsięwzięcia takie jak:

  • jego skala,
  • wykorzystanie zasobów naturalnych,
  • ryzyko wyst?pienia awarii,  
  • usytuowanie przedsięwzięcia,
  • wielkość zajmowanego terenu itp.

  W sytuacjach wskazanych przez prawo, wnioskodawca jest również zobowi?zany do porz?dzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na   środowisko, który następnie zostaje doł?czony do wniosku o wydanie decyzji.

W decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, organ administracji może również nałożyć obowi?zki dotycz?ce zapobiegania, ograniczania oraz monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

       Mamy przyjemność zaprosić Państwa na spotkanie poświęcone problematyce ocen oddziaływania na środowisko, procedurze wci?ż niedocenianej, a której znaczenie w procesie formalnego przygotowywania dużych inwestycji jest coraz większe.

Przedmiotem prezentacji będzie w szczególności:

  • omówienie ogólnych założeń instytucji oceny oddziaływania na środowisko,

  • status postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w procedurze inwestycyjnej i jego wpływ na ostateczny kształt inwestycji,

  • przedstawienie podstawowych elementów tworz?cych procedurę w sprawie oceny wpływu inwestycji  na środowisko.

       Spotkanie zostanie poprowadzone przez prawników Kancelarii prawnej Tokarczuk Jędrzejczyk i Wspólnicy Kancelaria prawna GLN Sp.k.


Ze względu na komfort uczestników seminarium, tłumaczenie na język francuski zapewniamy maklsymalnie dla 3 osób.

"Warunki płatności i uczestniczenia w spotkaniu" do pobrania na dole strony.

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!